Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Együtt, testvérként-iskolaközi szemléletformáló program / EFOP-3.1.8-17
Kiíró:
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Határidő:
Folyamatos
Érvényes:
04/22/2019
Tárgymutató:
együtt, testvérként - iskolaközi szemléletformáló program / EFOP-3.1.8-17
Pályázhat:
a) Központi költségvetési szerv: GFO kód: 312
b) Központi költségvetési irányító szerv: GFO-kód: 311
c) Országos nemzetiségi önkormányzat: GFO-kód: 351
d) Országos nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv: GFO-kód: 352
e) Országos nemzetiségi önkormányzatok társulása: GFO-kód: 353
f) Bevett egyház: GFO kód: 551
g) Elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személy: GFO kód: 552
h) Elsődlegesen vallási tevékenységet végző belső egyházi jogi személy: GFO kód: 555
i) Egyházi szervezet technikai kód: GFO kód: 559
j) Közalapítvány önálló intézménye: GFO kód: 562
k) Egyéb alapítvány önálló intézménye: GFO kód: 563
l) KKV-nak nem minősülő nonprofit korlátolt felelősségű társaság: GFO-kód: 572
m) KKV-nak nem minősülő nonprofit részvénytársaság: GFO-kód: 573
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

FELHÍVÁS

A korai iskolaelhagyók számának csökkentése és a végzettség nélküli iskolaelhagyás megelőzése, valamint a minőségi oktatáshoz való egyenlő hozzáférés előmozdítására az iskolák közötti kapcsolatok fejlesztését célzó projektek megvalósítására
A Felhívás címe:
Együtt, testvérként - iskolaközi szemléletformáló program
A Felhívás kódszáma: EFOP-3.1.8-17
Magyarország Kormányának felhívása hátrányos helyzetű tanulókat nevelő köznevelési intézmények fenntartói számára, így hozzájárulva a hátrányos helyzetű tanulók végzettségi szintjének növeléséhez, valamint javítva a minőségi oktatáshoz, neveléshez és képzéshez való hozzáférést.
A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a hátrányos helyzetű illetve roma gyermekek érvényesülésének növelését a köznevelési és felsőoktatási rendszerben, illetve a nem formális és informális tanulásban. A cél elérését a Kormány a köznevelési intézmények és fenntartóik együttműködésével tervezi megvalósítani jelen Felhívásban foglalt feltételek mentén.
Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:
- a Felhívás feltételeinek megfelelő projekteket a projektre megítélt 10 000 000 Ft-20 000 000 Ft közötti vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig;
- a támogatási előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek a Felhívásban meghatározottak szerint támogatási előleget biztosít.
A támogatási kérelmet benyújtó szervezetek az együttműködés keretében vállalják, hogy:
- projektjük megvalósításával hozzájárulnak a Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia céljainak eléréséhez, amely célként fogalmazza meg az iskolai lemorzsolódás csökkentését, valamint a roma és mélyszegénységben élő gyermekek közép- és felsőfokú oktatásba való eljutásának és bennmaradásának elősegítését;
- a projektjük megvalósulásával hozzájárulnak a Végzettség nélküli iskolaelhagyás elleni stratégiában foglalt célok eléréséhez,
- a projektjük megvalósulásával hozzájárulnak a Köznevelés fejlesztési stratégia céljaihoz, mely kiemelt szerepet tulajdonít a befogadó nevelés, valamint a nyitottságra ösztönző nevelés támogatásának.
- a kapott támogatáson felül önerőből finanszírozzák a projektet.
1. A TERVEZETT FEJLESZTÉSEK HÁTTERE
1.1. A felhívás indokoltsága és célja
A felhívás indokoltsága:
Magyarország Partnerségi Megállapodása a 2014-2020-as fejlesztési időszakra (továbbiakban Partnerségi Megállapodás) 10. tematikus célkitűzése "Az oktatásba és a képzésbe, többek között a szakképzésbe történő beruházás a készségek fejlesztése és az egész életen át tartó tanulás érdekében". Ennek nyomán az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: EFOP) célul tűzi ki többek között a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentését, a nehéz szociális körülmények között élő tanulók végzettségi szintjének növelését, valamint a minőségi oktatáshoz, neveléshez és képzéshez való hozzáférés biztosítását.
Jelen felhívás eszközrendszere szinergikusan kapcsolódik az EFOP 3.1 intézkedéséhez (A végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentése, a köznevelés hátránykompenzációs képességének növelése), amely szorosan kapcsolódik az Ifjúsági Garancia Program beavatkozásaihoz is.
Helyzetelemzés:
A magyar Kormány az EU 2020 stratégia céljainak hazai megvalósítását szolgáló Nemzeti Reform Programjában vállalta, hogy a végzettség nélküli iskolaelhagyók arányát az évtized végére 10%-ra csökkentse. Magyarországon a végzettség nélküli iskolaelhagyók aránya elmarad az Európai Unió átlagától, azonban csökkenő tendenciát mutat, 2015-ben 11,6% a KSH felmérése szerint.
A korai iskolaelhagyás különösképpen veszélyezteti a nehéz szociális körülmények között élő, és még inkább a roma tanulókat. Az oktatási rendszert középfokú végzettség nélkül elhagyó fiataloknak minimális esélye van arra, hogy bekapcsolódjanak az aktív munkaerőpiacra, ami az ország versenyképességét is jelentősen rontja (szociális ellátórendszer, gazdasági növekedés hiánya, egészségügyi problémák, szegénység öröklődése).
A nehéz szociális körülmények között elő, köztük roma gyermekek kirekesztődésének megszüntetése érdekében alapvetően szükséges az együttnevelést támogató, a társadalmi különállást feloldó oktatás, nevelés kialakítása. Ennek segítségére lehet a testvériskolai kapcsolatok kialakítása, amely során a nehéz szociális körülmények között elő, köztük roma gyermekek számára lehetőség nyílik a sajátjától eltérő szociális körülmények között élő tanulókkal baráti kapcsolatok kialakítására, mely végső soron hozzájárulhat egy szélesebb kapcsolati tőke meglétéhez. A találkozás lehetősége és a megismerés révén csökkentheti az előítéleteket, erősítheti az egymás iránti elfogadást, az önismeret fejlődését. Ez olyan minták elsajátítását eredményezheti, mely a továbbtanulást segítő, iskolai lemorzsolódást csökkentő magatartást eredményezhet.
A Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia hangsúlyt helyez a kulturális és sport programok, szabadidős foglalkozások szervezésére a nehéz szociális körülmények között elő, köztük roma fiatalok számára az oktatásban való bennmaradásának elősegítésekor. Jelen felhívás lehetőséget nyújt a tanórákon kívüli hasznos időeltöltésre, kulturális intézmények látogatására, minőségi programok szervezésére, különböző társadalmi hátterű tanulók kapcsolatának elmélyítésére.
A felhívás célja:
A szemléletformálás komplex, hosszadalmas folyamat, leginkább gyermekkorban hatékony, az oktatás-nevelés területén. Ezért a konstrukció célja a különböző társadalmi hátterű tanulók közti kapcsolat létrehozásának elősegítése, mely hozzájárul hosszú távon a kapcsolati tőke kialakításához és már a gyermekkorban elindulhat a társadalmi felelősségvállalás fontosságának előtérbe helyezése.
A felhívás célja olyan projektek megvalósításának támogatása, amelyek az országhatáron belüli és Kárpát-medencén belüli ("A" programelem), valamint nemzetközi (Európai Unión belüli) testvériskolai kapcsolatok ("B" programelem) kialakításával, közös programok megvalósításán keresztül hozzájárulnak a tanulók kompetenciájának (szociális, életviteli, kommunikáció, stb.) fejlesztéséhez, ismeretanyaguk bővítéséhez.
A program erősíti a hazafiasságot és a nemzeti identitást. Elősegíti a magyar kultúra megismerését. A program keretében lehetőség nyílik olyan tanulók közti kapcsolatfelvételére, egymás megismerésére, baráti kapcsolatok kialakítására, akik eltérő szociális helyzetükből fakadóan vélhetően sosem találkoznának egymással. A program ezen kívül lehetőséget teremt a szemléletformálásra, a társadalmi felelősségvállalás kialakítására.
Jelen felhívás kifejezetten olyan iskolák kapcsolatfelvételét, programkínálatának bővítését támogatja, ahol rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő tanulókat oktatnak, nevelnek. Jelen program célzottan a különböző helyzetű iskolák közti kapcsolatok kialakítására irányuló kezdeményezést valósít meg. A konstrukció lehetőséget teremt a tanulók és pedagógusaik számára arra, hogy a sajátjuktól eltérő életminőségű/helyzetű társakkal kerüljenek együttműködő kapcsolatba, ezáltal a résztvevő tanulók kompetenciái, köztük szociális kompetenciái fejlődnek. Mindez hozzájárul a tanulmányi eredményeik és iskolai eredményességük javulásához. A közös interakciók hozzájárulhatnak a bevont tanulók előítéletességének csökkentéséhez.
Jelen felhívás keretében lehetőség nyílik a kötelező óraszámon felüli nyelvtanulásra valamely választott idegen nyelven.
Az "A" programelem vállalása minden megvalósító számára kötelező. Ennek keretében az érintett tanulók számára lehetőség nyílik részt venni tanórákon kívüli tartalmas foglalkozásokon, mely hozzájárulhat a tanulók ismeretanyagának bővítéséhez és kreativitásuk fejlesztéséhez. A hazai testvériskolai találkozók során olyan kapcsolatok alakulhatnak ki, mely motiválóan hat a tanuló jövőtervezésére, illetve felhívja a figyelmet a fiatalok számára a társadalmi elfogadás fontosságára.
A felhívás "B" programeleme választható, mely segítségével az érintett tanulóknak nemcsak nyelvtudásuk fejlesztésére nyílik lehetőségük, hanem egy idegen környezetben való eligazodás kipróbálására, az idegen környezetben való helytállás erősítésére, és a választott partnerország kultúrájának közvetlen megismerésére.
A konstrukció keretében elérni kívánt részcélok a következők:
- hazai, Kárpát-medencén belüli és nemzetközi együttműködések kialakítása a nehéz szociális körülmények között élő tanulók és a problémában nem érintett tanulók, valamint az őket oktató pedagógusok között;
- köznevelési intézmények nevelési, oktatási programkínálatának bővítése;
- aktív szabadidő eltöltésének támogatása;
- tanulók tantárgyi ismereteinek valamint nyelvi készségeinek fejlesztése.
Jelen felhívás keretében kizárólag olyan támogatási kérelmek támogathatóak, amelyek megfelelnek a fenti célkitűzésnek.
Célcsoport
- Olyan, az adott köznevelési intézménybe járó (általános iskola valamint alapfokú művészeti iskola esetében kizárólag az 5-8. évfolyam tanulói, szakközépiskola, szakgimnázium és gimnázium esetén valamennyi évfolyam tanulói) tanulók kiválasztása és bevonása szükséges, akik körében a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő tanulók aránya eléri a 40%-ot. (Tehát, ha az adott köznevelési intézmény 50 tanulót von be a programba, ebből legalább 20 tanulónak rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben szükséges részesülnie.)
- A programba bevont pedagógusok;
- A programba bevont tanulók családjai;
- A célcsoporttal a program keretében testvériskolai kapcsolatot kialakító oktatási intézmények pedagógusai és tanulói.
Beavatkozási logika:
A két eltérő társadalmi státuszú csoport közti interakció lehetőséget teremt az egymás iránti felelősségvállalás felerősítésére. A konstrukció a tanulók kompetenciafejlesztéséhez is hozzájárul. Minden programban résztvevő tanuló számára lehetőség nyílik a kötelező óraszámon felüli nyelvtanulásra, mely lehetővé teszi a továbbtanuláshoz is nélkülözhetetlen nyelvvizsga bizonyítvány megszerzését. A tanulmányi, kulturális és szabadidős programok, illetve a délutáni foglalkozások segítségével komplex módon bővülhet a tanulók ismeretanyaga számos tudományterületen. Ezen kívül a program olyan intézményközi kapcsolatok kialakítását ösztönzi, amelyek keretében lehetőség nyílik az oktatás, nevelés különböző területein, így a nehéz szociális körülmények között élő tanulók oktatásával, nevelésével kapcsolatosan szerzett tapasztalatok és jó gyakorlatok megosztására. A program segítségével az egymás iránti szolidaritás erősödhet. A Kárpát-medencén belüli programok megvalósítása keretében a határon túli magyar tanulókkal való kapcsolatok kialakítására lehetőség nyílik. A program keretében egy közösen kiválasztott és felépített téma kapcsán alakul ki együttműködés a programban résztvevő intézmények között. A program során a két iskola tanulói, illetve pedagógusai hazai és Kárpát-medencén belüli program esetében legalább hatszor, a nemzetközi kapcsolat kiépítése esetében pedig legalább egyszer személyesen is találkoznak. A projekt keretében a személyes tanulói, pedagógus kapcsolat kialakítása mellett olyan tevékenységek megvalósítása kötelező, amelyek lehetővé teszik a fenti tématerületeken történő közös munkát, például interaktív módszerekkel.
Illeszkedés a stratégiai környezethez
Európa 2020 Stratégia: Magyarország vállalta, hogy 2020-ig 10 %-ra csökkenti a végzettség nélküli iskolaelhagyók arányát. Ehhez szükséges az esélyteremtő és hátránykompenzációs beavatkozások javítása, a lemorzsolódást megelőző iskolai pedagógiai folyamatok fejlesztése és a pedagógusok szakmai felkészítése, valamint ehhez járul hozzá az egész életen át tartó tanulás keretstratégiájában foglaltak szerint a köznevelésen kívüli nem formális és informális tanulást megvalósító intézményrendszer fejlesztése is. Ennek értelmében a felhívás az Európa 2020 Stratégia mindhárom céljához: az intelligens, a fenntartható és a befogadó növekedéshez egyaránt képes hozzájárulni.
A Partnerségi Megállapodás rögzíti, hogy "a tanulói keretek között történő felzárkózást hatékonyan egészíthetik ki az iskolák által igénybe vett nem formális és informális oktatási szolgáltatások: ezek a szociokulturális és egészségi állapotbeli hátrányok együttes leküzdése érdemben csökkenthetik az iskolai lemorzsolódást is (többek között képzések, szakkörök, foglalkozások, foglalkozás-sorozatok, egészségnevelés, virtuális oktatási környezet, versenyek, vetélkedők, képzések, táborok, tanoda típusú fejlesztések).
A felhívás illeszkedik a "Legyen jobb a gyermekeknek!" 2007-2032 (47/2007. (V. 31.) OGY határozat) Stratégiához: Kiemelve, hogy a gyermek különleges védelmet élvez, amelynek érdekében minden eszközzel biztosítani kell a gyermek jogát olyan életszínvonalhoz, amely lehetővé teszi kellő testi, szellemi, lelki, erkölcsi és társadalmi fejlődését.
A felhívás illeszkedik továbbá a Végzettség nélküli iskolaelhagyás elleni középtávú stratégia VII.2.4. "Az iskolarendszerből való végzettség nélküli iskolaelhagyás ellenében beavatkozó intézkedések" pontjához.
A Köznevelés-fejlesztési stratégia helyzetértékelésében tett megállapításokra épülve azonosításra került a stratégia célrendszerének általános céljai között a "Minden gyermek, tanuló sikeres felnőtté válásának feltételeit elősegítő, méltányos köznevelés" megteremtésének fontossága, valamint "A minden gyermek, tanuló optimális fejlődését biztosítani képes, minőségi, fenntartható és hatékony köznevelés" kialakítása. Az utóbbi átfogó, stratégiai célhoz kapcsolódó "A tanulói ismeretek és attitűdök szintjének emelése, fejlesztése" beavatkozási terület kiemeli a tudásalapú társadalom munkaerő-piac elvárásainak adekvát kulcskompetenciák fejlesztésének fontosságát, amelyek fejlesztéséhez hozzájárul a konstrukció.
A Duna Régió Stratégia (DRS): jelen felhívás keretében megvalósuló fejlesztések támogatják és szolgálják a DRS-ben a makro-régió egyes területei közötti nagyfokú regionális fejlettségbeli különbségek felszámolására, lényeges mérséklésére meghatározott célok megvalósulását.
A fejlesztések összhangban vannak a Duna Régió Stratégia 7. prioritási területének (Tudásalapú társadalom kialakítása a kutatás, oktatás, és az információs technológiák segítségével) kiemelt célkitűzéseivel, és ez által hozzájárulnak azok megvalósulásához is.
Illeszkedés az operatív programhoz:
A prioritási tengely "3. A." specifikus célja a korai iskolaelhagyás csökkentése és a hátrányos helyzetű tanulók végzettségi szintjének növelése heterogén összetételű tanulói csoportok differenciált nem formális és informális oktatása. A hátrányok kompenzálásában, a végzettség nélküli iskolaelhagyás megelőzésében fontos szerepet játszik továbbá a köznevelés rendszerén kívüli nem formális és informális tanulási lehetőségekhez és formákhoz való hozzáférés és a rendszerből kikerülő tanulók alapkészségeinek és kompetenciáinak, valamint a tanulók továbbtanulási eredményeinek javítása.
A felhívás a 3.1 A végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentése, a köznevelés hátránykompenzációs képességének növelése című intézkedése megvalósítását szolgálja a tanulói ismeretek, kompetenciák elsajátítását elősegítő eszközrendszer továbbfejlesztésén keresztül.
Kapcsolódási pontok:
A projekt előzménye a TÁMOP-3.3.14.A-12/1 és a TÁMOP-3.3.14.B-12/1 kódszámú Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása című konstrukció, melynek keretében összesen 204 köznevelési intézmény vett részt a programban 8300 tanulóval melyből 3300 hátrányos helyzetű. Támogatási összege 3 160 000 000 forint volt. A projekt 2013 - 2015 év között valósult meg.
1.2. A rendelkezésre álló forrás
A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 2 995 189 566 Ft.
Jelen kiírás forrását az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.
A támogatott támogatási kérelmek várható száma: minimum 150 db, maximum 200 db.
1.3. A támogatás háttere
Jelen felhívást az EFOP keretében az Emberi Erőforrások Minisztériuma, EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság (a továbbiakban: Támogató) hirdeti meg az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016 (II. 9) számú kormányhatározatban szereplő éves fejlesztési keret alapján.
2. ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK ELÉRHETŐSÉGE
Ha további információkra van szüksége, forduljon bizalommal a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálathoz a 06/1 896-0000-ás, normál díjazású telefonszámon, ahol hétfőtől csütörtökig 8:30-16 óráig, pénteken 8:30-14 óráig fogadják hívását.
Kérjük, kövesse figyelemmel a felhívással kapcsolatos közleményeket a http://www.szechenyi2020.hu oldalon, ahol a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálat elektronikus elérhetőségeit is megtalálhatja!
3. A PROJEKTEKKEL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK
Kérjük, hogy a támogatási kérelem összeállítása során vegye figyelembe, hogy a projekteknek meg kell felelniük különösen a következőknek:
3.1. A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek
3.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek
A felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan:
3.1.1.1. Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek:
I. PROJEKT SZAKMAI MEGVALÓSÍTÁSA
"A" programelem: Hazai és Kárpát-medencén belüli 4 programok megvalósítása jelen felhívás 3.4.1.1. pontjában részletezettek szerint
1. A kötelező óraszámon felüli nyelvi órák szervezése és megtartása;
2. A tanulók és a pedagógusok által jelen felhívás 3.4.1.1. pontjában szereplő listából kiválasztott együttműködési területhez kapcsolódó, közösen felépített programtevékenységek kidolgozása;
3. Délutáni foglalkozások szervezése, megtartása a választott tématerületek feldolgozása érdekében;
4. Tantárgyi fejlesztés támogatása a választott tématerületekhez kapcsolódóan;
5. Tanórán kívüli vagy egész napos iskolán kívüli tanulmányi, kulturális és szabadidős programok szervezése, kulturális rendezvényeken való részvétel biztosítása;
6. Az intézmények közti kapcsolatfelvétel, az együttműködés kereteinek kialakítása;
7. Aktív és folyamatos intézményközi kapcsolat kialakítása és megerősítése a választott együttműködési területen, ennek érdekében:
- Közös, fogyatékkal élők számára akadálymentes internetes oldal létrehozása (meglévő esetén frissítése, akadálymentesítése) és üzemeltetése. Már meglevő oldal esetén, a projektgazda frissíteni és karbantartani köteles a felületet. Az újonnan létrehozott webes felületre vonatkozó szabályok érvényesek.
- A két intézmény tanulói és pedagógusai közötti személyes találkozók lebonyolítása
- Előadássorozat megtartása
- A választott tématerületekhez kapcsolódóan nyári bentlakásos program megszervezése és lebonyolítása
Az 5. és 7. pont tevékenységei az EFOP Programterületén kívül is megvalósulhatnak.
4. A TÁMOGATÁSI KÉRELMEK BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELEI
4.1. Támogatást igénylők köre
Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény alapján a köznevelési intézmények fenntartói:
a) Központi költségvetési szerv: GFO kód: 312
b) Központi költségvetési irányító szerv: GFO-kód: 311
c) Országos nemzetiségi önkormányzat: GFO-kód: 351
d) Országos nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv: GFO-kód: 352
e) Országos nemzetiségi önkormányzatok társulása: GFO-kód: 353
f) Bevett egyház: GFO kód: 551
g) Elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személy: GFO kód: 552
h) Elsődlegesen vallási tevékenységet végző belső egyházi jogi személy: GFO kód: 555
i) Egyházi szervezet technikai kód: GFO kód: 559
j) Közalapítvány önálló intézménye: GFO kód: 562
k) Egyéb alapítvány önálló intézménye: GFO kód: 563
l) KKV-nak nem minősülő nonprofit korlátolt felelősségű társaság: GFO-kód: 572
m) KKV-nak nem minősülő nonprofit részvénytársaság: GFO-kód: 573
Az elvárt (fő)tevékenységi kör egyházi szervezetek esetében nem releváns.
Egy fenntartó fenntartott intézményenként egy támogatási kérelmet nyújthat be.
A jelen felhívásra a devizajogszabályok alapján belföldinek minősülő, Magyarországon székhellyel rendelkező szervezet igényelhet támogatást.
Közép-magyarországi régióban lévő székhellyel rendelkező szervezet akkor nyújthat be támogatási kérelmet, ha a megvalósítás helyszínéül szolgáló fenntartott intézmény székhelye a kevésbé fejlett régiókban (Dél-Alföld, Dél-Dunántúl, Észak-Alföld, Észak-Magyarország, Közép-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl) található.
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.
4.2. Támogatásban nem részesíthetők köre
Lásd az ÁÚF "Kizáró okok listája" c. részben.
4.3. A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2019. év április 22. napig van lehetőség.
Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:
2018. június 25.-2018. december 12.
2018. december 19.-2019. április 22.
A támogatási kérelem benyújtásának módja online benyújtás, elektronikus kitöltő programon keresztül.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a kitöltő programban véglegesített támogatási kérelemhez a felhívás 6. pontjában leírt módon kell csatolni a kérelem elektronikus benyújtását hitelesítő, cégszerűen aláírt nyilatkozatot is! A nyilatkozat papír alapú példányát - ha azt nem minősített elektronikus aláírással7 látták el - postai úton is be kell nyújtani az elektronikus benyújtást követően legkésőbb az elektronikus benyújtást követő 3 napon belül zárt csomagolásban, postai ajánlott küldeményként vagy expressz postai szolgáltatás8/futárposta-szolgáltatás9 (garantált kézbesítési idejű belföldi postai szolgáltatás) igénybevételével a következő címre:
Emberi Erőforrások Minisztériuma
EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság
1397 Budapest, Pf. 504.
Kérjük, hogy a küldeményen jól láthatóan tüntesse fel a felhívás kódszámát, a támogatást igénylő nevét és címét!
5. A FINANSZÍROZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK
Kérjük, a projekt előkészítése során vegye figyelembe, hogy a támogatást a projekt megvalósítása során csak akkor tudja majd igénybe venni, ha megfelel a következő szabályoknak!
5.1. A támogatás formája
Jelen felhívás keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül.
5.2. A projekt maximális elszámolható összköltsége
Jelen felhívás esetében nem releváns.
5.3. A támogatás mértéke, összege
a) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 10 000 000 Ft, maximum 20 000 000 Ft.
Az elnyerhető maximális támogatási összeget olyan megvalósító jogosult elnyerni, aki a 3.1.2.2. pontban foglalt nemzetközi kapcsolatok kiépítésére szolgáló, "B" programelemet is megvalósítja. Ennek hiánya esetén a maximálisan elnyerhető támogatási összeg 15 000 000 forint.
b) A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100%-a.
https://www.palyazat.gov.hu/efop-318-16-egytt-testvrknt-iskolakzi-szemlletforml-program-11
A fenti kiírást terjedelmi okokból rövidítettük, az eredeti a szövegben található webcímen elérhető. (A Szerk.)

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
pályázati csomagIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum