Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Óvodaépület felújítása / MFP-OEF/2020
Kiíró:
Miniszterelnöki Hivatal
Határidő:
09/04/2020
Érvényes:
09/04/2020
Tárgymutató:
óvodaépület felújítása / MFP-OEF/2020
Pályázhat:
- Helyi önkormányzat (GFO 321) esetén:
azok a települések, ahol az állandó lakosság száma 5000 fő, vagy ez alatti, a 2019. január 1. napján a Belügyminisztérium által kezelt adatok alapján.
- Helyi önkormányzatok társulása (GFO 327) esetén:
azok a társulások, amelyek a fejlesztés helye szerinti tagtelepülésének az állandó lakosság száma 5000 fő, vagy ez alatti a 2019. január 1. napján a Belügyminisztérium által kezelt adatok
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

Óvodaépület felújítása / MFP-OEF/2020

PÁLYÁZATI KIÍRÁS
A Magyar Falu Program keretében az "Óvodaépület felújítása"
című
alprogramhoz
A kiírás kódszáma: MFP-OEF/2020
1. Bevezető
A Miniszterelnökséget vezető miniszter (a továbbiakban: miniszter) pályázatot hirdet a Magyar Falu Program 2020. évi végrehajtásához szükséges többletforrás biztosításáról szóló 1401/2020. (VII. 15.) Korm. határozat alapján Magyarország területén működő 5000 fő, és ez alatti állandó lakosságszámú települések önkormányzati (a továbbiakban: önkormányzat) tulajdonában lévő óvodaépületek felújításának támogatására (a továbbiakban: kiírás).

1.1. A pályázati kiírás indokoltsága és célja
A Kormány célul tűzte ki a Magyar Falu Program megvalósítása kapcsán, a hazai kistelepülések népességmegtartó és a helyi identitástudat megerősítését. A támogatás célja az 5000 fő, és ez alatti állandó lakosságszámú települések számára óvoda építésének és óvodák fejlesztésének támogatása.
Minden gyermeknek joga van a megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges védelemhez, valamint a gondoskodáshoz. Az óvoda fejlesztések középpontjában a gyermekek szellemi és erkölcsi szükségleteinek kielégítése áll, mely magában foglalja az érzelmi nevelést és a szocializáció biztosítását, valamint az anyanyelvi és értelmi szint fejlesztését, melyek a köznevelés megfelelő színvonalú megvalósítása révén érhetőek el.
Jelen alprogram keretében megvalósuló fejlesztések hozzájárulnak a helyi köznevelési infrastruktúra fejlesztéséhez. A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 2. melléklete szerinti eszközök és felszerelések beszerzésének (lásd: 5. számú melléklet) támogatása által biztosítottá válik, hogy az óvodák teljes körűen megfeleljenek a rendelet szerinti követelményeknek. A bevezetni kívánt programelem célja, hogy minden magyar gyermeket megfelelő színvonalú és felszereltségű óvodába írathassanak be szülei, és egyetlen gyermeket se érjen hátrány, azért mert kistelepülésen él.

1.2. A rendelkezésre álló forrás
A kiírás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 5 000 000 000 forint.
Jelen kiírás rendelkezésre álló összegét a Miniszterelnökség hazai forrásból biztosítja, Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 41. Magyar Falu Program jogcímcsoport, 2. Magyar Falu Program alprogramjainak támogatása jogcím terhére.
A pályázatonként maximálisan igényelhető támogatási összeg mértékét jelen kiírás 4.2 pontja tartalmazza.

2. A pályázat célja
Jelen kiírás támogatja az 5000 fő, és ez alatti állandó lakosságszámú települések számára új óvodák építését, meglévő önkormányzati tulajdonban lévő óvodák felújítását és korszerűsítését, illetve az ezzel kapcsolatos berendezések, eszközök beszerzését.
2.1. A projekt keretében támogatható tevékenységek
2.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek
- Meglévő óvodai intézmények épületeinek felújítása és korszerűsítése (például: fűtéskorszerűsítés, nyílászárócsere, hőszigetelés, meglévő világítási rendszerek, megújuló energiaforrás alkalmazása, info- és telekommunikációs hálózat korszerűsítése, vizesblokk, öltöző felújítása stb.);
- Új óvoda építése
Amennyiben a fejlesztéssel érintett épület nem kizárólag a kiírás céljának megfelelő funkciót lát el (többfunkciós épület), de az ellátott funkciók mindegyike kizárólag önkormányzati feladatellátást szolgál, úgy a tervezett tevékenységhez kapcsolódó építési munkálatok - a betöltött funkciótól függetlenül a teljes épület vonatkozásában - támogathatóak.
Amennyiben a fejlesztéssel érintett épület nem kizárólag önkormányzati feladatellátást szolgál, abban az esetben egyértelműen elhatárolva, megbontva szükséges feltüntetni a nem önkormányzati feladatellátással érintett épületrészekhez tartozó tevékenységeket és költségeket a pályázatban és az alátámasztó dokumentumokban is.
Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben a pályázat benyújtásakor nem óvodaként működő ingatlanhoz, vagy új óvoda létrehozásához, kialakításához kapcsolódik a fejlesztés, úgy legkésőbb az elszámolás benyújtásakor rendelkeznie kell a fejlesztés révén kialakított óvodára vonatkozó alapító vagy létesítő okirattal, szakmai alapdokumentummal, mely az elszámolás vizsgálata során ellenőrzésre kerül1.
1 https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozerdekuadatok
2.1.2. Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek
Jelen kiírás keretében önállóan nem, csak a 2.1.1. pontban felsorolt valamely tevékenységgel együtt támogathatóak az alábbi tevékenységek:
- A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 2. mellékletnek megfelelő eszközök és felszerelések beszerzése (lásd: 5. számú melléklet);
- Akadálymentesítés;
- Előkészítési, tervezési tevékenységek (pályázati dokumentáció összeállítása, műszaki/építészeti tervdokumentáció elkészítése, tervezés, engedélyeztetés, hatósági eljárások költsége);
- Közbeszerzési eljárások lefolytatása (közbeszerzési dokumentáció összeállítása, közbeszerzési tanácsadói tevékenység, közbeszerzési eljárás költsége);
- A megvalósításhoz kapcsolódó tevékenységek (pl. műszaki ellenőri szolgáltatás, projektmenedzsment költsége);
2.1.3. Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek
- Tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása. (lásd még: kiírás 4.4. pontja)

2.2 Nem támogatható tevékenységek
A kiírás keretében a 2.1. pontban és alpontjaiban meghatározott tevékenységeken túlmenően más tevékenység nem támogatható.
Nem támogatható korábbi hazai és/vagy európai uniós projekt keretében már beszerzett, illetve beszerzésre kerülő eszközök/berendezések/bútorok/felszerelések elszámolása.
Figyelem, a kiírás keretében használt eszközök, illetve egyszer használatos eszközök beszerzése nem támogatható, így a jogszabályokban szereplő ilyen jellegű tételek költsége nem támogatható!

2.3. A projekt műszaki-szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos elvárások
A pályázónak figyelembe kell vennie, hogy a támogatott tevékenységgel létrehozott eredményeknek meg kell felelniük a kiírás 2. számú mellékletében foglalt elvárásoknak.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a támogatott tevékenységek megvalósítása során a hatályos, építésre vonatkozó jogszabályok betartása kötelező.

2.4. A projektvégrehajtás időtartama
2.4.1. A projekt megkezdése
Jelen pontot az "Általános Útmutató a Magyar Falu Program keretében 2020. évben meghirdetett kiírásokhoz" c. dokumentum (a továbbiakban: Útmutató 2020.) tartalmazza.
2.4.2. A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam
A projekt fizikai befejezésére a Támogatói Okirat kézbesítésétől számított legfeljebb 18 hónap áll rendelkezésre, de legkésőbb 2022. június 30.
További szabályokat az Útmutató 2020. 3.4 pontja tartalmaz.

2.5. A projekt területi korlátozása
A projekt megvalósítási helyszíne Magyarország közigazgatási területe.

3. A Pályázat benyújtásának feltételei
A pályázó egy kérelem keretében 2.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek közül egy óvoda építésére, vagy egy meglévő óvoda épületének fejlesztésére és az ezekhez kapcsolódó, önállóan nem támogatható tevékenységek megvalósítására igényelhet támogatást.
3.1. Pályázók (Jogosultak) köre
Jelen kiírásra pályázatot nyújthatnak be:
- Helyi önkormányzat (GFO 321) esetén:
azok a települések, ahol az állandó lakosság száma 5000 fő, vagy ez alatti, a 2019. január 1. napján a Belügyminisztérium által kezelt adatok alapján.
- Helyi önkormányzatok társulása (GFO 327) esetén:
azok a társulások, amelyek a fejlesztés helye szerinti tagtelepülésének az állandó lakosság száma 5000 fő, vagy ez alatti a 2019. január 1. napján a Belügyminisztérium által kezelt adatok
További szabályokat az Útmutató 2020.2.1. pontja tartalmaz.
3.2. Támogatásban nem részesíthetők köre
Egy támogatást igénylő önkormányzat kizárólag egy pályázat benyújtására jogosult, azaz kizárólag önállóan vagy társulás tagjaként részesülhet támogatásban.
További szabályokat az Útmutató 2020. 2.1.1. pontja tartalmaz.
3.3. A pályázat benyújtásának határideje és módja
A pályázatot kizárólag elektronikus úton, a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) által a Magyar Falu Program végrehajtására létrehozott és üzemeltetett elektronikus benyújtó felületen keresztül lehet benyújtani. A pályázatot benyújtó önkormányzatnak/társulásnak rendelkeznie kell hivatali kapuval. A kapcsolattartás kizárólag a hivatali kapun keresztül, elektronikus módon történik.
Jelen kiírás keretében a pályázatok benyújtására az alábbi időtartamban:
2020. augusztus 5. napja és 2020. szeptember 4. napja között van lehetőség.
Pályázatok benyújtása folyamatosan, de legkésőbb az alábbi határidőig történik:
2020. szeptember 4. napja.
A határidő elmulasztása jogvesztő. További szabályokat az Útmutató 2020. 2.2.1. pontja tartalmaz.
3.4. Kiválasztási kritériumok
3.4.1. Jogosultsági (formai) kritériumok
- A pályázat (elektronikus felület) valamennyi rovata ki van töltve, és minden kérdésre
választ ad.
- A pályázatot a kiírás 3.1 pontjában megjelölt jogosult nyújtotta be a 2.1. pont szerinti tevékenység megvalósítására.
- A kötelező nyilatkozatok kitöltésre kerültek, és nem valótlan tartalmúak.
- A kötelező csatolandó mellékletek megfelelő tartalommal és határidőben benyújtásra kerültek.
Figyelem, a csatolandó mellékleteket kizárólag PDF formátumban áll módunkban elfogadni.
3.4.2. Tartalmi értékelési szempontok
A döntést megalapozó főbb értékelési szempontok:
- A pályázó adóerő-képessége, melyet a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 2. melléklet Kiegészítő szabályok, 1. c) pontja szerint kell figyelembe venni;
- A fejlesztés megvalósításának helye a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet alapján;
- A fejlesztés megvalósításának helye a kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló 105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet alapján;
- A Magyar Falu Program jelen kiírásához való viszonya, indokoltsága, célja, részletes szakmai tartalma, komplexitása, viszonya más korábbi és tervezett települési fejlesztésekkel;
- A projekt keretében meghozott környezettudatossági, energiahatékonysági intézkedései, ezek társadalmi hatása, fenntarthatósága.
A döntést megalapozó főbb értékelési szempontok mellett különösen támogathatók óvodaépület felújítás esetén:
- Azon helyi önkormányzatok, amelyek esetében a pályázat keretében férőhely-bővítést valósítanak meg.
3.5. Hiánypótlás és tisztázó kérdés
Jelen pontot az Útmutató 2020. 2.2.2. és 2.2.3. pontja tartalmazza.

4. A finanszírozással kapcsolatos információk
4.1. A támogatás formája
Az MFP keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő, 100%-os támogatási intenzitású hazai támogatásnak minősül.
2 A tájékoztatás és nyilvánosság követelményének teljesítése a kedvezményezett kötelezettsége, mely jelen felhívás keretében önállóan nem támogatható, azonban kötelezően megvalósítandó tevékenységnek minősül. (Lásd: 2.1.3. pont)

5. Döntésről való értesítés, Támogatói Okirat kiadásának rendje
A Támogató a benyújtott pályázat támogathatóságáról a pályázat beadására nyitva álló határnapot követő 65 napon belül dönt. A Támogató a döntésről elektronikus úton értesíti a Kedvezményezettet. Amennyiben a Támogatói Okirat kiállításának feltétele valamilyen, jelen kiírás szerint kötelező dokumentum benyújtása, a pályázónak legkésőbb a támogató döntésről szóló értesítés kézbesítését követő legfeljebb 30 napon belül szükséges azt benyújtania, ennek hiányában a pályázat elutasításra kerül.
További szabályokat az Útmutató 2020. 2.2.5. pontja tartalmazza.
5.1. Jogorvoslat
Kifogás benyújtására nincs lehetőség.
További szabályokat az Útmutató 2020. 4. pontja tartalmazza.

6. A támogatás elszámolása és ellenőrzése
A Támogatói Okiratban foglaltak végrehajtásának és a vállalt kötelezettségek teljesítésének ellenőrzését elsősorban a Kincstár végzi. A Kedvezményezettnek a támogatás felhasználásával kapcsolatosan ellenőrzés-tűrési és adatszolgáltatási kötelezettsége van.
A támogatás felett a Kedvezményezett rendelkezik, és felelős annak jogszerű felhasználásáért. A Kedvezményezett a támogatás felhasználásáról elkülönített, naprakész nyilvántartást vezet.
Az elszámolás benyújtásának végső határideje a projekt fizikai befejezését követő 60. nap.
A határidő elmulasztása jogvesztő. További szabályokat az Útmutató 2020. 5. pontja tartalmazza.

7. Ügyfélszolgálatok elérhetősége
A Kincstár és annak területi szerve személyes, elektronikus és telefonos ügyfélszolgálatot tart fenn. További szabályokat az Útmutató 2020. 6. pontja tartalmazza.
https://e-kerelem.mvh.allamkincstar.gov.hu/enter/mfpbongeszo/mfpBongeszoLite.xhtml#
A fenti kiírást terjedelmi okokból rövidítettük, az eredeti a szövegben található webcímen elérhető. (A Szerk.)

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
pályázati csomagIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum