Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Roma nemzetiségi pedagógus-továbbképzések 2020. évi költségvetési támogatása / ROMA -NEMZ-PED-20
Kiíró:
Belügyminisztérium
Határidő:
12/01/2019
Érvényes:
12/01/2019
Tárgymutató:
roma nemzetiségi pedagógus-továbbképzések 2020. évi költségvetési támogatása / ROMA -NEMZ-PED-20
Pályázhat:
- Felsőoktatási intézmények:
- Roma nemzetiségi pedagógusképzés, és romani/ beás nyelv és kultúra szak - szakmai, módszertani műhelyek megszervezésére,
- Külföldi egyetemen, romani nyelv és kultúra tanulmányok, vagy más hasonló szakmai területtel való szakmai együttműködés kialakítására
- Felsőfokú tanintézettel kötött megállapodás alapján:
- Köznevelési intézmények - roma pedagógusképzésben résztvevő pedagógus-továbbképzés szervezésére - roma nemzetiségi oktatást szervező iskolában, óvodában nemzetiségi nyelvet oktató legalább 5 fő óvodapedagógus, tanító, tanár esetén
- Roma nemzetiségi önkormányzatok, roma civil szervezetek, az általuk alapított roma nemzetiségi nyelvoktatás fejlesztéséhez kapcsolódó pedagógiai, módszertani szakmai műhelyek létrehozására,
amelyek
- nem rendelkeznek a jelen pályázat forrását biztosító előirányzat terhére korábban nyújtott költségvetési támogatáshoz kapcsolódó lejárt határidejű és be nem nyújtott beszámolási kötelezettséggel
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>


ROMA NEMZETISÉGI TÁMOGATÁSOK
PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Roma nemzetiségi pedagógus-továbbképzések 2020. évi költségvetési támogatására

Pályázati kategória kódja: ROMA -NEMZ-PED-20
A Belügyminisztérium (a továbbiakban: Támogató) a köznevelési rendszer minőségi pedagógus-utánpótlásának biztosítása érdekében nyílt pályázati kiírást hirdet a roma nemzetiségi pedagógusképzésben résztvevő felsőfokú tanintézmények és a nyelvek (romani/beás) oktatásával, nevelésével foglalkozó és/vagy köznevelési intézmények, roma nemzetiségi önkormányzatok, roma civil szervezetek közreműködésével megvalósuló nemzetiségi pedagógus-továbbképzések, szakmai műhelyek 2020. évi költségvetési támogatására, összhangban
- a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvénnyel (a továbbiakban: nemzetiségi törvény);
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvénnyel (a továbbiakban: Áht.);
- az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Ávr.);
- az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelettel;
- Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló2019. évi LXXI. törvénnyel (a továbbiakban: költségvetési törvény);
- fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásáról szóló 18/2019. (V. 10.) BM rendelet (a továbbiakban: BM rendelet) vonatkozó rendelkezéseivel;
- a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 8/2015. (V. 29.) BM utasítás vonatkozó rendelkezéseivel.
- a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet felhatalmazása alapján

1. A pályázati kiírás célja
A kiírás célja a roma nemzetiségi pedagógusképzés helyzetének és a roma nemzetiségi nyelvoktatás hatékonyságának növelése, a roma népismeret, valamint az anyanyelv oktatásával összefüggő szaknyelvi, módszertani pedagógus-továbbképző programok megvalósításának segítése, valamint a roma nemzetiségi nyelvoktató pedagógusok (óvodapedagógusok, tanítók, tanárok) szakmai együttműködésének elősegítése, szakmai műhelyek létrehozásának támogatása intézményközi közvetlen együttműködés keretében.

2. Pályázat benyújtására jogosultak
2.1. Pályázatot nyújthatnak be:
- Felsőoktatási intézmények:
- Roma nemzetiségi pedagógusképzés, és romani/ beás nyelv és kultúra szak - szakmai, módszertani műhelyek megszervezésére,
- Külföldi egyetemen, romani nyelv és kultúra tanulmányok, vagy más hasonló szakmai területtel való szakmai együttműködés kialakítására
- Felsőfokú tanintézettel kötött megállapodás alapján:
- Köznevelési intézmények - roma pedagógusképzésben résztvevő pedagógus-továbbképzés szervezésére - roma nemzetiségi oktatást szervező iskolában, óvodában nemzetiségi nyelvet oktató legalább 5 fő óvodapedagógus, tanító, tanár esetén
- Roma nemzetiségi önkormányzatok, roma civil szervezetek, az általuk alapított roma nemzetiségi nyelvoktatás fejlesztéséhez kapcsolódó pedagógiai, módszertani szakmai műhelyek létrehozására,
amelyek
- nem rendelkeznek a jelen pályázat forrását biztosító előirányzat terhére korábban nyújtott költségvetési támogatáshoz kapcsolódó lejárt határidejű és be nem nyújtott beszámolási kötelezettséggel.
FIGYELEM! Ugyanazon szervezet más központi költségvetési forrásból, azonos célra, azonos időtartamra nézve támogatásban nem részesülhet. Roma nemzetiségi önkormányzat önerőként felhasznált működési és feladatalapú támogatása kivételt képez.

3. A pályázat megvalósítási időszaka
A pályázati kiírás keretében támogatott projektek megvalósítási időszaka: 2020. január 1.-2020. december 31.

4. Rendelkezésre álló keretösszeg
4.1. A kiírásra rendelkezésre álló keretösszeg 20 000 000 Ft, amelyet a Támogató a költségvetési törvényben meghatározott XIV. Belügyminisztérium fejezet, 20. cím, 5. alcím, 9. jogcímcsoport Roma nemzetiség pályázatainak támogatása fejezeti kezelésű előirányzat [ÁHT-T: 375595] terhére biztosít.

5. A támogatás formája és mértéke
5.1. A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás. (Amennyiben a nyertes pályázó áfa-levonási joggal rendelkezik, a pályázatra jogszabály alapján levonható Általános Forgalmi Adó összegét nem számolhatja el a támogatás terhére. Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben az Általános Forgalmi Adó jogszabály alapján levonható, annak összege akkor sem számolható el, ha a Kedvezményezett nem él a levonás, illetve visszaigénylés lehetőségével.)
5.2. Az elnyerhető támogatás összegének alsó határa 300 000 forint.
5.3. Az elnyerhető támogatás összegének felső határa 4 000 000 forint.
5.4. A támogatás igénybevétele utólagos elszámolás melletti támogatási előleg formájában történik.
5.5. A támogatás intenzitása 100%.
5.6. A pályázat benyújtásához saját forrás nem szükséges.
5.7. A költségvetési támogatás folyósítása egy összegben történik. Költségvetési szerv esetén a Támogató a támogatás összegét a kincstári finanszírozás rendje szerint havi egyenlő ütemezésben bocsátja a Kedvezményezett rendelkezésére. A Kedvezményezett likviditási problémák felmerülése esetén kezdeményezheti az időarányos havi ütemezetéstől eltérő folyósítást.
5.8. A Támogató a támogatást az igényeltnél alacsonyabb összegben is megállapíthatja.
5.9. A kiírás keretében kizárólag a pályázatban meghatározott cél egészének megvalósítására nyújtható támogatás.

6. Támogatható tevékenységek, eredmények
Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi tevékenységek támogathatók:
- Felsőfokú oktatási intézmények, illetve ezen intézmények közreműködésével köznevelési intézmények, roma nemzetiségi önkormányzatok, roma nemzetiségi civil szervezetek együttműködésével megvalósuló anyanyelvi (romani/beás) nyelvoktatás szakmai, módszertani fejlesztésére irányuló nemzetiségi pedagógus-továbbképzések, szakmai műhelyek megszervezése, működtetése.

7. Elszámolható és el nem számolható költségek
7.1. A kiírás keretében kizárólag a Kedvezményezett (illetve a Pályázati Útmutatóban meghatározott esetekben a kötelezettségvállaló, számlatulajdonos, fenntartott intézmény) nevére kiállított, a támogatói okiratban meghatározott projekt időszakban keletkezett számlák, bizonylatok számolhatók el. Ennek értelmében csak olyan költséget igazoló bizonylatok fogadhatóak el, amelyeken a teljesítés időpontja és amennyiben feltüntetésre kerül teljesítési időszak, illetve számlázott időszak a projekt időszakba esik és a támogatott program megvalósításához közvetlenül kapcsolódik.
7.2. A pályázat megvalósítása keretében az alábbi költségek (kiadások) számolhatók el:
- a programot megalapozó, kiszolgáló, fejlesztő és adminisztráló, a törvényeknek való megfelelést segítő és a program cél szerinti tevékenységek feltételeinek biztosítása érdekében felmerült költségek - így különösen: az utazás, a szállás, az étkezés, a programok megvalósításához kapcsolódó vásárolt szolgáltatások köre, a roma nemzetiségi nyelvterületről származó előadók költségei.
- a szervezet működésétől el nem választható költségek (papír, írószer, nyomtató festékpatron, telefon) legfeljebb a megítélt támogatás 10 %-ig. Ezek a költségek is csak abban az esetben számolhatók el, amennyiben a pályázat megvalósításához szorosan kapcsolódnak, valamint a pályázati célkitűzés megvalósítása érdekében merülnek fel.
7.3. A pályázat terhére különösen el nem számolható költségek (kiadások):
- párhuzamosan meghirdetett nemzetiségi pályázati kategóriák (ROMA-NEMZ-CISZ-20, ROMA-NEMZ-KUL-20 vagy ROMA-NEMZ-TAB-20) nevesített céljának megvalósítási költsége;
- ösztöndíj;
- természetbeni juttatások járulékai költségei;
- szeszesital, dohányáru;
- adók módjára behajtható fizetési kötelezettségek (például: bírságok), késedelmi kamatok;
- beruházás, tárgyi eszköz beszerzés; építési és felújítási költségek;
- közüzemi díj típusú kiadások, karbantartások, javítások;
- a pályázat előkészítésének költségei (pályázatírás költsége);
- pályázati díj;
- hiteltörlesztés és hitelkamat;
- számviteli szolgáltatások és pénzforgalmi szolgáltatások költségei (például könyvelési díj, bankköltség);
- munkába járás költségtérítése;
- szerzői jogdíj, felhasználási szerződés alapján teljesített kifizetés, valamint a kapcsolódó adók, járulékok, egészségügyi hozzájárulás;
- a költségvetésben nem tervezett kiadások.
7.4. A támogatás felhasználásával összefüggő személyi jellegű kifizetések, bérleti díjak és a kétszázezer forint értékhatárt meghaladó értékű áru beszerzése vagy szolgáltatás megrendelése csak a vonatkozó szerződések alapján támogatható.
7.5. A pályázó szervezet hivatalos képviselője, vagy a hivatalos képviselő által képviselt más szervezet részére - jogcímtől függetlenül -a támogatás terhére nyújtott kifizetések összesen nem haladhatják meg a támogatás teljes összegének 20%-át.
FIGYELEM! Az elszámolás részletes szabályait a nyertes pályázók részére kiállításra kerülő Támogatói okirat, az Általános Szerződési Feltételek és a Pályázati Útmutató tartalmazza.

8. A pályázatok benyújtásának módja
8.1. Pályázatot kizárólag elektronikusan az Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben (a továbbiakban: EPER) lehet benyújtani, magyar nyelven. Egy pályázó szervezet - különböző célokra - több pályázatot is benyújthat jelen kiírás keretében. Több pályázó ugyanazon program részfeladatának megvalósítására nem nyújthat be pályázatot jelen kiírás keretében. A pályázat elektronikus benyújtásának egyes lépéseit a felhasználói kézikönyvben leírtak szerint kell elvégezni.
FIGYELEM! Az EPER rendszert a http://www.emet.gov.hu oldalon lehet elérni. A pályázat benyújtását megelőzően minden, regisztrációval nem rendelkező pályázónak regisztrálnia kell, amelyhez rendelkeznie kell egy érvényes e-mail címmel.
8.2. A pályázatok benyújtása során, a pályázat benyújtásának (véglegesítésének) időpontjáig a pályázónak az adott pályázati évben megjelenő nemzetiségi felhívás vonatkozásában egyszeri pályázati díjat kell megfizetnie, amelynek összege 3000 Ft. A díjat átutalással, a következő számlaszámra kell befizetni és a befizetést a pályázat benyújtásakor igazolni kell:
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 10032000-01451461-00000000 IBAN HU17100320000145146100000000,
A pályázati díj határidőre történő meg nem fizetése a pályázat érvénytelenségét vonja maga után.
FIGYELEM! A pályázati díjat a 2020. évi roma nemzetiségi célú támogatásokra vonatkozóan egy szervezet csak egyszer köteles megfizetni. Más pályázati kiírásokra befizetett pályázati díj a roma nemzetiségi pályázatoknál nem érvényesíthető. A pályázati díj befizetésekor kérjük, hogy az EPER-ben véglegesített pályázat esetén az EPER-ben megadott felhasználónevet vagy a szervezet adószámát, továbbá a felhívás kódját (ROMA-NEMZ-20) szíveskedjen feltüntetni a megjegyzés rovatban. A pályázati díjat a pályázat véglegesítésének időpontjáig kell az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (a továbbiakban: Támogatáskezelő) számlájára befizetni.
Az EPER-ből kinyomtatott Regisztrációs Nyilatkozat (amelyet a szervezet képviselőjének/képviselőinek kell aláírnia) egy eredeti példányát postai úton legkésőbb a jelen pályázat beadása napján kell megküldeni az alábbi postacímre:
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
Roma nemzetiségi programok
1387 Bp. Pf. 1467
FIGYELEM! Ha érvényes regisztrációval rendelkezik, kérjük, ellenőrizze az EPER-ben megadott adatait. Amennyiben változás történt vagy módosítást lát szükségesnek, a kinyomtatott módosított Regisztrációs Nyilatkozat (amelyet a szervezet képviselőjének/képviselőinek kell aláírnia) egy eredeti példányát postai úton legkésőbb a jelen pályázat beadása napján kell megküldeni a fenti postacímre. Ha regisztrált adataiban nem történt változás, úgy Regisztrációs nyilatkozat beküldése nem szükséges.

9. A pályázat benyújtásának határideje
A pályázat elektronikus pályázói felületen történő véglegesítésének határideje: 2019. december 1. 23:59
FIGYELEM! Azon pályázatokat, amelyek nem kerülnek véglegesítésre, a Támogatáskezelő nem tekinti benyújtott pályázatnak és befogadási ellenőrzésnek sem veti alá.
http://www.emet.gov.hu
A fenti kiírást terjedelmi okokból rövidítettük, az eredeti a szövegben található webcímen elérhető. (A Szerk.)

Ingyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum