Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Szolgálati lakás / MFP-SZL/2020
Kiíró:
Miniszterelnöki Hivatal
Határidő:
09/04/2020
Érvényes:
09/04/2020
Tárgymutató:
szolgálati lakás / MFP-SZL/2020
Pályázhat:
- Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 321) esetén:
azok a települések, ahol az állandó lakosságszám 5000 fő, vagy ez alatti, a 2019. január 1. napján a Belügyminisztérium által kezelt adatok alapján.
- Helyi önkormányzatok társulása (GFO 327) esetén:
A székhely-, illetve a tagtelepülés esetében nem kizáró feltétel, hogy az állandó lakosságszám egy tagtelepülésen meghaladja az 5000 főt, ezen esetekben a megvalósítás helyszíne kizárólag az a tagtelepülés lehet, ahol az állandó lakosságszám 5000 fő, vagy ez alatti, a 2019. január 1. napján a Belügyminisztérium által kezelt adatok alapján
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

Szolgálati lakás / MFP-SZL/2020

PÁLYÁZATI KIÍRÁS
A Magyar Falu Program keretében
"Szolgálati lakás"
című
alprogramhoz
A kiírás kódszáma: MFP-SZL/2020

1. Bevezető
A Miniszterelnökséget vezető miniszter (a továbbiakban: Támogató) pályázatot hirdet a Magyar Falu Program 2020. évi végrehajtásához szükséges többletforrás biztosításáról szóló 1401/2020. (VII. 15.) Korm. határozat alapján Magyarország területén működő 5000 fő, és ez alatti állandó lakosságszámú települések önkormányzatai (a továbbiakban: önkormányzat) tulajdonában lévő ingatlanból történő szolgálati lakás felújításának, kialakításának támogatására (a továbbiakban: kiírás).

1.1. A pályázati kiírás indokoltsága és célja
Az elmúlt évszázadok során a falvak, kistelepülések társadalmi szerkezetében kiemelkedő szerep jutott azoknak, akik a falu lakosainak lelki, testi és szellemi egészségéről gondoskodtak. Közfeladatokat ellátó személyekként lakhelyük általában a településközpontban, faluképi jelentőségű középületek (templom, iskola) szomszédságában épült és általános megbecsülésnek örvendtek.
Az utóbbi évszázad társadalmi, gazdasági és kulturális változásai a falvak, kistelepülések lassú elnéptelenedéséhez, népességmegtartó erejének csökkenéséhez vezettek. A program célja a kiemelt falusi közfeladatokat ellátó szakmák elismertségének visszaállítása, a szakmagyakorlók számára magas színvonalú lakhatás biztosítása, illetve a szolgáltatások minőségének növelésével a falvakba irányuló népességmozgás ösztönzése és támogatása.
A szolgálati lakás program célja az 5000 fő és ez alatti állandó lakosságszámmal rendelkező kistelepüléseken közfeladatot ellátó személy részére a lakhatás biztosításának támogatása. A kiírás 100%-os önkormányzati tulajdonban álló ingatlan felújítását, átalakítását, bővítését, funkcióváltását segíti, amely ingatlant az adott közfeladatot ellátó személy számára az önkormányzat szolgálati lakás céljából rendelkezésre bocsát a közfeladat betöltése idejéig.

1.2. A rendelkezésre álló forrás
A kiírás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 2 000 000 000 forint.
Jelen kiírás rendelkezésre álló összegét a Miniszterelnökség hazai forrásból biztosítja Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 41. Magyar Falu Program jogcímcsoport, 2. Magyar Falu Program alprogramjainak támogatása jogcím terhére.
A pályázatonként maximálisan igényelhető támogatási összeg mértékét jelen kiírás 4.2. pontja tartalmazza.

2. A pályázat célja
2.1. A projekt keretében támogatható tevékenységek
2.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek
Közfeladatot ellátó személyek számára kizárólagos önkormányzati tulajdonban lévő szolgálati lakás:
a. kialakítása, külső és belső felújítása, korszerűsítése, átalakítása, bővítése (például: fűtéskorszerűsítés, nyílászárócsere, hőszigetelés, épületgépészeti, épületvillamossági és épületszerkezeti fejlesztések),
b. funkciójukat vesztett épületek hasznosítása, funkcióváltás,
c. akadálymentesítés
A támogatható tevékenységekbe beleértendők a szaniter berendezési tárgyak is, mint például: mosdókagyló, wc, kád, mosogató, csapok, stb.
Azon települések pályázhatnak, amelyek a pályázó településén háziorvos, házi gyermekorvos, jegyző, fogorvos, pénzügyi munkakörben foglalkoztatott önkormányzati köztisztviselő, pedagógus, kulturális munkakörben foglalkoztatott személy1, óvodapedagógus, védőnő, felsőfokú végzettségű bölcsődei kisgyermeknevelő, körzeti megbízott (a kiírás egésze tekintetében együttesen: közfeladatot ellátó személy) számára biztosítanak szolgálati lakást a programból.
1 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében felsorolt, helyben foglalkoztatott személyek
2 A megvalósítás helye szerinti településsel való összefüggésről szóló nyilatkozat
3 A pályázó település és a szolgálati lakás kialakításának helye szerinti település közötti összefüggés lehet pl. ha a két településen élő gyermekek egy bölcsődébe járnak, mert az egyik településen nincs bölcsőde, vagy a körzeti orvos az egyik településen rendel, de a szomszéd település lakóit is ellátja stb.).
Jelen kiírás önállóan támogatható tevékenységek megvalósíthatóak a közfeladat ellátásának helye szerinti településtől eltérő településen is, azonban a megvalósítás helye ebben az esetben is olyan településen kell legyen, ahol az állandó lakosságszám 5000 fő, vagy ez alatti, a 2019. január 1. napján a Belügyminisztérium által kezelt adatok alapján. Ebben az esetben a pályázathoz csatolandó a pályázó település képviseletére jogosult személy nyilatkozata2 (6. számú melléklet) arról, hogy az adott településen nincs 100% önkormányzati tulajdonban lévő szolgálati lakás kialakítására alkalmas épület, és a nyilatkozatban az eltérő településsel való összefüggését is igazolni szükséges.3
Kizárólag az a pályázat támogatható, amelynek keretében az önkormányzat a pályázat benyújtásának időpontjában már együttműködési megállapodással vagy szerződéses jogviszonnyal rendelkezik a közfeladatot ellátó személlyel, kivétel körzeti megbízottként kinevezett rendőr. (Az együttműködési megállapodás mintát a kiírás 5. számú melléklete tartalmazza.) Az együttműködési megállapodást, vagy a feladatellátásról szóló szerződést csatolni kell a pályázathoz.
Amennyiben a fejlesztéssel érintett épület nem kizárólag a kiírás céljának megfelelő funkciót lát el, de az érintett épülettel ellátott további funkciók mindegyike kizárólag önkormányzati feladatellátást szolgál, úgy jelen kiírás 2.1.1 pontjában meghatározott önállóan támogatható tevékenységek - a betöltött funkciótól függetlenül a teljes épület vonatkozásában - támogathatóak.
Amennyiben a fejlesztéssel érintett épület nem kizárólag a kiírás céljának megfelelő funkciót lát el, vagy nem kizárólag önkormányzati feladatellátást szolgál, abban az esetben egyértelműen elhatárolva, megbontva szükséges feltüntetni a nem önkormányzati feladatellátással érintett épületrészekhez tartozó tevékenységeket és költségeket a pályázatban és az alátámasztó dokumentumokban is.
A 2.1.1. pontban felsorolt támogatható tevékenységek közül legalább egy tevékenység kötelezően megvalósítandó.
2.1.2. Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek
E kiírás keretében önállóan nem, csak a 2.1.1. pontban felsorolt tevékenységekkel együtt támogatható tevékenységek:
a) Előkészítési, tervezési tevékenységek (pályázati dokumentáció összeállítása, műszaki/építészeti tervdokumentáció elkészítése, tervezés, engedélyeztetés, hatósági eljárások költsége);
b) A megvalósításhoz kapcsolódó tevékenységek (pl. műszaki ellenőrzés, projekt menedzsment költsége);
c) Gépkocsi-tároló felújítása;
d) Melléképület felújítása;
e) Terasz, előtető;
f) Kert, udvar rendezése, kert-, kerítésépítés;
g) Szolgálati lakás felszereléséhez szükséges bútorok, háztartási gépek. Háztartási gépek esetén kizárólag mosógép, szárítógép, mosogatógép, hűtőszekrény, tűzhely, páraelszívó, mikrohullámú sütő vásárlása támogatható.
2.1.3. Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenység
- Tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása (lásd még: jelen kiírás 4.4. pontja)

2.2. Nem támogatható tevékenységek
A kiírás keretében a 2.1. pontban meghatározott tevékenységeken túlmenően más tevékenység nem támogatható.

2.3. A projekt műszaki tartalmával kapcsolatos elvárások
A Pályázónak figyelembe kell vennie, hogy a támogatott tevékenységgel létrehozott eredményeknek meg kell felelniük a kiírás 2. számú mellékletében foglalt elvárásoknak.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a támogatott tevékenységek megvalósítása során a hatályos, építésre vonatkozó jogszabályok betartása kötelező.

2.4. A projektvégrehajtás időtartama
2.4.1. A projekt megkezdése
Jelen pontot az Általános Útmutató a Magyar Falu Program keretében 2020. évben meghirdetett kiírásokhoz c. dokumentum (a továbbiakban Útmutató 2020.) 3.3. pontja tartalmazza.
2.4.2. A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam
A projekt fizikai befejezésére a Támogatói Okirat hatályba lépését követően legfeljebb 18 hónap áll rendelkezésre, de legkésőbb 2022. június 30.
További szabályokat az Útmutató 2020. 3.4. pontja tartalmaz.

2.5. A projekt területi korlátozása
A projekt megvalósítási helyszíne Magyarország közigazgatási területe.

3. A pályázat benyújtásának feltételei
Általános szabályok:
A kiírás keretében egynél több szolgálati lakás kialakítása, felújítása is támogatható, amennyiben valamennyi lakás megfelel a kiírásban megfogalmazott céloknak, különösen annak, hogy minden érintett lakás a kiírás 2.1.1. pontjában felsorolt közfeladatot ellátó személy számára biztosít lakhatást. A projekt maximálisan igényelhető támogatási összege nem haladhatja meg a kiírás 4.2. pontjában rögzített 30 millió forintot több lakás esetén sem.

3.1. Pályázók (Jogosultak) köre
Jelen kiírásra pályázatot nyújthatnak be:
- Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 321) esetén:
azok a települések, ahol az állandó lakosságszám 5000 fő, vagy ez alatti, a 2019. január 1. napján a Belügyminisztérium által kezelt adatok alapján.
- Helyi önkormányzatok társulása (GFO 327) esetén:
A székhely-, illetve a tagtelepülés esetében nem kizáró feltétel, hogy az állandó lakosságszám egy tagtelepülésen meghaladja az 5000 főt, ezen esetekben a megvalósítás helyszíne kizárólag az a tagtelepülés lehet, ahol az állandó lakosságszám 5000 fő, vagy ez alatti, a 2019. január 1. napján a Belügyminisztérium által kezelt adatok alapján.
A kiírás nem zárja ki azt, hogy a 100% önkormányzati tulajdon több önkormányzat között oszlik meg. Ebben az esetben a pályázatot benyújtó önkormányzatnak valamennyi tulajdonos önkormányzat nyilatkozatát is csatolnia kell a pályázathoz, melyben hozzájárul(nak) a kiírás alapján tervezett beruházás végrehajtásához.
További szabályokat az Útmutató 2020. 2.1. pontja tartalmaz.

3.2. Támogatásban nem részesíthetők köre
A vonatkozó szabályokat az Útmutató 2020. 2.1.1. pontja tartalmazza.

3.3. A pályázat benyújtásának határideje és módja
A pályázatot kizárólag elektronikus úton, a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) által a Magyar Falu Program végrehajtására létrehozott és üzemeltetett elektronikus benyújtó felületen keresztül lehet benyújtani. A pályázatot benyújtó önkormányzatnak/társulásnak rendelkeznie kell hivatali kapuval. A kapcsolattartás kizárólag elektronikus úton történik.
Jelen kiírás keretében a pályázatok benyújtására
2020. augusztus 5. napja és 2020. szeptember 4. napja között van lehetőség.
Pályázatok benyújtása folyamatosan, de legkésőbb az alábbi határidőig történik:
2020. szeptember 4. napja.
A pályázat módosítására a benyújtást követően nincs lehetőség.
A határidő elmulasztása jogvesztő. További szabályokat az Útmutató 2020. 2.2.1. pontja tartalmaz.

3.4. Kiválasztási kritériumok
3.4.1. Jogosultsági (Formai) kritériumok
- A pályázat (elektronikus benyújtó felület) valamennyi rovata ki van töltve, és minden kérdésre választ ad.
- A pályázatot a kiírás 3.1 pontjában megjelölt jogosult a 2.1. szerinti tevékenység megvalósítására nyújtotta be.
- A kötelező nyilatkozatok kitöltésre kerültek, azok hitelesek, teljeskörűek és nem valótlan tartalmúak.
- A kötelező csatolandó mellékletek megfelelő tartalommal és határidőben benyújtásra kerültek.

Figyelem! A csatolandó mellékleteket kizárólag PDF formátumban áll módunkban elfogadni.
3.4.2. Tartalmi értékelési szempontok
A döntést megalapozó főbb értékelési szempontok:
- A pályázó adóerő-képessége, melyet a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 2. melléklet Kiegészítő szabályok, 1. c) pontja szerint kell figyelembe venni;
- A fejlesztés megvalósításának helye a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet alapján.
- A fejlesztés megvalósításának helye a kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló 105/2015. (IV.23.) Korm. rendelet alapján.
- A Magyar Falu Program jelen pályázati kiírásához való viszonya, indokoltsága, célja, részletes szakmai tartalma, komplexitása, viszonya más korábbi és tervezett települési fejlesztésekkel;
- A projekt keretében meghozott környezettudatossági, energiahatékonysági intézkedései, ezek társadalmi hatása, fenntarthatósága.

3.5. Hiánypótlás és tisztázó kérdés
A befogadott pályázatok jogosultsági (formai) értékelését a Kincstár végzi. Ha a pályázat hiányos, hibás, úgy a Kincstár egy alkalommal hiánypótlásra felszólítást bocsát ki. A pályázó a hiánypótlást 6 napon belül köteles teljesíteni.
További szabályokat az Útmutató 2020. 2.2.2. és 2.2.3. pontja tartalmazza.

4. A finanszírozással kapcsolatos információk

4.1. A támogatás formája
A Magyar Falu Program keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő, 100%-os támogatási intenzitású hazai támogatásnak minősül.

4.2. A projekt maximálisan igényelhető támogatási összege
30 millió forint.
A 2.1.2 g) pontban meghatározott tevékenységre maximum 2 millió forint igényelhető.

4.3. Támogatási összeg finanszírozása
A támogatás 100%-ban előfinanszírozással történik, a 4.5. pontban leírtak szerint.
4 A tájékoztatás és nyilvánosság követelményének teljesítése a kedvezményezett kötelezettsége, mely jelen felhívás keretében önállóan nem támogatható, azonban kötelezően megvalósítandó tevékenységnek minősül. (Lásd: 2.1.3. pont)

5. Döntésről való értesítés, Támogatói Okirat kiadásának rendje
A Támogató a pályázat beadására nyitva álló határnapot követő 65 napon belül dönt. A Támogató a döntésről elektronikus úton értesíti a Kedvezményezettet. Amennyiben a Támogatói Okirat kiállításának feltétele valamilyen, jelen kiírás szerint kötelező dokumentum benyújtása, a pályázónak legkésőbb a támogató döntésről szóló értesítés kézbesítését követő legfeljebb 30 napon belül szükséges azt benyújtania, ennek hiányában Támogatói Okirat kiállítására nem kerülhet sor, a pályázat elutasításra kerül.
További szabályokat az Útmutató 2020. 2.2.5. pontja tartalmazza.

5.1. Jogorvoslat
Kifogás benyújtására nincs lehetőség.
További szabályokat az Útmutató 2020. 4. pontja tartalmazza.

6. A támogatás elszámolása és ellenőrzése
A Támogatói Okiratban foglaltak végrehajtásának és a vállalt kötelezettségek teljesítésének ellenőrzését elsősorban a Kincstár végzi. A Kedvezményezettnek a támogatás felhasználásával kapcsolatosan ellenőrzés-tűrési és adatszolgáltatási kötelezettsége van.
A támogatás felett a Kedvezményezett rendelkezik, és felelős annak jogszerű felhasználásáért. A Kedvezményezett a támogatás felhasználásáról elkülönített, naprakész nyilvántartást vezet.
Az elszámolás benyújtásának végső határideje a projekt fizikai befejezését követő 60. nap.
A határidő elmulasztása jogvesztő. További szabályokat az Útmutató 2020. 5. pontja tartalmazza.

7. Ügyfélszolgálatok elérhetősége
A Kincstár és annak területi szerve személyes, elektronikus és telefonos ügyfélszolgálatot tart fenn. További szabályokat az Útmutató 2020. 6. pontja tartalmazza.
https://e-kerelem.mvh.allamkincstar.gov.hu/enter/mfpbongeszo/mfpBongeszoLite.xhtml#
A fenti kiírást terjedelmi okokból rövidítettük, az eredeti a szövegben található webcímen elérhető. (A Szerk.)

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
pályázati csomagIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum