Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Roma Nemzetiségi Támogatások pályázati kiírás / ROMA-NEMZ-CISZ-20
Kiíró:
Belügyminisztérium
Határidő:
11/01/2019
Érvényes:
11/01/2019
Tárgymutató:
roma nemzetiségi támogatások
Pályázhat:
a roma nemzetiséghez kapcsolódó érdekképviseletet ellátó civil szervezetek
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

Roma Nemzetiségi Támogatások pályázati kiírás

Roma nemzetiségi civil szervezetek 2020. évi költségvetési támogatására
Pályázati kategória kódja: ROMA-NEMZ-CISZ-20
Meghirdetés dátuma: 2019. október 2.
A Belügyminisztérium (a továbbiakban: Támogató) nyílt pályázati kiírást hirdet Roma nemzetiségi civil szervezetek 2020. évi költségvetési támogatására, összhangban
- a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvénnyel (a továbbiakban: nemzetiségi törvény);
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvénnyel (a továbbiakban: Áht.);
- az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Ávr.);
- az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelettel;
- Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvénnyel (a továbbiakban: költségvetési törvény);
- a fejezeti kezelésű előirányzatok és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 18/2019. (V. 10.) BM rendelet vonatkozó rendelkezéseivel;
- a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 8/2015. (V. 29.) BM utasítás vonatkozó rendelkezéseivel
- a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet felhatalmazása alapján

1. A pályázati kiírás célja
A pályázati kiírás (a továbbiakban: kiírás) célja a roma nemzetiségi civil szervezetek működésének, tevékenységének támogatása, főként a roma nemzetiség önazonosságának megőrzését, anyanyelvének, hagyományainak, szellemi és tárgyi emlékeinek ápolását szolgáló célra, továbbá nemzetiségi érdekképviseleti célok megvalósítása érdekében nyújtott támogatás.

2. Pályázat benyújtására jogosultak
Pályázat benyújtására jogosultak:
- a 2017. december 31-ig Magyarországon nyilvántartásba vett, a nemzetiségi törvény hatálya alá tartozó, a létesítő okiratában (alapszabály, alapító okirat) rögzített cél szerint konkrétan megjelölten a roma nemzetiséghez kapcsolódó oktatási, kulturális (pl. közművelődési, közgyűjteményi, művészeti, hagyományőrző) tevékenységet folytató, illetve érdekképviseletet ellátó civil szervezetek.
amelyek
- megfelelnek a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek;
- eleget tettek a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvényben foglalt közzétételi kötelezettségnek;
- jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet esetén átlátható szervezetnek minősülnek;
- nincs esedékessé vált és még meg nem fizetett adótartozásuk, köztartozásuk.
- nem rendelkeznek a jelen pályázat forrását biztosító előirányzat terhére korábban nyújtott költségvetési támogatáshoz kapcsolódó lejárt határidejű és be nem nyújtott beszámolási kötelezettséggel. FIGYELEM! Ugyanazon szervezet más központi költségvetési forrásból, azonos célra, azonos időtartamra nézve támogatásban nem részesülhet.

3. A pályázat megvalósítási időszaka
A pályázati kiírás keretében támogatott projektek megvalósítási időszaka: 2020. január 1.-2020. december 31

1. A pályázati kiírás célja
A pályázati kiírás (a továbbiakban: kiírás) célja a roma nemzetiségi civil szervezetek működésének, tevékenységének támogatása, főként a roma nemzetiség önazonosságának megőrzését, anyanyelvének, hagyományainak, szellemi és tárgyi emlékeinek ápolását szolgáló célra, továbbá nemzetiségi érdekképviseleti célok megvalósítása érdekében nyújtott támogatás.

2. Pályázat benyújtására jogosultak
Pályázat benyújtására jogosultak:
- a 2017. december 31-ig Magyarországon nyilvántartásba vett, a nemzetiségi törvény hatálya alá tartozó, a létesítő okiratában (alapszabály, alapító okirat) rögzített cél szerint konkrétan megjelölten a roma nemzetiséghez kapcsolódó oktatási, kulturális (pl. közművelődési, közgyűjteményi, művészeti, hagyományőrző) tevékenységet folytató, illetve érdekképviseletet ellátó civil szervezetek.
amelyek
- megfelelnek a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek;
- eleget tettek a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvényben foglalt közzétételi kötelezettségnek;
- jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet esetén átlátható szervezetnek minősülnek;
- nincs esedékessé vált és még meg nem fizetett adótartozásuk, köztartozásuk.
- nem rendelkeznek a jelen pályázat forrását biztosító előirányzat terhére korábban nyújtott költségvetési támogatáshoz kapcsolódó lejárt határidejű és be nem nyújtott beszámolási kötelezettséggel.
FIGYELEM! Ugyanazon szervezet más központi költségvetési forrásból, azonos célra, azonos időtartamra nézve támogatásban nem részesülhet.

3. A pályázat megvalósítási időszaka
A pályázati kiírás keretében támogatott projektek megvalósítási időszaka: 2020. január 1.-2020. december 31.

4. Rendelkezésre álló keretösszeg
A kiírásra rendelkezésre álló keretösszeg 200 000 000 Ft, amelyet a Támogató a költségvetési törvényben meghatározott XIV. Belügyminisztérium fejezet, 20. cím, 5. alcím, 9. jogcímcsoport Roma nemzetiség pályázatainak támogatása fejezeti kezelésű előirányzat [ÁHT-T: 375595] terhére biztosít.

5. A támogatás formája és mértéke
5.1. A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás. (Amennyiben a nyertes pályázó ÁFA levonási joggal rendelkezik, a pályázatra jogszabály alapján levonható Általános Forgalmi Adó összegét nem számolhatja el a támogatás terhére. Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben az Általános Forgalmi Adó jogszabály alapján levonható, annak összege akkor sem számolható el, ha a Kedvezményezett nem él a levonás, illetve visszaigénylés lehetőségével.)
5.2. Az elnyerhető támogatás összegének alsó határa 300 000 forint.
5.3. Az elnyerhető támogatás összegének felső határa 5 000 000 forint.
5.4. A támogatás igénybevétele utólagos elszámolás melletti támogatási előleg formájában történik.
5.5. Támogatás intenzitása 100%.
5.6. A pályázat benyújtásához saját forrás nem szükséges.
5.7. A költségvetési támogatás folyósítása egy összegben történik.
5.8. A Támogató a támogatást az igényeltnél alacsonyabb összegben is megállapíthatja.

6. Támogatható tevékenységek, eredmények
Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi tevékenység támogatható:
- a roma nemzetiségi civil szervezetek működése és feladatellátása.

7. Elszámolható és el nem számolható költségek
7.1. A kiírás keretében kizárólag a Kedvezményezett (illetve a Pályázati Útmutatóban meghatározott esetekben a kötelezettségvállaló, számlatulajdonos, fenntartott intézmény) nevére kiállított, a támogatói okiratban meghatározott projekt időszakban keletkezett számlák, bizonylatok számolhatók el. Ennek értelmében csak olyan költséget igazoló bizonylatok fogadhatóak el, amelyeken a teljesítés időpontja és amennyiben feltüntetésre kerül teljesítési időszak, illetve számlázott időszak a projekt időszakba esik és a támogatott program megvalósításához közvetlenül kapcsolódik.
7.2. A pályázat megvalósítása keretében az alábbi költségek (kiadások) számolhatók el:
- a szervezeti működést megalapozó, kiszolgáló, fejlesztő és adminisztráló, a törvényeknek való megfelelést segítő és a szervezet cél szerinti tevékenysége(i) feltételeinek biztosítása érdekében felmerült költségek (kiadások), így különösen a személyi juttatások, dologi kiadásként a rezsi típusú költségek (üzemeltetési kiadások: fűtés, gáz-, víz-, áramszolgáltatás költségei), továbbá a bérleti díj, a telefon-, posta-, és útiköltség.
- a szervezeti működését megalapozó feltételek biztosítását szolgáló tárgyi eszközök és immateriális javak költségei a támogatás teljes összegének 30%-áig, de legfeljebb 1 000 000 Ft-ig.
FIGYELEM! Magánház bérlése esetén a közüzemi díjak nm arányos kiadásai abban az esetben számolhatók el, ha a szervezet a közösség javára igazolhatóan folyamatos munkát végez, vagy szolgáltatásokat nyújt.
7.3. A pályázat terhére különösen el nem számolható költségek (kiadások):
- párhuzamosan meghirdetett roma nemzetiségi pályázati kategóriák (ROMA-NEMZ-KUL20, ROMA-NEMZ-TAB-20 vagy ROMA-NEMZ-PED-20) nevesített céljának megvalósítási költsége;
- szeszesital, dohányáru;
- az adók módjára behajtható fizetési kötelezettségek (pl. bírságok), késedelmi kamatok;
- építési és építési felújítási költségek; beruházás - kivéve tárgyi eszköz beszerzés és immateriális javak, ami a 7.2. pont szerinti mértékben elszámolható;
- hiteltörlesztés és hitelkamat;
- a pályázat előkészítésének költségei (pályázatírás költsége);
- a költségvetésben nem tervezett kiadások.
7.4. A támogatás felhasználásával összefüggő személyi jellegű kifizetések, bérleti díjak és a kétszázezer forint értékhatárt meghaladó értékű áru beszerzése vagy szolgáltatás megrendelése csak a vonatkozó szerződések alapján támogatható.
7.5. A pályázó szervezet hivatalos képviselője, vagy a hivatalos képviselő által képviselt más szervezet részére - jogcímtől függetlenül -a támogatás terhére nyújtott kifizetések összesen nem haladhatják meg a támogatás teljes összegének 20%-át.
FIGYELEM! Az elszámolás részletes szabályait a nyertes pályázók részére kibocsátásra kerülő támogatói okirat, az Általános Szerződési Feltételek és a Pályázati Útmutató tartalmazza.

8. A pályázatok benyújtásának módja
8.1. Pályázatot kizárólag elektronikusan az Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben (a továbbiakban: EPER) lehet benyújtani, magyar nyelven. Egy pályázó szervezet kizárólag egy pályázatot nyújthat be jelen kiírás keretében. A pályázat elektronikus benyújtásának egyes lépéseit a felhasználói kézikönyvben leírtak szerint kell elvégezni.
FIGYELEM! Az EPER rendszert a http://www.emet.gov.hu oldalon lehet elérni. A pályázat benyújtását megelőzően minden, regisztrációval nem rendelkező pályázónak regisztrálnia kell, amelyhez rendelkeznie kell egy érvényes e-mail címmel.
8.2. A pályázatok benyújtása során, a pályázat benyújtásának (véglegesítésének) időpontjáig a pályázónak az adott pályázati évben megjelenő nemzetiségi felhívás vonatkozásában egyszeri pályázati díjat kell megfizetnie, amelynek összege 3000 Ft. A díjat átutalással, a következő számlaszámra kell befizetni: Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 10032000-01451461- 00000000 IBAN HU17100320000145146100000000, és a befizetést a pályázat benyújtásakor igazolni kell. A pályázati díj határidőre történő meg nem fizetése a pályázat érvénytelenségét vonja maga után.
FIGYELEM! A pályázati díjat a 2020. évi roma nemzetiségi célú támogatásokra vonatkozóan egy szervezet csak egyszer köteles megfizetni. Más pályázati kiírásokra befizetett pályázati díj a roma nemzetiségi pályázatoknál nem érvényesíthető. A pályázati díj befizetésekor kérjük, hogy az EPER-ben megadott felhasználónevet vagy a szervezet adószámát, továbbá a felhívás kódját (ROMA-NEMZ-20) szíveskedjen feltüntetni a megjegyzés rovatban. A pályázati díjat a pályázat véglegesítésének időpontjáig kell az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (a továbbiakban: Támogatáskezelő) számlájára befizetni.

8.3. Az EPER-ből kinyomtatott Regisztrációs Nyilatkozat (amelyet a szervezet képviselőjének/képviselőinek kell aláírnia) egy eredeti példányát postai úton legkésőbb a jelen pályázat beadása napján kell megküldeni az alábbi postacímre: Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Roma nemzetiségi programok 1387 Bp. Pf. 1467
FIGYELEM! Ha érvényes regisztrációval rendelkezik, kérjük, ellenőrizze az EPER-ben megadott adatait. Amennyiben változás történt vagy módosítást lát szükségesnek, a kinyomtatott módosított Regisztrációs Nyilatkozat (amelyet a szervezet képviselőjének/képviselőinek kell aláírnia) egy eredeti példányát postai úton legkésőbb a jelen pályázat beadása napján kell megküldeni a fenti postacímre. Ha regisztrált adataiban nem történt változás úgy Regisztrációs nyilatkozat beküldése nem szükséges.

9. A pályázat benyújtásának határideje
A pályázat elektronikus pályázói felületen történő véglegesítésének határideje: 2019. november 1. 23:59
FIGYELEM! Azon pályázatokat, amelyek nem kerülnek véglegesítésre, a Támogatáskezelő nem tekinti benyújtott pályázatnak és befogadási ellenőrzésnek sem veti alá.

11. A pályázat befogadása, formai vizsgálata és tartalmi bírálata
A benyújtásra került pályázatok a benyújtás sorrendjében folyamatosan kerülnek feldolgozásra. Valamennyi beérkező pályázat regisztrálásra kerül, és egyedi azonosító jelet kap.
11.1. Befogadási kritériumok megfelelősségének vizsgálata A beérkezést követően az alábbiak vizsgálatára kerül sor:
- a pályázat a benyújtásra meghatározott határidőn belül került benyújtásra;
- az igényelt költségvetési támogatás összege nem haladja meg a maximálisan igényelhető mértéket;
- a pályázó a pályázati kiírásban meghatározott lehetséges támogatást igénylői körbe tartozik. A Támogatáskezelő ezt a kritériumot a pályázati kiírás 10. a) és b) pontjában kért, a pályázat véglegesítéséig benyújtott dokumentumok, valamint az ott megadott esetekben az adószám alapján ellenőrzi!
- a Támogatáskezelő vizsgálja továbbá, hogy a pályázó a pályázat véglegesítésének időpontjában a jelen pályázat forrását biztosító előirányzat terhére nyújtott támogatáshoz kapcsolódó lejárt határidejű beszámolási kötelezettségének eleget tett, benyújtotta a beszámolót.
A befogadási kritériumoknak megfelelő pályázat befogadásra kerül. A befogadási kritériumoknak meg nem felelő, illetőleg ha a be nem nyújtott dokumentumok hiánya miatt a kritériumok ellenőrzése teljes körűen nem lehetséges, a pályázat érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül.
11.2. A befogadott pályázatok érvényességi (formai) ellenőrzését a Támogatáskezelő végzi. A befogadott pályázat formailag megfelelő, ha az alábbi feltételek mindegyikének együttesen megfelel:
- tartalma a pályázati kiírásnak megfelel;
- a pályázó szervezet érvényes regisztrációval rendelkezik;
- valamennyi melléklet csatolásra került és megfelelő (oldalhű digitális másolat került felcsatolásra, a dokumentum olvasható);
- a pályázat, valamint a mellékelt dokumentumok adatai között nincs ellentmondás;
- a pályázati díj összege a pályázat véglegesítéséig befizetésre került a megadott számlára, közleményrovatban egyértelműen feltüntetve a kért azonosítókat (adószám vagy felhasználónév, felhívás kódja (ROMA-NEMZ-20));
- a Támogatáskezelő vizsgálja továbbá, hogy a pályázó a pályázat véglegesítésének időpontjában a jelen pályázat forrását biztosító előirányzat terhére nyújtott támogatáshoz kapcsolódó lejárt határidejű beszámolási kötelezettségének eleget tett, benyújtotta a beszámolót.
11.3. Amennyiben a Támogatáskezelő a pályázat érvényességi ellenőrzése során megállapítja, hogy a pályázat nem felel meg a pályázati kiírásban, pályázat benyújtási segédletben és az adatlapban foglalt feltételeknek, a pályázót egy alkalommal, az elektronikus rendszeren keresztül kiküldött értesítésében 7 napos hiánypótlási határidő kitűzésével, a hiányzó adat, vagy dokumentum megnevezésével hiánypótlásra hívja fel. A pályázó által történő hiánypótlásra, adatmódosításra kizárólag a Támogatáskezelő által meghatározott időben kerülhet sor.
11.4. A következő esetekben hiánypótlásra nem kerül sor, a pályázat hiánypótlás nélkül érvénytelen:
a) teljesen üres csatolt dokumentum(ok) esetében;
b) a kiírás 1. pontjában rögzített céltól eltérő pályázati cél esetében, valamint amennyiben a pályázatban megadott tevékenység a kiírás 6. pontja alapján nem támogatható;
c) a pályázat olyan tevékenység megvalósítására került benyújtásra, amely párhuzamosan meghirdetett nemzetiségi pályázati kiírás (ROMA-NEMZ-KUL-20, ROMA-NEMZ-TAB-20 vagy ROMA-NEMZ-PED-20) keretében támogatható lett volna.
11.5. Amennyiben a hiánypótlás a Pályázó hibájából nem történik meg, nem teljes körűen történik meg, vagy nem határidőre valósul meg a pályázati kiírásnak megfelelően, úgy a pályázat érvénytelennek minősül, amiről a Támogatáskezelő értesítést küld az elektronikus rendszeren keresztül a pályázónak. Az érvényes pályázatokat a Támogatáskezelő továbbítja a tartalmi bírálatot végző testületnek és a döntést hozó Támogatónak.
11.6. A tartalmi értékelés szempontjai:
- mennyire világosan meghatározottak a tevékenység céljai, várható eredményei;
- mennyire kifejtett a pályázat;
- mennyire alkalmas a pályázatban bemutatott működés az adott nemzetiségi tevékenység színvonalas ellátására, roma nemzetiségi identitás megőrzésére;
- roma nemzetiségi nyelvek (romani, beás) használatának aránya a tevékenységen belül;
- a tevékenységgel elérendő közösség nagysága, létszáma;
- a tervezett kiadások mennyire indokoltak a tevékenység megvalósítása szempontjából.
11.7. A benyújtott pályázatokról (Értékelő Albizottság (DEB) szakmai bírálata alapján) a Nemzetiségi Támogatási Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) döntési javaslatot terjeszt fel a Támogató részére. A Támogató a javaslat figyelembevételével hozza meg a döntését.
11.8. Az elbírálás határideje: a pályázat beadási határidejét követő 70. nap. A döntéshozatal időpontjának változtatási jogát a Támogató fenntartja.
11.9. Az értékelési szempontokat a Támogató a Bizottsággal egyeztetve határozta meg.

12. Döntéshozatal és kiértesítés
A benyújtott pályázatokról a Bizottság javaslata alapján a Támogató dönt. A Támogatáskezelő a nyertes pályázók listáját, a megítélt támogatási összegeket, a támogatás célját a döntést követően a Pályázatkezelő/Támogatáskezelő internetes honlapján közzéteszi, ezt követően az elektronikus rendszeren keresztül tájékoztatja a pályázókat a pályázat eredményéről, és a támogatói okirat kiállításához benyújtandó dokumentumok köréről, valamint a benyújtás határidejéről.

13. Támogatói okirat kiállítása
13.1. A Támogatáskezelő a támogatott pályázó részére (a továbbiakban: Kedvezményezett) támogatói okiratot állít ki, amennyiben minden, a
13.2. pont szerinti dokumentum, a támogatási döntés közzétételétől számított legkésőbb 60 napon belül rendelkezésre áll. A támogatási döntés érvényét veszítheti, ha a támogatásról szóló értesítés kézbesítésétől számított legkésőbb 60 napon belül a pályázó hibájából nem jön létre a támogatási jogviszony
13.3. A Támogatáskezelő a beérkezett dokumentációt megvizsgálja. Amennyiben a támogatói okirat kiállításához szükséges dokumentumok valamelyike nem áll rendelkezésére vagy hiányos, a Kedvezményezettet az elektronikus rendszeren keresztül küldött üzenetben 8 napos határidővel, egy alkalommal hiánypótlásra szólítja fel. Amennyiben a Kedvezményezett a hiánypótlást nem, vagy késedelmesen teljesíti, a Támogatáskezelő erről tájékoztatja a Támogatót, és indítványozza a támogatói döntéstől való elállást. A Támogatáskezelő a Támogató döntéséről értesíti a Kedvezményezettet.
13.4. A Kedvezményezettnek - a támogatói okirat kiállításához szükséges valamennyi feltétel határidőben való teljesülése esetén - a támogatói okirat kiállítását a Támogatáskezelő végzi. 13.5. A költségvetési támogatás visszafizetésének biztosítása, valamint a költségvetési támogatás visszavonása, esetén visszafizetendő költségvetési támogatás visszakövetelése céljából a Támogató a támogatói okiratban megfelelő biztosíték kikötéséről rendelkezhet. 13.6. Biztosítékként a támogatói okirat kiállításához a Kedvezményezettnek be kell nyújtania a Támogatáskezelőhöz valamennyi - jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető - fizetési számlájára vonatkozóan, a Támogató javára szóló, csak a Támogató írásbeli hozzájárulásával visszavonható beszedési megbízásra felhatalmazó nyilatkozatát pénzügyi fedezethiány miatt nem teljesíthető fizetési megbízás esetére a követelés harmincöt napra való sorba állítására vonatkozó rendelkezéssel együtt. A biztosítékadási kötelezettség elmulasztása esetén a költségvetési támogatás folyósítása annak pótlásáig felfüggesztésre kerül.
13.7. Nem bocsátható ki támogatói okirat annak, aki:
- a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatot tett;
- jogerős végzéssel elrendelt felszámolási, csőd-, végelszámolási vagy egyéb - a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott - eljárás alatt áll;
- az Áht. 48/B. § alapján nem részesíthető költségvetési támogatásban;
- a támogatói okirat kibocsátásának feltételeként meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg, dokumentumokat nem nyújtja be, vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja;
- nem felel meg az Áht. 50. § (1) bekezdése szerinti követelményeknek.

14. Támogatás folyósítása
14.1. A támogatás folyósítására a támogatói okirat EPER-ben történő kiküldésétől számított 30 napon belül kerül sor. A támogatás kifizetésének feltételeit, a szakmai és pénzügyi beszámoló benyújtásának határidejét és tartalmi követelményeit a Támogatói okirat, az Általános Szerződési Feltételek és a Pályázati Útmutató tartalmazza.
14.2. A támogatás folyósítása kizárólag hitelintézetnél vagy a Magyar Államkincstárnál vezetett fizetési számlára, banki átutalással történik.

15. Nyilvánosság
15.1. A Kedvezményezett vállalja, hogy a projekt megvalósítása, tevékenységei során, kommunikációjában, kapcsolódó kiadványaiban, honlapján a Támogató, a Belügyminisztérium nevét és hivatalos grafikai logóját megjeleníti. Amennyiben a Kedvezményezett nem rendelkezik honlappal, úgy az információt a helyben szokásos módon teszi közzé.
15.2. Amennyiben a Kedvezményezett beszámolója keretében a 15.1. pontban foglaltakat nem vagy hiányosan tudja igazolni, úgy az a megítélt támogatás 5%-ának visszavonását eredményezi.
15.3. A Támogatáskezelő a kiírás keretében megvalósuló eredmények népszerűsítése, az adott nemzetiségi közösség ismertségének és elismertségének növelése céljából - a pályázati program jellegétől függően - a projekt tevékenységeivel kapcsolatban a nyertes pályázóktól a pályázatban megadottakon felül további adatokat kérhet.
15.4. A pályázattal kapcsolatosan kezelt személyazonosításra alkalmatlan adatok és a projektre vonatkozó adatok esetében a pályázó által szolgáltatott adatok statisztikai célra felhasználhatóak, közzétehetőek és továbbíthatóak.

16. Elszámolás
16.1. A támogatást a támogatói okiratban meghatározott célra és időszakban lehet felhasználni. A támogatás jogszerű felhasználásáról a Támogatói Okirat, az Általános Szerződési Feltételek és a Pályázati Útmutató alapján kell szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás (egységesen Beszámoló) keretében elszámolni.
16.2. A Kedvezményezett a pályázatában tervezett indikátorok megvalósított értékeiről a szakmai beszámoló részeként beszámol.
16.3. Amennyiben a Beszámoló a támogatói okiratban rögzített határidőig nem kerül benyújtásra, vagy a benyújtott beszámoló hiányos, a Támogatáskezelő a kedvezményezettet az elektronikus rendszeren keresztül küldött üzenetben, 15 napos határidővel hiánypótlásra szólítja fel. Amennyiben a kedvezményezett a felszólításban megjelölt határidőre sem teljesíti a beszámolási vagy hiánypótlási kötelezettségét, illetve a fennmaradó hiányosságokra további hiánypótlási felszólítás kiküldése válik szükségessé, a Támogatáskezelő az elektronikus rendszeren keresztül küldött üzenetben, 8 napos határidővel második felszólítást küld a kedvezményezett részére.
FIGYELEM! Az elektronikus pályázat sajátosságai alapján az elektronikus rendszeren keresztül kiküldött üzenet hivatalos írásos értesítés, amely a kiküldéssel kézbesítettnek számít, a hiánypótlásra megadott határidő a kiküldés napjától számítódik. A pályázó vállalja, hogy a teljes pályázati folyamat során, az elektronikus rendszeren érkező hivatalos üzeneteit figyelemmel kíséri.
16.4. Figyelem! A költségvetési támogatás terhére elszámolható költségeket forintban kell megállapítani, tekintet nélkül arra, hogy a költség forintban vagy más költségnemben keletkezett. A forinttól eltérő pénznemben kiállított számla, számviteli bizonylat esetében annak végösszegét és az arra tekintettel elszámolható költség összegét a számlán, számviteli bizonylaton megjelölt teljesítés időpontjában érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett középárfolyamon kell forintra átszámítani, a Magyar Nemzeti Bank által nem jegyzett pénznemben kiállított számla, számviteli bizonylat esetén az Európai Központi Bank által közzétett középárfolyamon kell euróra váltani.
16.5. Figyelem! A projekt végrehajtása során a közbeszerzésekről szóló 2015.évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) hatálya alá tartozó beszerzések esetén a Kedvezményezett köteles betartani a Kbt. előírásait!

17. Kifogás
17.1. A pályázati úton biztosított költségvetési támogatás államháztartáson kívüli igénylője, vagy a Kedvezményezett, a Támogatáskezelőnél kifogást nyújthat be, ha a pályázati eljárásra, vagy a támogatói döntés meghozatalára, a támogatói okiratok kiadására, a költségvetési támogatás folyósítására, visszakövetelésére vonatkozó eljárás jogszabálysértő, a pályázati kiírásba, vagy a támogatói okiratba ütközik. A kifogást az Ávr. 102/D. §-a alapján a kifogásolt intézkedéshez vagy mulasztáshoz kapcsolódóan megállapított határidőn belül, ennek hiányában az arról való tudomásszerzéstől számított tíz napon belül, de legkésőbb az annak bekövetkezésétől számított harminc napon belül írásban lehet benyújtani.
17.2. A kifogásnak tartalmaznia kell:
- a kifogást tevő nevét, székhelyét vagy lakcímét, a nem természetes személy kifogást tevő képviselője nevét;
- a kifogással érintett pályázat, a támogatói okirat azonosításához szükséges adatokat;
- a kifogásolt intézkedés vagy mulasztás meghatározását;
- a kifogás alapjául szolgáló tényeket és a kifogásolt vagy elmaradt intézkedéssel megsértett jogszabályi rendelkezés pontos megjelölését;
- nem elektronikus úton történő kapcsolattartás esetén a kifogást tevő aláírását.
17.3. Érdemi vizsgálat nélkül a fejezetet irányító szerv - az elutasítás indokainak megjelölésével - elutasítja a kifogást, ha:
- azt határidőn túl terjesztették elő,
- azt nem az arra jogosult terjeszti elő,
- az a korábbival azonos tartalmú,
- a kifogás nem tartalmazza a 17.2. pontban meghatározott adatokat,
- azt a korábbi kifogás tárgyában hozott döntéssel szemben nyújtották be,
- a kifogás benyújtásának nincs helye,
- a kifogás kizárólag olyan jogsértés ellen irányul, mely a sérelmezett eljárás megismétlésével nem orvosolható.
17.4. A lebonyolító szerv - ha a kifogásban foglaltakkal egyetért - megteszi a kifogásban sérelmezett helyzet megszüntetéséhez szükséges intézkedéseket, vagy továbbítja a kifogást a Belügyminisztériumhoz. A kifogást a Belügyminisztérium annak kézhezvételétől számított 30 napon belül érdemben elbírálja. Az elbírálás határideje egy alkalommal, legfeljebb 30 nappal meghosszabbítható, erről a határidő lejárta előtt tájékoztatni kell a kifogás benyújtóját. A kifogás elbírálásában - a fejezetet irányító szerv vezetője kivételével - nem vehet részt az, aki a kifogással érintett eljárásban részt vett. Ha a kifogás alapos, a Belügyminisztérium elrendeli a kifogásban sérelmezett helyzet megszüntetéséhez szükséges intézkedést, egyébként azt elutasítja, és döntéséről - elutasítás esetén az elutasítás indokainak megjelölésével - a kifogás benyújtóját írásban értesíti. A kifogás tárgyában hozott döntés ellen további kifogás előterjesztésének vagy más jogorvoslat igénybevételének nincs helye.

18. További információ
18.1. A Támogató, a Támogatáskezelő, illetve a jogszabály által az ellenőrzésükre feljogosított szervek (különösen az ÁSZ, KEHI) jogosultak a támogatás jogszerű felhasználásának ellenőrzése céljából a projekt megvalósításának folyamatba épített, illetve utólagos ellenőrzésére. A Kedvezményezett az ellenőrzések során köteles együttműködni az ellenőrzést végző szervezetekkel, illetve a projekt zárását követően köteles biztosítani, hogy a pályázatban a dokumentumok őrzésére kijelölt helyen a pályázati dokumentáció teljes anyaga rendelkezésre álljon. A helyszín változásáról köteles haladéktalanul tájékoztatni a Támogatáskezelőt. E kötelezettség megszegése esetén Támogató jogosult - a kötelezettség fennállásának időtartama alatt - a támogatás jogosulatlan igénybe vételére vonatkozó szankciók alkalmazására. Az ellenőrzések lefolytatására a támogatási döntés meghozatalát, vagy a támogatói okirat kibocsátását megelőzően, a költségvetési támogatás igénybevétele alatt, a támogatott tevékenység befejezésekor, illetve lezárásakor, valamint a beszámoló elfogadását követő öt évig kerülhet sor.
18.2. A ROMA-NEMZ-CISZ-20 sz. pályázati csomag dokumentumai:
- ROMA-NEMZ-CISZ-20 sz. Pályázati Kiírás,
- ROMA-NEMZ-CISZ-20 sz. Pályázati Útmutató,
- Általános Szerződési Feltételek,
- pályázati adatlap (elektronikus felületen),
- a kötelezően meghatározott csatolandó dokumentumok egységes és megbonthatatlan egészet alkotnak, a bennük foglaltak összessége határozza meg jelen pályázat részletes előírásait, keretrendszerét, feltételeit és szabályait.
18.3. A ROMA-NEMZ-CISZ-20 sz. pályázati csomag dokumentumai letölthetőek az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő honlapjáról http://www.emet.gov.hu
18.4. A pályázattal kapcsolatos további információkat a http://www.emet.gov.hu honlapon, valamint az ott feltüntetett ügyfélszolgálati elérhetőségeken kaphat.
A fenti kiírást terjedelmi okokból rövidítettük, az eredeti a szövegben található webcímen elérhető. (A Szerk.)

Ingyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum