Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Ápoló tanulók részére pályaválasztást támogató ösztöndíjas program / EFOP-1.10.1-VEKOP-16-2016-00001
Kiíró:
Állami Egészségügyi Ellátó Központ
Határidő:
10/31/2019
Érvényes:
10/31/2019
Tárgymutató:
ápoló tanulók részére pályaválasztást támogató ösztöndíjas program / EFOP-1.10.1-VEKOP-16-2016-00001
Pályázhat:
érettségi végzettséggel és magyarországi lakcímmel/tartózkodási hellyel rendelkező tanulók közül azok, akik szakképző iskolával tanulói jogviszonyban állnak és az alábbi - az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6) Kormányrendeletben szereplő - a továbbiakban: OKJ szakképesítésre felkészítő, - nappali vagy esti munkarendű, iskolarendszerű egészségügyi szakképzés egyikén vesznek részt
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS TANULÓK SZÁMÁRA

az EFOP-1.10.1-VEKOP-16-2016-00001 azonosító számú,
"Ápoló tanulók részére pályaválasztást támogató ösztöndíjas program" című
kiemelt projekt keretében megvalósuló
ÖSZTÖNDÍJPROGRAMBAN VALÓ RÉSZVÉTELRE
2019/2020. I. félév
Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ (1125 Budapest, Diós árok 3., a továbbiakban: ÁEEK) nyílt pályázatot hirdet az EFOP-1.10.1-VEKOP-16-2016-00001 azonosító számú "Ápoló tanulók részére pályaválasztást támogató ösztöndíjas program" című kiemelt projekt keretében megvalósuló ösztöndíjprogramban való részvételre.

Rendelkezésre álló forrás
A támogatás forrását az EFOP-1.10.1-VEKOP-16-2016-00001 azonosító számú "Ápoló tanulók részére pályaválasztást támogató ösztöndíjas program" című kiemelt projekt biztosítja. A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg, forrását az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja. A felhívás országos hatáskörű.
Támogatási intenzitás: 100%
Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás

A pályázat célja
Javuljon az egészségügyi ellátás színvonala és csökkenjen a közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatók működését veszélyeztető nagymértékű humánerőforrás-hiány, valamint jól képzett egészségügyi szakdolgozók révén javuljon a magyar lakosság egészségi állapota.
Váljon vonzóbbá a pályaválasztó fiatalok számára a széles szakképesítési választékot nyújtó egészségügyi pálya.
Javuljon az egészségügyi szakdolgozók utánpótlása a pályaválasztók és a szakképzési rendszerben lévő, iskolarendszerű képzésben résztvevő tanulók részére kialakított ösztöndíjrendszer révén.

A pályázásra jogosultak köre
A jelen pályázati kiírás keretében pályázatot nyújthatnak be az érettségi végzettséggel és magyarországi lakcímmel/tartózkodási hellyel rendelkező tanulók közül azok, akik szakképző iskolával tanulói jogviszonyban állnak és az alábbi - az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII.6) Kormányrendeletben szereplő - a továbbiakban: OKJ szakképesítésre felkészítő, - nappali vagy esti munkarendű, iskolarendszerű egészségügyi szakképzés egyikén vesznek részt:
Szakképesítések:
1. Audiológiai asszisztens és hallásakusztikus
2. Ergoterapeuta
3. Fizioterápiás asszisztens
4. Gyakorló ápoló
5. Gyakorló csecsemő- és gyermekápoló
6. Gyakorló klinikai laboratóriumi asszisztens
7. Gyakorló szövettani asszisztens
8. Kardiológiai és angiológiai asszisztens
9. Klinikai neurofiziológiai asszisztens
10. Radiográfiai asszisztens

Szakképesítés-ráépülések:
11. Ápoló
12. Csecsemő és gyermekápoló
13. Klinikai laboratóriumi szakasszisztens
14. Mentésirányító
15. Mentőápoló
16. Szövettani szakasszisztens

Ösztöndíjra való jogosultsági kritériumok
Nem támogatható a pályázata annak a tanulónak
˗ aki az előző félévben nem érte el a 3,01 tanulmányi átlagot,
˗ aki a pályázat benyújtásakor tanévismétlésre kötelezett,
˗ aki jelen projekt keretében már rendelkezik támogatott pályázattal, kivéve, ha szakképesítés-ráépülés vonatkozásában igényli jelenleg az ösztöndíjat és meglévő szerződése az alap szakképesítés vonatkozásában áll fenn
Sikeres pályázat esetén felfüggesztésre kerül az ösztöndíj folyósítása annak a tanulónak
˗ aki az előző félévben nem érte el a 3,01 tanulmányi átlagot,
˗ aki tanévismétlésre kötelezett, a tanévismétlés ideje alatt.

A program keretében nyújtott támogatás
A program keretében a tanuló mentori támogatás mellett ösztöndíjban részesülhet.
A pályázat benyújtási időpontjától függetlenül Pályázó az első szakképzési évfolyam megkezdésének hónapjától visszamenőleg, de legkorábban a pályázat benyújtásakor aktuális félév pályázati felhívásában meghatározott időpontjától lehet jogosult ösztöndíjra, tanulói jogviszonyának fennállása esetén. A 2019/2020. tanév I. félévében a jelen pályázati felhívás keretében benyújtott és támogatott pályázatok kapcsán az ösztöndíjra való jogosultság 2019. szeptembertől állhat fenn.
Ösztöndíj legkésőbb az utolsó szakképzési évfolyamon a tanulmányokat lezáró komplex szakmai vizsga utolsó vizsgarészének letételére meghatározott hónap végéig adható, amely időtartamot nem hosszabbítja meg a javító- vagy pótló vizsga időpontja.
Az ösztöndíjra való jogosultság a pályázat támogatását követően minden félévben felülvizsgálatra kerül.

Előző félévi tanulmányi átlag számítása
A tanulmányi átlag számításánál az igénylést megelőző utolsó lezárt félév tanulmányi eredménye kerül vizsgálatra.
A már korábbi évben megkezdett szakképzést folytató tanuló tanulmányi átlaga az igénylést megelőző félévi bizonyítványában szereplő tantárgyak érdemjegyeinek két tizedesjegy pontossággal számolt, kerekítés utáni számtani átlaga alapján kerül megállapításra.
Az alap- vagy ráépülő szakképző évfolyam első félévét végző tanulók ösztöndíja:
- alap (gyakorló szintű) képzés esetén a tizenkettedik évfolyam,
- ráépülő képzés esetén a tizennegyedik évfolyam elvégzéséről szóló bizonyítványban szereplő tantárgyak érdemjegyeinek két tizedesjegy pontossággal számolt, kerekítés utáni számtani átlaga alapján kerül megállapításra.
Az igénylést megelőző utolsó lezárt félév értelmezésével kapcsolatban további információk a Pályázati adatlap kitöltési útmutatóban olvashatóak.
A tanulmányi átlag számításánál a szorgalom és a magatartás érdemjegyei nem kerülnek figyelembe vételre.

A támogatás mértéke
Az ösztöndíj mértéke 3,01 tanulmányi átlagtól egységesen havonta nettó 40 000 forint, kivéve a Szabóky Adolf ösztöndíjban részesülő tanulókat, esetükben a lentiek szerint történik az ösztöndíj mértékének meghatározása.
Azok a tanulók, akik a Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíjról szóló 252/2016. (VIII. 24.) Korm. rendelet alapján ösztöndíj-támogatásban részesülnek, jelen pályázati felhívás keretében is részesülhetnek ösztöndíjban, azonban a jelen projekt keretében részükre megállapított ösztöndíj legfeljebb 40.000 Ft lehet, azzal a kitétellel, hogy a megállapított ösztöndíj és a 252/2016. (VIII. 24.) Kormányrendeletben meghatározott ösztöndíj együttes összege nem haladhatja meg a garantált nettó bérminimum összegét. (Garantált nettó bérminimum összege 2019-ben 129.675 Ft.)

Ösztöndíj igénylése
Az ösztöndíj igényléséhez az EFOP-1.10.1-VEKOP-16-2016-00001 "Ápoló tanulók részére pályaválasztást támogató ösztöndíjas program" keretében kifejlesztett informatikai rendszer elektronikus felületén (https://apololeszek.aeek.hu/) regisztrációt és belépést követően a pályázat benyújtásához szükséges pályázati adatlapot kell kitölteni. A kitöltött pályázati adatlapot az informatikai rendszeren keresztül, valamint papír alapon is be kell nyújtani. Az elektronikus benyújtást követően szükséges a pályázati adatlapot pdf formátumban generálni az informatikai rendszerből, kinyomtatni, aláírni, majd postai úton megküldeni a csatolandó mellékletekkel együtt (lásd: Beküldendő dokumentumok listája) az ÁEEK címére.
A pályázati adatlap kitöltéséhez készült útmutató, mely a regisztrációhoz és a belépéshez is segítséget nyújt, a https://apololeszek.aeek.hu/osztondijprogram oldal Ösztöndíjas pályázati felhívás menüpontjában található meg, a pályázati felhíváshoz kapcsolódó dokumentumok között.

Az ösztöndíj folyósítása
Az ösztöndíj folyósításának feltétele az Ösztöndíj Támogatói Okirat (a továbbiakban: Okirat) ÁEEK általi kiállítása, mely a tanuló által benyújtott pályázat - mint szerződéskötési ajánlat - ÁEEK általi elfogadása esetén, az ÁEEK egyoldalú aláírásának napjával jön létre.
Az ösztöndíj támogatás részletes feltételei az Okiratban és az annak elválaszthatatlan részét képező Általános Ösztöndíj Szerződési Feltételekben (a továbbiakban: ÁSZF) kerülnek meghatározásra. Az Okirat és az ÁSZF együttesen alkotják az ösztöndíj szerződést (a továbbiakban: szerződés). Az ÁSZF részletesen tartalmazza a felek jogait és kötelezettségeit, többek között az ösztöndíjra való jogosultság, az ösztöndíj-folyósítás, felfüggesztés és visszakövetelés szabályait, valamint a felek közötti kapcsolattartásra, a szerződés módosítására és megszüntetésére vonatkozó szabályokat, ezért a pályázat benyújtása előtt elengedhetetlen annak megismerése. A jelen pályázati felhívás, mely a legfontosabb tudnivalókat foglalja össze, a kapcsolódó dokumentumokkal együtt érvényes.
Az ÁEEK a tanuló részére az ösztöndíjat kizárólag a tanuló saját nevére szóló, magyarországi pénzintézetnél vezetett bankszámlára átutalással, havonta, utólag folyósítja az ÁSZF-ben foglaltak szerint. A saját névre szóló bankszámlaszámot már a pályázat benyújtásakor meg kell adnia a pályázónak. Ha még nem rendelkezik saját névre szóló bankszámlával, javasoljuk, hogy mielőbb gondoskodjon annak rendelkezésre állásáról, mert anélkül nem tud pályázatot benyújtani. A közös bankszámlák tekintetében további információ a Pályázati adatlap kitöltési útmutatóban olvasható.

Az ösztöndíjban részesülő tanuló kötelezettségei
- Az ösztöndíjra való jogosultsági kritériumokat teljesíti, és ezeket igazolja az ÁEEK által kért időben és módon;
- Félévente megadja a majdani foglalkoztatásához kapcsolódó elhelyezkedési elképzeléseit (elhelyezkedési preferencia lista) az ÁEEK által kért módon;
- A képzést sikeresen befejezi, a szakképesítést megszerzi;
- A szakképesítés megszerzését követően a megszerzett szakképesítésnek megfelelő munkakörben munkába áll valamely hazai közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatónál, és ezt a szakképesítés megszerzését követő 6. hónapban munkáltatói/foglalkoztatói igazolás benyújtásával igazolja az ÁEEK által kért módon;
- A szakképesítés megszerzését követően legalább annyi ideig dolgozik hazai közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatónál, a megszerzett szakképesítésnek megfelelő munkakörben, amennyi ideig az ösztöndíjat kapta (vagy részmunkaidős foglalkoztatás esetén, legalább heti 18 órás munkaidőben kétszer annyi ideig). Ennek ellenőrzésére a tanuló a programból való kilépést (szakképesítés megszerzését) követően félévente munkáltatói/foglalkoztatói igazolást nyújt be az ÁEEK által kért módon;
- A fenti feltételeknek megfelelő munkahelyet az ÁEEK által felkínált listából választja, vagy indokolt esetben más, a humánerőforrás-hiányt enyhítő, de a fenti elvárásoknak megfelelő területen helyezkedik el.
A felkínált lista tartalmazza országos szinten az aktuális betöltetlen álláshelyeket az ÁEEK által félévente lefolytatásra kerülő, az egységes egészségügyi ágazati humánerőforrás-monitoring rendszer (a továbbiakban: HMR) keretében végzett felmérés eredményei alapján.
A listán szereplő álláshelyek betöltése tekintetében az ÁEEK nem végez állásközvetítést, Ösztöndíjas feladata az elhelyezkedéssel kapcsolatban a szükséges intézkedések megtétele (jelentkezés, felvételi eljárásban részvétel, stb.). A listában szereplő üres álláshelyeket az ösztöndíjasokon kívül más is betöltheti.
- A szakképesítés megszerzését követően a tanuló a hazai közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatónál végzett egészségügyi tevékenységét a 2003. évi LXXXIV. törvény 7.§ szerinti jogviszonyokban láthatja el.

Visszafizetési kötelezettség terheli a tanulót
a) amennyiben olyan okból, amelyért felelős, nem végzi el a képzést, illetve nem tesz eredményes szakmai vizsgákat,
b) amennyiben olyan okból, amelyért felelős, nem tesz eleget a szakképzés befejezését követő 6 hónapon belüli, valamely hazai közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatónál a megszerzett szakképesítésnek megfelelő munkakörben végzett munkavállalási kötelezettségének,
c) amennyiben olyan okból, amelyért felelős, nem tesz eleget annak az elvárásnak, hogy a szakképesítés megszerzését követően legalább annyi ideig dolgozik hazai közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatónál, a megszerzett szakképesítésnek megfelelő munkakörben, amennyi ideig az ösztöndíjat kapta (vagy részmunkaidős foglalkoztatás esetén, legalább heti 18 órás munkaidőben kétszer annyi ideig),
d) amennyiben olyan okból, amelyért felelős, nem tesz eleget annak az elvárásnak, hogy a fenti feltételeknek megfelelő munkahelyet az ÁEEK által felkínált listából választja, vagy indokolt esetben más, a humánerőforrás-hiányt enyhítő, de a fenti elvárásoknak megfelelő területen helyezkedik el.
A fent részletezett okok esetén a felvett ösztöndíj - Ptk. 6:47. § szerinti - jegybanki alapkamattal növelt teljes összegének egyösszegű visszafizetése szükséges; részletfizetésre nincs lehetőség.

Beküldendő dokumentumok listája
A pályázat benyújtásakor papír alapon, postai úton beküldendőek az alábbi dokumentumok:
1. a https://apololeszek.aeek.hu/ oldalról elérhető informatikai rendszeren keresztül benyújtott, és benyújtást követően pdf formátumban generált pályázati adatlap kinyomtatott, tanuló által aláírt, 1 db eredeti, papír alapú példánya,
2. az igénylést megelőző utolsó lezárt félév tanulmányi átlagát alátámasztó bizonyítvány másolata, a tanuló által hitelesítve, 1 példányban (hitelesítés: másolati példányon a tanuló aláírásával, dátummal igazolja a bizonyítvány valódiságát),
3. a https://apololeszek.aeek.hu/osztondijprogram oldal Ösztöndíjas pályázati felhívás menüpontjából letölthető iskolalátogatási igazolás szakképző iskola által kiállított 1 db eredeti példánya,
4. személyi igazolvány másolata, 1 példányban, a tanuló által hitelesítve,
5. lakcím kártya másolata, 1 példányban, a tanuló által hitelesítve,
6. adóigazolvány másolata, 1 példányban, a tanuló által hitelesítve.

Pályázatok benyújtása
Jelen pályázati kiírás keretében a pályázatok beadása 2019. szeptember 23-tól 2019. október 31-ig folyamatosan lehetséges.
A benyújtást elektronikusan és postai úton is szükséges megtenni az alábbiak szerint:
Elektronikusan: Az EFOP-1.10.1-VEKOP-16-2016-00001 "Ápoló tanulók részére pályaválasztást támogató ösztöndíjas program" keretében kifejlesztett informatikai rendszer elektronikus felületén, a https://apololeszek.aeek.hu/-n regisztrációt és belépést követően a pályázati adatlap kitöltése, véglegesítése, mentése és a pályázat beküldése.
Postai úton: Az informatikai rendszerben benyújtott, és benyújtást követően pdf formátumban generált pályázati adatlap kinyomtatott, aláírt példányát a csatolandó papír alapú mellékletekkel együtt postai úton az alábbi címre kérjük küldeni:
Állami Egészségügyi Ellátó Központ, 1525 Budapest 114. Pf. 32.
A borítékra kérjük, írják rá: "EFOP-1.10.1 - Ösztöndíjpályázat".

Benyújtási határidő
Elektronikus formában 2019. október 31-én 12:00 óráig nyújthatóak be a pályázatok.
A papír alapú pályázati adatlap és mellékleteinek postára adási határideje (postai bélyegző szerint) 2019. október 31., 24:00 óra. A benyújtás időpontja szempontjából a postára adás dátuma számít. Az informatikai rendszer által generált pdf-ből kinyomtatott, és Tanuló által aláírt pályázati adatlap postai beérkezésének hiányában a pályázat érvénytelen.
Felhívjuk a figyelmet, hogy kizárólag az informatikai rendszerből, a "Pályázati adatlap letöltése nyomtatásra" gomb megnyomása után generálódott, PDF formátumból kinyomtatott pályázati adatlapot tudjuk elfogadni, melyet kék színű tollal szükséges aláírni.
A pályázati felhívás közzététele
A pályázati felhívás megjelenik az EFOP-1.10.1-VEKOP-16-2016-00001 "Ápoló tanulók részére pályaválasztást támogató ösztöndíjas program" honlapján, a https://apololeszek.aeek.hu/ oldalon, valamint az ÁEEK honlapján (http://www.aeek.hu és http://www.enkk.hu oldalakon).

A pályázatok elbírálása
A pályázatok elbírálása, az ösztöndíjra való jogosultság ellenőrzése az alábbiak szerint történik:
- A beérkezett pályázat formai elemeinek vizsgálata (bizonyítvány hiteles másolata, iskolalátogatási igazolás, nyilatkozatok megléte, stb.).
- A tanulmányi átlag vizsgálata: az előző félévben a 3,01 tanulmányi átlagot elérte-e.
- Fenn áll-e tanévismétlés.
- Jelen projekt keretében már rendelkezik-e a tanuló támogatott pályázattal, kivéve, ha szakképesítés-ráépülés vonatkozásában igényli jelenleg az ösztöndíjat és meglévő szerződése az alap szakképesítés vonatkozásában áll fenn.
A pályázat formai hiányosságai (pl. a kötelezően csatolandó mellékletek elmaradása) hiánypótlási felszólítást, bármely dokumentum valótlansága, vagy a jogosultsági feltételeknek való nem megfelelés a pályázat elutasítását vonja maga után. A hiánypótlást követően is hiányos pályázatok nem kerülnek elbírálásra, azok elutasításra kerülnek.

Döntés a pályázatok támogathatóságáról
Az ÁEEK az egységes egészségügyi ágazati humánerőforrás-monitoring rendszer (HMR) keretében félévente felmérést készít a hazai közfinanszírozott egészségügyi intézmények aktuális betöltetlen álláshelyeiről, megyénkénti és szakképesítésenkénti bontásban. Mivel az ösztöndíj elnyerése esetén szigorú elhelyezkedési kötelezettségek terhelik a tanulókat, a felmérés eredményei segítséget nyújthatnak a pályázat - mint szerződéskötési ajánlat - benyújtásáról történő felelősségteljes döntés meghozatalában.
A felmérés eredményeit, a hazai közfinanszírozott egészségügyi intézményeknél fennálló betöltetlen álláshelyek mennyiségét alapul véve az ösztöndíjjal támogatható pályázatok darabszámára vonatkozóan keretszámok kerültek meghatározásra. A keretszámok közzétételre kerültek a https://apololeszek.aeek.hu/osztondijprogram Ösztöndíjas pályázati felhívás almenüben a pályázati felhíváshoz kapcsolódó dokumentumok alatt. A keretszámok meghatározása során figyelembe vételre kerültek azon korábbi pályázati ciklusokban létrejött szerződések darabszámai is, amelyek esetében a szerződött tanulók támogatott képzése még folyamatban van. A keretszámok országosan kerülnek alkalmazásra, de tájékoztató jelleggel a keretszámok részletezése is közzétételre kerül.
A mindenkori HMR felmérés eredményei alapján készül a betöltetlen álláshelyek listája is, mely a https://apololeszek.aeek.hu/informaciok Fontos információk tanulóknak almenüben az elhelyezkedési lehetőségekhez kapcsolódó dokumentumok alatt érhető el. A felmérésben található információk tájékoztató jellegűek; azok alapján a tanulók felmérhetik az aktuális, illetve a 2 éven belül betölthető elhelyezkedési lehetőségeket az általuk tanult szakképesítés vonatkozásában.

A beérkezett, formailag és jogosultságilag megfelelő pályázatok rangsorolási rendszere több szintből áll:
1. szint: Szakképesítésenként az országos keretszámokig támogathatóak a pályázatok.
2. szint: Amennyiben a beérkezett pályázatok darabszáma adott szakképesítés vonatkozásában meghaladja az országos keretszámot, akkor szakképesítés és szakképesítés-ráépülés esetén (pl. gyakorló ápoló és ápoló) a keretszámok együttesen értelmezhetőek, és a pályázatok az összevont keretszámokig támogathatóak.
3. szint: Amennyiben a beérkezett pályázatok darabszáma adott szakképesítés vonatkozásában meghaladja az összevont keretszámot, akkor az alábbiakban felsorolt szakképesítések és szakképesítés-ráépülések esetén az összevont keretszámokhoz hozzáadódik a 2 éven belül betölthetővé váló álláshelyek száma is, így azok együttesen értelmezhetőek, és a pályázatok a 2 éven belül betölthetővé váló álláshelyek számával megemelt összevont keretszámokig (a továbbiakban: megemelt összevont keretszám) támogathatóak.
4. szint: Amennyiben a beérkezett pályázatok darabszáma adott szakképesítések vonatkozásában meghaladja a meghatározott országos keretszámot/összevont keretszámot/megemelt összevont keretszámot, akkor a pályázatok a papír alapú benyújtási sorrend alapján kerülnek rangsorolásra.
Amennyiben az egy napon benyújtott pályázatok darabszámával a meghatározott keretszám/összevont keretszám/megemelt összevont keretszám túllépésre kerülne, akkor az adott napi pályázatok - másodlagos szempontként - a pályázatok elektronikus benyújtási sorrendje alapján kerülnek rangsorolásra.
A jogosultsági kritériumoknak megfelelő, azonban a keretszámok - illetve szükség esetén a rangsorolás - alapján nem támogatható pályázatok elutasításra kerülnek.
Amennyiben fennáll a rendelkezésre álló ösztöndíjforrás kimerülésének lehetősége, akkor a jogosultsági kritériumoknak megfelelő, és a keretszámok - illetve szükség esetén a rangsorolás - alapján támogatható pályázatok közül 100 db-os tartaléklista kerül meghatározásra, a többi pályázat pedig elutasításra kerül.
A jogosultsági kritériumoknak megfelelő, és a keretszámok alapján támogatható pályázatok közül a tartaléklista meghatározása a 4. rangsorolási szint alapján történik.
A döntés meghozatalának határideje a pályázatok benyújtásának határidejét követő legfeljebb 60 nap.
A döntésről az ÁEEK elektronikus úton, a pályázó által megadott e-mail címen értesíti a pályázót.
A döntéssel szemben a pályázó kizárólag jogszabálysértésre való hivatkozással nyújthat be kifogást, amennyiben véleménye szerint a pályázati eljárásra, a döntés meghozatalára, az Okirat kiállítására, az ösztöndíj folyósítására vagy visszakövetelésére vonatkozó eljárás jogszabálysértő. A kifogásban meg kell jelölni azon indokokat - a megsértett jogszabályban foglalt rendelkezést - melyekre tekintettel a pályázó kéri a döntés felülvizsgálatát. Indoklás, pontos hivatkozás hiányában a kifogás érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül.
Kifogás benyújtására a kifogásolt intézkedésről vagy mulasztásról való tudomásszerzéstől számított 10 naptári napon belül, egy alkalommal van lehetőség. A kifogást írásban az Állami Egészségügyi Ellátó Központ postacímére (1525 Budapest 114. Pf. 32.) kell benyújtani. A borítékon kérjük feltüntetni az alábbi szöveget: EFOP-1.10.1 - Kifogás.
A döntéssel szemben egyéb jogorvoslatnak helye nincs.
Felvilágosítás az alábbi elérhetőségeken kérhető:
- e-mail: apololeszek@aeek.hu
- telefon: +36 30 469-7988; +36 1 327-6070 / 144-es mellék
o Hétfő-Csütörtök: 9:00-16:00 óráig
o Péntek: 9:00-13:00 óráig

A pályázati felhíváshoz kapcsolódó dokumentumok, melyek elérhetőek a https://apololeszek.aeek.hu/osztondijprogram Ösztöndíjas pályázati felhívás almenüben, és melyek együttesen tartalmazzák az ösztöndíjprogram feltételeit:
- Pályázati adatlap kitöltési útmutató
- Iskolalátogatási igazolás sablon
- Pályázói nyilatkozatok (a pályázati adatlap része)
- Ösztöndíj Támogatói Okirat sablon
- Általános Ösztöndíj Szerződési Feltételek (ÁSZF)
- Keretszámok 2019-2020. tanév I. félév

Ingyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum