Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Elhagyott ingatlanok közcélra történő megvásárlása / MFP-EIM/2020
Kiíró:
Miniszterelnöki Hivatal
Határidő:
09/10/2020
Érvényes:
09/10/2020
Tárgymutató:
elhagyott ingatlanok közcélra történő megvásárlása / MFP-EIM/2020
Pályázhat:
- Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 321) esetén:
Azok a települések, ahol az állandó lakosságszám 5000 fő, vagy ez alatti, a 2019. január 1. napján a Belügyminisztérium által kezelt adatok alapján
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

Elhagyott ingatlanok közcélra történő megvásárlása / MFP-EIM/2020

PÁLYÁZATI KIÍRÁS
A Magyar Falu Program keretében
"Elhagyott ingatlanok közcélra történő megvásárlása"
című
alprogramhoz
A kiírás kódszáma: MFP-EIM/2020

1. Bevezető
A Miniszterelnökséget vezető miniszter (a továbbiakban: miniszter) pályázatot hirdet a Magyar Falu Program 2020. évi végrehajtásáról szóló 1401/2020. (VII. 15.) Korm. határozat alapján, Magyarország területén működő 5000 fő, és ez alatti állandó lakosságszámú települések önkormányzatai (a továbbiakban: önkormányzat) számára a települési elhagyott ingatlanok közcélra történő megvásárlásának támogatására. (a továbbiakban: kiírás).

1.1. A pályázati kiírás indokoltsága és célja
A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény értelmében a 2017-2018. évben elkészültek a települések Településképi Arculati Kézikönyvei és településképi rendeletei. A Miniszterelnökség 2019. év folyamán Építészeti Tájegységi Arculati Kézikönyveket készített az ország kiemelt területeire. A településkép védelem eszközei meghatározzák azon követelményeket, amelyek hozzájárulnak a település arculatának minőségi formálásához. Ezen követelmények betartása azonban az üresen álló, hasznosítatlan épületek esetében jelenleg nem lehetséges.
A kistelepüléseken is jellemző, hogy az idősebb emberek elhalálozásával vagy az ingatlantulajdonosok, örökösök elköltözésével a korábban rendezett épületek elhanyagolttá válnak, az építmények állapota leromlik, amely idővel veszélyezteti a szomszédok életbiztonságát, zavarja a településképet, az ingatlanon megjelenik a parlagfű és más gyomnövények, fertőzésveszélyes helyzetek alakulhatnak ki, valamint ezek az épületek természetesen vonzzák az illegális házfoglalókat is. Összességében a település többi rendezett részét és az ott lakók komfortérzetét rontja.
Az ingatlanok megvásárlását követően az önkormányzatnak lehetősége nyílik, az ingatlanok elbontására, vagy felújítására, korszerűsítésére, ezáltal a települési elhagyott ingatlanok közcélra történő hasznosítására. Ezen leromlott épületek sok esetben biztonsági kockázatot is jelentenek a településen élők számára, amely a program bevezetésével megszüntethető.

1.2. A rendelkezésre álló forrás
A kiírás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 2 000 000 000 forint.
Jelen kiírás rendelkezésre álló összegét a Miniszterelnökség hazai forrásból biztosítja, Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 41. Magyar Falu Program jogcímcsoport, 2. Magyar Falu Program alprogramjainak támogatása jogcím terhére.
A pályázatonként maximálisan igényelhető támogatási összeg mértékét jelen kiírás 4.2 pontja tartalmazza.

2. A pályázat célja
A községekben gyakran előfordul a romos, elhagyatott ingatlanok látványa, ami a település összképét jelentősen rontja. Ezeknek az ingatlanoknak önkormányzati tulajdonba történő kerülése elősegíti a rendezett falukép kialakítását. A szebb, rendezettebb falukép elérésén túl további pályázati cél, hogy a megszerzett ingatlant az önkormányzat kizárólag közcélra használja.

2.1. A projekt keretében támogatható tevékenységek
2.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek
Nem önkormányzati tulajdonban lévő vagy részben önkormányzati tulajdonban lévő elhagyott ingatlan, közcélú ingatlanná alakítás céljából történő megvásárlása. - Ingatlan vásárlás
A támogatás feltétele, hogy a megvásárolt ingatlan a pályázó 100%-os tulajdonába kerül.
2.1.2. Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek
E kiírás keretében önállóan nem, csak a 2.1.1. pontban felsorolt tevékenységekkel együtt támogatható tevékenységek:
- Megvásárolt ingatlan külső és belső felújítása, korszerűsítése;
- Megvásárolt ingatlan átépítése, bővítése;
- Bontás, tereprendezés, parkosítás;
- Építési és bontási hulladék kezelése, szállítása;
- A kialakításra kerülő közcélú ingatlanhoz tartozó kerítés, bejáró, kialakítása, felújítása;
- Akadálymentesítés;
- Azbesztmentesítés;
- Előkészítési, tervezési tevékenységek (pályázati dokumentáció összeállítása, műszaki/építészeti tervdokumentáció elkészítése, tervezés, engedélyezés, hatósági eljárások költsége);
- A megvalósításhoz kapcsolódó tevékenységek (például műszaki ellenőrzés, projekt menedzsment költsége);
- Ingatlan értékbecslés költsége.
2.1.3. Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenység
- Tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása (lásd még: jelen kiírás 4.4. pontja)

2.2. Nem támogatható tevékenységek
A kiírás keretében a 2.1. pontban meghatározott tevékenységeken túlmenően más tevékenység nem támogatható.
Nem támogatható eszközbeszerzés.
Kizárólag az ingatlan 100%-os önkormányzati tulajdonba kerülése támogatható.
Nem támogatható a település polgármestere, alpolgármestere, képviselőtestület tagjai, valamint azok közeli hozzátartozóitól, valamint állami tulajdonostól való ingatlanvásárlás.
Nem támogatható korábbi hazai és/vagy európai uniós projekt keretében már beszerzett, illetve beszerzésre kerülő eszközök/berendezések elszámolása.

2.3. A projekt műszaki tartalmával kapcsolatos elvárások
A Pályázónak figyelembe kell vennie, hogy a támogatott tevékenységgel létrehozott eredményeknek meg kell felelniük a kiírás 2. számú mellékletében foglalt elvárásoknak.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a támogatott tevékenységek megvalósítása során a hatályos, építésre vonatkozó jogszabályok betartása kötelező.

2.4. A projektvégrehajtás időtartama
2.4.1. A projekt megkezdése
Jelen pontot az "Általános Útmutató a Magyar Falu Program keretében 2020. évben meghirdetett kiírásokhoz" dokumentum (a továbbiakban: Útmutató 2020.) pontja tartalmazza.
2.4.2. A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam
A projekt fizikai befejezésére a Támogatói Okirat hatályba lépését követően legfeljebb 18 hónap áll rendelkezésre, de legkésőbb 2022. június 30.
További szabályokat az Útmutató 2020. tartalmaz.

2.5. A projekt területi korlátozása
A projekt megvalósítási helyszíne Magyarország közigazgatási területe.

3. A pályázat benyújtásának feltételei
Általános szabályok:
A pályázó egy pályázat keretében egy ingatlan fejlesztésére és az ehhez kapcsolódó, önállóan nem támogatható tevékenységek megvalósítására igényelhet támogatást.

3.1. Pályázók (Jogosultak) köre
Jelen kiírásra pályázatot nyújthatnak be:
- Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 321) esetén:
Azok a települések, ahol az állandó lakosságszám 5000 fő, vagy ez alatti, a 2019. január 1. napján a Belügyminisztérium által kezelt adatok alapján.
További szabályokat az Útmutató 2020. 2.1. pontja tartalmaz.
3.2. Támogatásban nem részesíthetők köre
A vonatkozó szabályokat az Útmutató 2020. 2.1.1. pontja tartalmazza.

3.3. A pályázat benyújtásának határideje és módja
A pályázatot kizárólag elektronikus úton, a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) által a Magyar Falu Program végrehajtására létrehozott és üzemeltetett elektronikus benyújtó felületen keresztül lehet benyújtani. A pályázatot benyújtó önkormányzatnak rendelkeznie kell hivatali kapuval. A kapcsolattartás kizárólag elektronikus úton történik.
Jelen kiírás keretében a pályázatok benyújtására
2020. augusztus 11. és 2020. szeptember 10. között van lehetőség.
Pályázatok benyújtása folyamatosan, de legkésőbb az alábbi határidőig történik:
2020. szeptember 10.
A pályázat módosítására a benyújtást követően nincs lehetőség.
További szabályokat az Útmutató 2020. 2.2.1. pontja tartalmaz.

3.4. Kiválasztási kritériumok
3.4.1. Jogosultsági (Formai) kritériumok
- A pályázat (elektronikus benyújtó felület) valamennyi rovata ki van töltve, és minden kérdésre választ ad.
- A pályázatot jelen kiírás 3.1. pontjában megjelölt jogosult nyújtotta be.
- A kötelező nyilatkozatok kitöltésre kerültek, azok hitelesek, teljeskörűek, és nem valótlan tartalmúak.
- A kötelező csatolandó mellékletek megfelelő tartalommal és határidőben benyújtásra kerültek.
Figyelem! A csatolandó mellékleteket kizárólag PDF formátumban áll módunkban elfogadni.
3.4.2. Tartalmi értékelési szempontok
A döntést megalapozó főbb értékelési szempontok:
- A pályázó adóerő-képessége, melyet a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 2. melléklet Kiegészítő szabályok, 1. c) pontja szerint kell figyelembe venni.
- A fejlesztés megvalósításának helye a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet alapján.
- A fejlesztés megvalósításának helye a kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló 105/2015. (IV.23.) Korm. rendelet alapján.
- A Magyar Falu Program jelen pályázati kiírásához való viszonya, indokoltsága, célja, részletes szakmai tartalma, komplexitása, viszonya más korábbi és tervezett települési fejlesztésekkel.
- A projekt keretében meghozott környezettudatossági, energiahatékonysági intézkedései, ezek társadalmi hatása, fenntarthatósága.

3.5. Hiánypótlás és tisztázó kérdés
Jelen pontot az Útmutató 2020. 2.2.2. és 2.2.3. pontja tartalmazza.

4. A finanszírozással kapcsolatos információk

4.1. A támogatás formája
A Magyar Falu Program keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő, 100%-os támogatási intenzitású hazai támogatásnak minősül.

4.2. A projekt maximálisan igényelhető támogatási összege 5 000 000 forint.
Az önállóan támogatható tevékenységekre vonatkozóan meghatározott maximálisan igényelhető támogatási összegbe beleszámítandó, az önállóan nem támogatható tevékenységekre igényelhető támogatási összeg is.

4.3. Támogatási összeg finanszírozása
A támogatás 100%-ban előfinanszírozással történik, a 4.5. pontban leírtak szerint.

5. Döntésről való értesítés, Támogatói Okirat kiadásának rendje
A Támogató a pályázat beadására nyitva álló határnapot követő 65 napon belül dönt. A Támogató a döntésről elektronikus úton értesíti a Kedvezményezettet. Amennyiben a Támogatói Okirat kiállításának feltétele valamilyen, jelen kiírás szerint kötelező dokumentum benyújtása, a pályázónak legkésőbb a támogató döntésről szóló értesítés kézbesítését követő legfeljebb 30 napon belül szükséges azt benyújtania, ennek hiányában Támogatói Okirat kiállítására nem kerülhet sor, a pályázat elutasításra kerül.
További szabályokat az Útmutató 2020. 2.2.5. pontja tartalmazza.

5.1. Jogorvoslat
Kifogás benyújtására nincs lehetőség.
További szabályokat az Útmutató 2020. 4. pontja tartalmazza.

6. A támogatás elszámolása és ellenőrzése
A Támogatói Okiratban foglaltak végrehajtásának és a vállalt kötelezettségek teljesítésének ellenőrzését elsősorban a Kincstár végzi. A Kedvezményezettnek a támogatás felhasználásával kapcsolatosan ellenőrzés-tűrési és adatszolgáltatási kötelezettsége van.
A támogatás felett a Kedvezményezett rendelkezik, és felelős annak jogszerű felhasználásáért. A Kedvezményezett a támogatás felhasználásáról elkülönített, naprakész nyilvántartást vezet.
Az elszámolás benyújtásának végső határideje a projekt fizikai befejezését követő 60. nap.
További szabályokat az Útmutató 2020. 5. pontja tartalmazza.

7. Ügyfélszolgálatok elérhetősége
A Kincstár és annak területi szerve személyes, elektronikus és telefonos ügyfélszolgálatot tart fenn. További szabályokat az Útmutató 2020. 6. pontja tartalmazza.
https://e-kerelem.mvh.allamkincstar.gov.hu/enter/mfpbongeszo/mfpBongeszoLite.xhtml
A fenti kiírást terjedelmi okokból rövidítettük, az eredeti a szövegben található webcímen elérhető. (A Szerk.)

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
pályázati csomagIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum