Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
A tanyák és a tanyás térség megőrzése, fejlesztése érdekében a tanyák lakóépületének felújítása, valamint lakó- és vagyonbiztonságot szolgáló egyéni fejlesztések / TP-3-2018
Kiíró:
Agrárminisztérium
Határidő:
01/28/2019
Érvényes:
01/28/2019
Tárgymutató:
tanyák lakóépületének felújítása, valamint lakó- és vagyonbiztonságot szolgáló egyéni fejlesztések / TP-3-2018
Pályázhat:
Az a természetes személy (a továbbiakban: pályázó) jogosult, aki a jelen pályázati kiírásban meghatározott tanyás települések valamelyikén
a) lakóhelye szerint a Rendelet hatályba lépésétől kezdve, azaz 2018. december 2-től életvitelszerűen a fejlesztés helyszínéül szolgáló gazdaság részét képező tanyán, mint lakóhelyén vagy a lakóhelyével azonos településhez tartozó, a fejlesztés helyszínéül szolgáló gazdaság részét képező tanyán, mint tartózkodási helyén él (a lakcímkártya és a személyazonosító igazolvány másolatával kell alátámasztani, amelyet a pályázathoz mellékelni kell)
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

Az Agrárminisztérium 2018. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA a tanyák és a tanyás térség megőrzése, fejlesztése érdekében
a tanyák lakóépületének felújítására, valamint lakó- és vagyonbiztonságot szolgáló egyéni fejlesztésekre

A pályázat kódja: TP-3-2018
Az Agrárminisztérium (a továbbiakban: AM) a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben (a továbbiakban: Áht.), az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ávr.), valamint a Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás 2018. évi igénybevételének feltételeiről szóló 33/2018. (XI. 29.) AM rendeletben (a továbbiakban: Rendelet) foglaltaknak megfelelően a Tanyafejlesztési Program keretében tanyák, valamint tanyás térség megőrzése és fejlesztése érdekében a tanyák lakóépületének felújítására, valamint lakó- és vagyonbiztonságot szolgáló egyéni fejlesztésekre nyílt pályázatot hirdet.

1. A pályázat célja
A tanyasi életmód hátrányainak csökkentése, sajátos értékeinek megmentése, megőrzése. A tanyák lakóépületének felújítása, elősegítve azok állagmegóvását, valamint lakó- és vagyonbiztonsági eszközök, rendszerek, a biztonságot fokozó kommunikációs eszközök beszerzése, telepítése.

2. A támogatás forrása
A támogatás forrása a XII. FM fejezet 20/03/05/00 Tanyafejlesztési Program fejezeti kezelésű előirányzat 320 000 000 Ft-os keretösszege. Az esetleges maradvány a források hatékony és teljes körű felhasználása érdekében az egyes támogatási célok, illetve projektek között - az Agrárminiszter (a továbbiakban: Miniszter) döntése alapján - átcsoportosítható.

3. A támogatás igénybevétele
1) Tanyai lakóépület felújítására, kivéve a villamos energiához, ivóvízhez, valamint szennyvízkezeléshez és -elhelyezéshez kapcsolódó fejlesztéseket;
2) tanyai lakó- és vagyonbiztonsági eszközök, rendszerek, valamint a biztonságot fokozó kommunikációs eszközök beszerzésére, telepítésére.
A pályázat során alföldi tanyás térségnek tekinthető Bács-Kiskun megye, Békés megye, Csongrád megye, Hajdú-Bihar megye, Jász-Nagykun-Szolnok megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye összes járása, továbbá Pest megye Ceglédi, Dabasi, Gyáli, Monori, Nagykátai, Nagykőrösi, Ráckevei, Szigetszentmiklósi, illetve Vecsési járása.
A pályázat keretén belül tanyának minősül a település külterületén fekvő, legfeljebb 1 hektár nagyságú olyan földrészlet, amelyhez növénytermesztés vagy állattenyésztés, továbbá az ezekkel kapcsolatos termékfeldolgozás és terméktárolás céljára létesített lakó- és gazdasági épület, illetve ilyen épületcsoport is tartozik, vagy az olyan földrészlet, amely az ingatlan-nyilvántartásban tanyaként szerepel (bővebben lásd: Útmutató a tanyafogalom értelmezéséhez).

4. A pályázat benyújtására jogosultak köre
Az a természetes személy (a továbbiakban: pályázó) jogosult, aki a jelen pályázati kiírásban meghatározott tanyás települések valamelyikén
a) lakóhelye szerint a Rendelet hatályba lépésétől kezdve, azaz 2018. december 2-től életvitelszerűen a fejlesztés helyszínéül szolgáló gazdaság részét képező tanyán, mint lakóhelyén vagy a lakóhelyével azonos településhez tartozó, a fejlesztés helyszínéül szolgáló gazdaság részét képező tanyán, mint tartózkodási helyén él (a lakcímkártya és a személyazonosító igazolvány másolatával kell alátámasztani, amelyet a pályázathoz mellékelni kell),
b) továbbá olyan tanyán él, amely a földhivatali ingatlan-nyilvántartás szerint a saját, a házastársa, a testvére, valamely egyeneságbeli rokona, vagy a családi gazdaság valamely tagjának tulajdonában van, amit a következő melléklettel szükséges a pályázatban alátámasztani:
a postára adás napjánál 30 napnál nem régebbi elektronikus tulajdoni lap másolata; a megküldött dokumentumnak tartalmaznia kell, hogy az adott helyrajzi szám mely címhez tartozik, amely címnek meg kell egyeznie a lakcímkártyán feltüntetett címmel.

5. A támogatás általános feltételei, igénybevételének szabályai
1) Pályázatot csak a kiírás szerinti jogosult nyújthat be.
2) Egy pályázó a Tanyafejlesztési Program jelen felhívására, valamint a Tanyafejlesztési Program TP-2-2018 pályázati kódú felhívása keretében összesen csak egy pályázatot nyújthat be.
3) Egy tanyára a Tanyafejlesztési Program jelen felhívása, valamint a Program TP-2-2018 pályázati kódú felhívása keretében összesen csak egy pályázat nyújtható be.
4) A pályázónak pályázati díjat nem kell fizetnie.
5) A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás.
6) A támogatás utófinanszírozás formájában valósul meg.
A támogatás igénybevételének előfeltétele, hogy a pályázó legkésőbb a pályázat benyújtásáig a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: Tv.) szerinti nyilvántartásba vételi kötelezettségének eleget tegyen vagy igazolja, hogy kérelmezte nyilvántartásba vételét a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) által vezetett Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerbe. A Kincstár által kiállított igazolást a pályázat mellékleteként csatolni kell. Az igazolásnak és a pályázati adatlapnak a pályázat benyújtásának időpontjában aktuális adattartalommal kell rendelkeznie.
További feltétel, hogy a pályázó írásbeli nyilatkozatával hozzájáruljon személyes adatainak kezeléséhez, és ahhoz, hogy azokat a pályázat elbírálása során az abban résztvevők megismerhessék.

Támogatás igénybevételére kizárólag az a pályázó jogosult, aki nyilatkozik, hogy a támogatás igénylésekor:
a) a pályázatban foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek, valamint nyilatkozik arra vonatkozóan, hogy az adott tárgyban támogatási igényt korábban vagy egyidejűleg mikor és hol nyújtott be;
b) nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás alatt, ellene jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban;
c) a saját forrás rendelkezésére áll;
d) megfelel az Áht. 48/B. §-ában és 50. §-ában meghatározott követelményeknek, kivéve, ha erről a Kormány az Áht. 50. § (2) bekezdése szerint egyedi határozatban döntött;
e) nem áll fenn harmadik személy irányában olyan kötelezettsége, amely a költségvetési támogatás céljának megvalósulását meghiúsíthatja;
f) a költségvetési támogatás tekintetében adólevonási joggal rendelkezik-e;
g) rendelkezik az engedélyezési eljárás megindítását igazoló dokumentumokkal, és vállalja, hogy a támogatói okirat hatálybalépésekor rendelkezik a támogatott tevékenység megvalósításához szükséges hatósági engedélyekkel, amennyiben a támogatott tevékenység hatósági engedélyhez kötött;
h) vállalja, hogy a támogatói okirat hatályba lépésekor nem rendelkezik adók módjára behajtandó köztartozással, illetve lejárt esedékességű adótartozással, kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett és azt a vonatkozó döntés hitelesített másolatával igazolja;
i) vállalja, hogy a támogatói okirat hatálybalépésekor nincs költségvetési támogatás jogosulatlan igénybevétele miatt jogerős döntéssel megállapított köztartozása;
j) vállalja, hogy a támogatói okirat hatálybalépésekor, természetes személy esetén nem áll gazdálkodási tevékenységével összefüggő végrehajtási eljárás alatt;
k) a támogatás tárgyának, a támogatás összegének, a fejlesztés megvalósítási helyének, és időpontjának nyilvánosságra hozatalához hozzájárul;
l) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján a pályázatában, valamint a támogatói okiratban feltüntetett adatainak kezeléséhez, valamint adatainak monitoring tevékenységhez történő felhasználásához hozzájárul;
m) a támogató által előírt biztosítékokat a költségvetési támogatás folyósítását megelőzően rendelkezésre bocsátja.

6. A támogatás tekintetében elszámolható, (támogatásra jogosult) költségek
A támogatás tekintetében azok a költségek számolhatók el, amelyek
I. a támogatott fejlesztés megvalósításához nélkülözhetetlenek, ahhoz közvetlenül kapcsolódnak és a pályázat összeállításakor a pályázó azokat, mint költségelemeket szerepeltette a pályázati adatlapján vagy a módosított költségtervében, valamint azok megfelelnek a számvitelről szóló 2000. évi C. és az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvénynek;
II. a nyertes pályázónál ténylegesen felmerült költségként keletkeznek, és amelyek teljesülése számviteli bizonylattal igazolható és ellenőrizhető, a kedvezményezett könyvelésében szerepel;
III. a fejlesztés előkészítésében és megvalósításában résztvevők, kizárólag a fejlesztés előkészítési és megvalósítási feladatait ellátók munkájához kapcsolódó személyi jellegű költségek (munkabér és annak járulékai, utazási költségek), valamint az ezen munka során igénybevett anyagi jellegű ráfordítások és anyagköltségek, amelyek a munkaidejükben - munka-, vállalkozói vagy megbízási szerződéssel, munkaköri leírással, munkaidő-nyilvántartással, bérkartonnal és számviteli bizonylattal alátámasztva és igazolt módon - keletkeztek;
IV. a Rendelet hatályba lépésének napjától, azaz 2018. december 2-től, a fejlesztés befejezésének a támogatói okiratban foglalt időpontjáig keletkeztek.
A IV. pont alól kivételt képez, azaz a Rendelet hatálybalépése, 2018. december 2-a előtt elszámolható költség is lehet a megítélt támogatási összeg legfeljebb 10%-a erejéig:
a) a fejlesztés előkészítésében résztvevők, kizárólag a fejlesztés előkészítési feladatait ellátók munkájához kapcsolódó személyi jellegű költségek (munkabér és annak járulékai, utazási költségek);
b) az ezen munka során igénybevett anyagi jellegű ráfordítások és anyagköltségek, amelyek a munkaidejükben - munka- vagy megbízási szerződéssel, munkaköri leírással, munkaidő-nyilvántartással, bérkartonnal és számviteli bizonylattal alátámasztva és igazolt módon - 2018. január 1. napjától a Rendelet hatálybalépéséig keletkeztek.
A támogatás csak abban az esetben igényelhető az általános forgalmi adó összegét is tartalmazó fejlesztési összköltség alapján, ha a pályázónak a támogatásból megvalósított cél kapcsán ÁFA-visszaigénylési joga nincs.

7. Nem nyújtható támogatás
Azon pályázó részére, aki
a) a pályázat benyújtását megelőző három naptári éven belül az államháztartás valamely alrendszeréből támogatásban részesült, és a támogatói okirat rendelkezéseit, feltételeit megszegte, az okiratban foglalt kötelezettségét nem teljesítette, kivéve az elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetén alkalmazandó egyes szabályokról és a vis maior-ral összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 94/2015. (XII. 23.) FM rendelet szerinti vis maior esetét;
b) a benyújtott pályázatban szándékosan valótlan vagy megtévesztő adatot szolgáltatott;
c) nem járul hozzá ahhoz, hogy nevét, a támogatás tárgyát, a támogatás összegét, a fejlesztés összköltségét, a támogatási program megvalósítási helyét, valamint időpontját nyilvánosságra hozzák;
d) nem nyilatkozik arról, hogy a pályázat szabályszerűségének és a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának - Rendeletben meghatározott szervek által történő - ellenőrzéséhez hozzájárul;
e) nem nyilatkozik arról, hogy a most benyújtott fejlesztési célra más támogatásban még nem részesült;
f) az Ávr. 81. §-ában meghatározott esetek valamelyikének megfelel.
A támogatás igénybevételének feltétele, hogy a fejlesztés tárgyát képező ingatlan tulajdoni lapján nem szerepelhet végrehajtási jog bejegyzése.

8. A megítélhető támogatás mértéke
a) A megítélhető támogatás maximális összege projektenként legfeljebb 4 000 000 Ft. A pályázónak az igényelt támogatást a pályázati adatlapon forintban kell meghatározni.
b) A támogatás mértéke az összes jogosult, elszámolható költség - a támogatási keret lekötésének mértékétől vagy a pályázó által az előírtnál nagyobb arányú saját forrás vállalásától függően - legfeljebb 75%-a.
c) A fejlesztés megvalósításához a pályázónak a pályázat tárgyát képező beruházás, fejlesztés teljes költségének minimum 25%-át saját forrásként biztosítania kell. A saját forrás önerő vagy hitel lehet. Az önerő lehet számlapénz, bankbetét, a pályázó nevére szóló értékpapír. A saját forrás meglétét a pályázat mellékleteként igazolni kell. Az igazolás módja lehet banki számlakivonat, banki igazolás, nyilatkozat hitelintézettől, hitelszerződés, illetve értékpapír.
d) A pályázatok elbírálása során az igényeltnél alacsonyabb összegű támogatás is megítélhető. Az igényeltnél alacsonyabb összegű támogatás megítélése esetén - pályázati céltól függően - a pályázónak lehetősége van a pályázat szakmai tartalmát az igényelt és az odaítélt támogatás különbségének összegével csökkenteni.
A fentiek alól kivételt képez, ha a pályázó a költségvetésében az adott célra el nem számolható tételt jelölt meg, mert abban az esetben annak a tételnek az összegével - támogatási intenzitásnak megfelelően - csökken a megítélhető támogatás.

9. A pályázattal szemben támasztott tartalmi és formai követelmények
A pályázati adatlap kitöltése kizárólag elektronikus úton történhet. Az elektronikus kitöltő felület elérhető a http://www.hermanottointezet.hu honlapról. A kitöltött adatlapot, az elektronikus felületen történő véglegesítés után ki kell nyomtatni és a jelen pályázati felhívás 10. pontjának 3) bekezdésében foglaltak szerinti módon, postai úton meg kell küldeni a Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Herman Ottó Intézet) részére.

10. A pályázat benyújtása, befogadása
1) A pályázati adatlap elektronikus kitöltéséhez a pályázónak - előzetes regisztrációt követően - azonosító és jelszó alapján be kell jelentkeznie az elektronikus kitöltő felületre. A regisztráció elvégzésére a pályázati felület megnyitását követően lesz lehetősége. Ezt követően tudja kitölteni az elektronikus adatlapot. (Ez utóbbit több lépésben is megteheti folyamatos mentés mellett.) Amennyiben a pályázó a pályázati adatlap kitöltését befejezte, azt véglegesítenie kell. (Ezt követően a bevitt adatok változtatására már nincs lehetőség!)
2) A pályázatok elektronikus felületen történő szerkesztésére és kitöltésre 2019. január 28-a, 08 óra 00 perctől, véglegesítésére 2019. február 4-e, 8 óra 00 perctől - forráskimerülés esetének kivételével - 2019. február 11-e 23 óra 59 percig van lehetőség. Forráskimerülés esetén - amennyiben a jelen felhívásban meghatározott keretösszeg 300 %-át eléri a már benyújtott pályázatok támogatási igénye -, annak megállapítását követően az AM jogosult felfüggeszteni a pályázat benyújtási időszakát. Ebben az esetben a kettő támogatási célra vonatkozóan külön-külön közleményt tesz közzé a Herman Ottó Intézet a honlapján. Amennyiben az értékelés során megállapítható, hogy a benyújtott pályázatok támogatási igénye nem meríti ki a rendelkezésre álló keretet, az AM a közleményt visszavonja és egyúttal tájékoztató jelleggel közli a pályázati felület újranyitásának várható időpontját. Az AM jogosult a beadási véghatáridőig több alkalommal is felfüggeszteni a pályázatok beadását, illetve a felületet újra nyitni. A felület tényleges megnyitását a pályázónak kell figyelnie. Amennyiben az újranyitást a pályázó elmulasztotta, azzal kapcsolatban az AM felelősséggel és kártérítési kötelezettséggel nem tartozik. A pályázat felfüggesztéséről szóló közleménynek a Herman Ottó Intézet honlapján történő megjelenése után a megkezdett pályázatok véglegesítésére nincs lehetőség.
3) A véglegesítést követően a pályázónak az adatlapot ki kell nyomtatnia, aláírással minden példányt el kell látnia, majd 1 eredeti és 1 egyszerű másolati példányban a kötelező mellékletekkel együtt a pályázati adatlap véglegesítését követő 4 naptári napon belül a
Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft.,
1223 Budapest, Park u. 2. címre
egy zárt borítékban, igazolható módon, tértivevényes ajánlott elsőbbségi küldeményként kell elküldenie. A pályázónak az eredeti és másolati példány lapjait sorba rendezve, de külön kell hagynia, nem kell azokat sem összetűznie, sem összefűznie, de azoknak tartalmaznia kell folyamatos oldalszámozást.
A pályázat benyújtásához szükséges nyilatkozatok az elektronikus kitöltési felületen megtalálhatók, a pályázati adatlap véglegesítése után nyomtathatók és aláírhatók.
4) A Herman Ottó Intézet a beérkezett pályázatokat formai, jogosultsági és tartalmi szempontból megvizsgálja.
Az esetlegesen felmerült hiányosság esetén a pályázót a pályázat beérkezését követő 60 naptári napon belül, a hiányok megjelölésével postai úton hiánypótlásra szólítja fel. A pályázó a hiánypótlásról - szintén 1 eredeti és 1 másolati példányban - a felszólítás kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül köteles gondoskodni. Hiánypótlásra csak egyszeri alkalommal van lehetőség a pályázati felhívás 20. pontjában foglalt mellékletek tekintetében. A pályázónak a hiánypótlás eredeti példányának a lapjait külön kell hagynia, nem kell azokat sem összetűznie, sem összefűznie. A pályázati felhívás 19. pontjában szereplő, kötelezően benyújtandó mellékletek hiánypótlás keretében nem pótolhatók. Amennyiben a nem hiánypótolható mellékletek nem, hiányosan vagy nem megfelelően kerülnek benyújtásra, úgy a pályázat nem kerül hiánypótlásra, illetve befogadásra, hanem formai hiányosság miatt elutasításra kerül. Amennyiben bármelyik kötelezően benyújtandó melléklet nem, esetleg hiányosan vagy nem megfelelően kerül benyújtásra, úgy a pályázat nem kerül befogadásra, hanem formai hiányosság miatt elutasításra kerül.
5) Érvénytelen az a benyújtott pályázat,
a) amelyet nem támogatásra jogosult személy nyújtott be,
b) amelynek célja nem felel meg a pályázati felhívásban foglaltaknak,
c) amely a 19. pontban felsorolt kötelezően benyújtandó mellékleteket nem, hiányosan vagy nem megfelelően küldte meg,
d) amely pályázat benyújtása a pályázati határidőn túl történt meg, illetve amelynek hiánypótlása az erre rendelkezésre álló határidőn túl került benyújtásra vagy
e) a hiánypótlásnak a pályázó nem vagy nem megfelelően tett eleget.
6) A Herman Ottó Intézet a pályázati felhívásnak formai és jogosultsági szempontból megfelelő, illetőleg tartalmilag értékelt pályázatok másolati példányát megküldi a Bíráló Bizottság (a továbbiakban: BB) részére. Ha a pályázó a hiánypótlási felszólításnak nem tesz eleget vagy nem megfelelően teljesíti azt, a Herman Ottó Intézet értesíti a Minisztert. A Miniszter értesítését követően a Herman Ottó Intézet a befogadás elutasításának indoklásával együtt írásban értesíti a pályázót igazolható módon, a hiánypótlási határidő lejártát vagy a nem megfelelően teljesített hiánypótlás beérkezését követő 7 naptári napon belül. A Herman Ottó Intézet a pályázónak megküldött értesítés mellékleteként csatolja a pályázat másolati példányát. A Herman Ottó Intézet a benyújtott, de be nem fogadható pályázatok eredeti példányát megőrzi.
7) A pályázat befogadása nem kötelezi a pályázat kiíróját a pályázat támogatására.
http://www.kormany.hu/download/4/79/81000/PF_TP3_2018.pdf#!DocumentBrowse
A fenti kiírást terjedelmi okokból rövidítettük, az eredeti a szövegben található webcímen elérhető. (A Szerk.)

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
pályázati csomagIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum