Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Roma nemzetiségi kulturális kezdeményezések 2020. évi költségvetési támogatása / ROMA-NEMZ-KUL-20
Kiíró:
Belügyminisztérium
Határidő:
12/10/2019
Érvényes:
12/10/2019
Tárgymutató:
roma nemzetiségi kulturális kezdeményezések 2020. évi költségvetési támogatása / ROMA-NEMZ-KUL-20
Pályázhat:
- roma nemzetiségi önkormányzatok;
- alapító okiratuk szerint roma nemzetiségi feladatot ellátó a magyarországi roma nemzetiség oktatási, nevelési, tudományos, kulturális, hagyományőrző, muzeális és közgyűjteményi (múzeumok, közérdekű muzeális gyűjtemények és kiállítóhelyek, tájházak, nyilvános könyvtárak) tevékenységet folytató költségvetési szervek, és más fenntartók által működtetett intézmények;
- létesítő okiratukban rögzített cél szerint konkrétan megjelölt roma nemzetiséghez kapcsolódó oktatási kulturális, hagyományőrző és kiadói tevékenységet folytató civil szervezetek (az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény hatálya alá tartozó szervezetek);
- roma nemzetiségi önkormányzat által alapított nonprofit gazdasági társaságok;
- a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény alapján nyilvántartásba vett egyházak, ill. ezen egyházakhoz tartozó belső egyház jogi személyek, amelyek saját, önálló bankszámlaszámmal rendelkeznek (KSH 55)
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>


A pályázattal kapcsolatos szerkesztői megjegyzések:
A ROMA-NEMZ-KUL-20 és ROMA-NEMZ-TAB-20 pályázati kiírások beadási határideje meghosszabbodik 2019. december 10. 23:29 percig.


ROMA NEMZETISÉGI TÁMOGATÁSOK
PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Roma nemzetiségi kulturális kezdeményezések 2020. évi költségvetési támogatására

Pályázati kategória kódja: ROMA-NEMZ-KUL-20
Meghirdetés dátuma: 2019. október 2.
A Belügyminisztérium (a továbbiakban: Támogató) nyílt kiírást hirdet Roma nemzetiségi kulturális kezdeményezések 2020. évi költségvetési támogatására, összhangban
- a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvénnyel (a továbbiakban: nemzetiségi törvény);
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvénnyel (a továbbiakban: Áht.);
- az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Ávr.);
- az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelettel;
- Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvénnyel (a továbbiakban: költségvetési törvény);
- fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásáról szóló 18/2019. (V. 10.) BM rendelet (a továbbiakban: BM rendelet)vonatkozó rendelkezéseivel;
- a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 8/2015. (V. 29.) BM utasítás vonatkozó rendelkezéseivel;
- a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet felhatalmazása alapján

1. A kiírás célja
A pályázati kiírás (a továbbiakban: kiírás) célja a nemzetiségi törvény hatálya alá tartozó magyarországi roma nemzetiség kulturális hagyományainak, tárgyi és szellemi kulturális kincseinek megőrzésének, méltó folytatásának támogatása; értékhordozó tevékenységeinek, közművelődési feltételeinek javítása érdekében a roma nemzetiségi közösség egészét, vagy jelentős részét érintő, a nyelvi és kulturális identitás szempontjából meghatározó, kulturális és tudományos rendezvények, kezdeményezések támogatása, a különböző kultúrából származó emberek kölcsönös elfogadása.

2. Pályázat benyújtására jogosultak
Pályázat benyújtására jogosultak:
- roma nemzetiségi önkormányzatok;
- alapító okiratuk szerint roma nemzetiségi feladatot ellátó a magyarországi roma nemzetiség oktatási, nevelési, tudományos, kulturális, hagyományőrző, muzeális és közgyűjteményi (múzeumok, közérdekű muzeális gyűjtemények és kiállítóhelyek, tájházak, nyilvános könyvtárak) tevékenységet folytató költségvetési szervek, és más fenntartók által működtetett intézmények;
- létesítő okiratukban rögzített cél szerint konkrétan megjelölt roma nemzetiséghez kapcsolódó oktatási kulturális, hagyományőrző és kiadói tevékenységet folytató civil szervezetek (az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény hatálya alá tartozó szervezetek);
- roma nemzetiségi önkormányzat által alapított nonprofit gazdasági társaságok;
- a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény alapján nyilvántartásba vett egyházak, ill. ezen egyházakhoz tartozó belső egyház jogi személyek, amelyek saját, önálló bankszámlaszámmal rendelkeznek (KSH 55);

amelyek
- megfelelnek a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek;
- eleget tettek a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló törvényben foglalt közzétételi kötelezettségnek;
- jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet esetén átlátható szervezetnek minősülnek;
- nincs esedékessé vált és még meg nem fizetett adótartozásuk, köztartozásuk.
- nem rendelkeznek a jelen pályázat forrását biztosító előirányzat terhére korábban nyújtott költségvetési támogatáshoz kapcsolódó lejárt határidejű és be nem nyújtott beszámolási kötelezettséggel.
FIGYELEM! Ugyanazon szervezet más központi költségvetési forrásból, azonos célra, azonos időtartamra nézve támogatásban nem részesülhet. Helyi roma nemzetiségi önkormányzat önerőként felhasznált működési és feladatalapú támogatása kivételt képez.

3. A pályázat megvalósítási időszaka
A pályázati kiírás keretében támogatott projektek megvalósítási időszaka: 2020. január 1 - 2020. december 31.

4. Rendelkezésre álló keretösszeg
A kiírásra rendelkezésre álló keretösszeg 150 000 000 Ft amelyet a Támogató, a költségvetési törvényben meghatározott XIV. Belügyminisztérium fejezet, 20. cím, 5. alcím, 9. jogcímcsoport Roma nemzetiség pályázatainak támogatása fejezeti kezelésű előirányzat [ÁHT-T: 375595] terhére biztosít.

5. A támogatás formája és mértéke
5.1. A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás. (Amennyiben a nyertes pályázó áfa-levonási joggal rendelkezik, a pályázatra jogszabály alapján levonható Általános Forgalmi Adó összegét nem számolhatja el a támogatás terhére. Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben az Általános Forgalmi Adó jogszabály alapján levonható, annak összege akkor sem számolható el, ha a Kedvezményezett nem él a levonás, illetve visszaigénylés lehetőségével.)
5.2. Az elnyerhető támogatás összegének alsó határa 200 000 forint.
5.3. Az elnyerhető támogatás összegének felső határa 1 200 000 forint.
5.4. A támogatás igénybevétele utólagos elszámolás melletti támogatási előleg formájában történik.
5.5. A támogatás intenzitása 100%.
5.6. A pályázat benyújtásához saját forrás nem szükséges.
5.7. A költségvetési támogatás folyósítása egy összegben történik. Költségvetési szerv esetén a Támogató a támogatás összegét a kincstári finanszírozás rendje szerint havi egyenlő ütemezésben bocsátja a Kedvezményezett rendelkezésére. A Kedvezményezett likviditási problémák felmerülése esetén kezdeményezheti az időarányos havi ütemezetéstől eltérő folyósítást.
5.8. A Támogató a támogatást a kértnél alacsonyabb összegben is megállapíthatja.
5.9. A kiírás keretében kizárólag a pályázatban meghatározott cél egészének megvalósítására nyújtható támogatás.

6. Támogatható tevékenységek, eredmények
Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi tevékenységek támogathatók:
a. roma nemzetiségi napok, fesztiválok megszervezése (Pl: Jeles Roma Napok: Romák Világnapja, Roma Holokauszt emléknap, Nemzetiségek Napja)
b. roma nemzetiség hagyományainak, nyelvének ápolását, a roma nemzetiségi identitás erősítését szolgáló kulturális rendezvények, roma búcsúk, hitéleti programok, lelki gondozási események kulturális programjai, a felsorolt programokhoz kapcsolódó roma vonatkozású gyerekprogramok)
c. roma képzőművészek műveinek bemutatását szolgáló rendezvények, kiállítások;
d. roma előadóművészek által előadott könnyű-, illetve komolyzenei koncertek, előadások, színelőadások, előadóestek, irodalmi estek, rendezvények;
e. roma nemzetiség kulturális identitásának alapját képező, helyi hagyományok felkutatását, közösségben történő megismertetését elmélyítését szolgáló programok;
f. roma nemzetiségi vonatkozású tudományos konferenciák, kutatói programok szervezése;
g. a roma nemzetiség hagyományainak, nyelvének ápolását, a roma nemzetiségi identitás erősítését szolgáló anyanyelvű vagy kétnyelvű kiadói tevékenység, valamint nyomdakész alkotások kiadása, publikálása az alábbi témakörökben:
- kulturális-közéleti roma nemzetiségi folyóiratok, magazinok (az országos nemzetiségi önkormányzatok által azonos jogcímen támogatott országos nemzetiségi lapok nem pályázhatnak);
- a térség tájékoztatását szolgáló roma nemzetiségi hírlevél, iskolai újság;
- roma nemzetiség nyelvű (romani/beás) irodalmi alkotások (verseskötet, prózai, színpadi, drámai művek);
- romani/beás nyelvű hitéleti programok, anyanyelvi vallásgyakorláshoz szükséges kiadványok;
- a vallás anyanyelvi gyakorlásához szükséges kiadványok;
- konferenciák,tudományos értekezések és ismeretterjesztő művek, már lezajlott kutatások eredményei publikálásának támogatása
- képzőművészeti katalógusok, roma nemzetiség életét fotókkal reprezentáló anyanyelvű vagy többnyelvű albumok; naptárak, térképek; kalendáriumok (évkönyvek);
- CD-ROM-ok, DVD-k, a nemzetiség kulturális hagyományait megörökítő egyéb kép- és hanghordozók;
- roma nemzetiségi önkormányzatok saját elektronikus honlapjainak létrehozása, működtetése, szerkesztése, tartalombővítése; (az országos roma önkormányzat által támogatott országos nemzetiségi lapok nem pályázhatnak);
h. múzeumok, galériák, helytörténeti kiállítások, levéltárak, faluházak roma vonatkozású kiállítási anyagának archiválása
i. romani/beás nyelven íródott könyvek, folyóiratok, kép- és hanghordozók beszerzése;
j. a roma nemzetiségi közösség hitéletét erősítő programok, útmenti keresztek állításának, felújításának támogatása; a teremtésvédelem érdekében végzett tevékenység támogatása.
Figyelem! A kétnyelvű kiadványok esetében a romani/beás nyelv aránya nem lehet 50%-nál alacsonyabb.

7. Elszámolható és el nem számolható költségek
7.1. A kiírás keretében kizárólag a Kedvezményezett (illetve a Pályázati Útmutatóban meghatározott esetekben a kötelezettségvállaló, számlatulajdonos, fenntartott intézmény) nevére kiállított, a támogatói okiratban meghatározott projekt időszakban keletkezett számlák, bizonylatok számolhatók el. Ennek értelmében csak olyan költséget igazoló bizonylatok fogadhatóak el, amelyeken a teljesítés időpontja és amennyiben feltüntetésre kerül teljesítési időszak, illetve számlázott időszak a projekt időszakba esik és a támogatott program megvalósításához közvetlenül kapcsolódik.
7.2. A pályázat megvalósítása keretében az alábbi költségek (kiadások) számolhatók el:
- konferencia megrendezéséhez, kutatáshoz kapcsolódó szolgáltatások díja, így különösen a terembérlet, hangosítás, tolmácsolás, a rendezvény reklámköltségei, előadók díja;
- nyomtatott kiadványok esetében azok nyomdaköltségéhez (szerkesztés, tördelés, szkennelés és egyéb nyomdai kiadásokhoz) kapcsolódó szolgáltatások;
- kép- és hanghordozók esetében előállítás, sokszorosítás költségei;
- roma nemzetiségi önkormányzat esetén saját honlap üzemeltetése, tárhely szolgáltatás költségei;
- a kulturális, hitéleti és képzési programok megrendezése során felmerülő költségek, így különösen az útiköltség, szállás- és étkezés költsége (legfeljebb a megítélt támogatás 50 %-ig), terembérlet, hangosítás, színpadtechnika;
- szerzői jogdíj, felhasználási szerződés alapján teljesített kifizetés, valamint a kapcsolódó adók, járulékok, egészségügyi hozzájárulás;
- megbízási díj (tervezésénél az Ávr. 51. § (2) figyelembevételével kell eljárni). Adminisztrációs tevékenységre ilyen kiadás nem számolható el,
- a szervezet működésétől el nem választható, költségek (papír, írószer, nyomtató festékpatron, telefon) legfeljebb a megítélt támogatás 10 %-ig. Ezek a költségek is csak abban az esetben számolhatók el, amennyiben a pályázat megvalósításához szorosan kapcsolódnak, valamint a pályázati célkitűzés megvalósítása érdekében merülnek fel.
- a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 77. § (1) szerinti keresetkiegészítés, azzal a megkötéssel, hogy a többletfeladat csak és kizárólag a pályázatban meghatározott tevékenység elvégzésére irányulhat. Adminisztrációs tevékenységre ilyen kiadás nem számolható el.
7.3. A pályázat terhére különösen el nem számolható költségek (kiadások):
- párhuzamosan meghirdetett roma nemzetiségi pályázati kategóriák (ROMA-NEMZ-CISZ-20, ROMA-NEMZ-TAB-20, ROMA-NEMZ-PED-20) nevesített céljának megvalósítási költsége;
- munkabér és a munkabér járulékai, valamint ösztöndíj;
- természetbeni juttatások járulékai;
- szeszesital, dohányáru;
- adók módjára behajtható fizetési kötelezettségek (például: bírságok), késedelmi kamatok;
- beruházás, tárgyi eszköz beszerzés; építési és felújítási költségek;
- közüzemi díj típusú kiadások, karbantartások, javítások;
- a pályázat előkészítésének költségei (pályázatírás költsége);
- pályázati díj;
- hiteltörlesztés és hitelkamat;
- számviteli szolgáltatások és pénzforgalmi szolgáltatások költségei (például könyvelési díj, bankköltség);
- munkába járás költségtérítése;
- a költségvetésben nem tervezett kiadások.
7.4. A támogatás felhasználásával összefüggő személyi jellegű kifizetések, bérleti díjak és a kétszázezer forint értékhatárt meghaladó értékű áru beszerzése vagy szolgáltatás megrendelése csak a vonatkozó szerződések alapján támogathatóak.
7.5. A pályázó szervezet hivatalos képviselője, vagy a hivatalos képviselő által képviselt más szervezet részére - jogcímtől függetlenül -a támogatás terhére nyújtott kifizetések összesen nem haladhatják meg a támogatás teljes összegének 20%-át.

FIGYELEM! Az elszámolás részletes szabályait a nyertes pályázók részére kibocsátásra kerülő Támogatói okirat, az Általános Szerződési Feltételek és a Pályázati Útmutató tartalmazza.

8. A pályázatok benyújtásának módja
8.1. Pályázatot kizárólag elektronikusan az Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben (a továbbiakban: EPER) lehet benyújtani, magyar nyelven. Egy pályázó szervezet - különböző célokra - több pályázatot is benyújthat jelen kiírás keretében. Több pályázó ugyanazon program részfeladatának megvalósítására nem nyújthat be pályázatot jelen kiírás keretében. A pályázat elektronikus benyújtásának egyes lépéseit a felhasználói kézikönyvben leírtak szerint kell elvégezni.
FIGYELEM! Az EPER rendszert a http://www.emet.gov.hu oldalon lehet elérni. A pályázat benyújtását megelőzően minden, regisztrációval nem rendelkező pályázónak regisztrálnia kell, amelyhez rendelkeznie kell egy érvényes e-mail címmel.
8.2. A pályázatok benyújtása során, a pályázat benyújtásának (véglegesítésének) időpontjáig a pályázónak az adott pályázati évben megjelenő nemzetiségi felhívás vonatkozásában egyszeri pályázati díjat kell megfizetnie, amelynek összege 3000 Ft. A díjat átutalással, a következő számlaszámra kell befizetni és a befizetést a pályázat benyújtásakor igazolni kell.:
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 10032000-01451461-00000000,
IBAN HU17100320000145146100000000,
A pályázati díj határidőre történő meg nem fizetése a pályázat érvénytelenségét vonja maga után.
FIGYELEM! A pályázati díjat a 2020. évi roma nemzetiségi célú támogatásokra vonatkozóan egy szervezet csak egyszer köteles megfizetni. Más pályázati kiírásokra befizetett pályázati díj a roma nemzetiségi pályázatoknál nem érvényesíthető. A pályázati díj befizetésekor kérjük, hogy az EPER-ben megadott felhasználónevet vagy a szervezet adószámát, továbbá a felhívás kódját (ROMA-NEMZ-20) szíveskedjen feltüntetni a megjegyzés rovatban. (Tankerületi intézmények esetében a megegyező adószám miatt, minden esetben a szervezet nevének vagy a felhasználónév feltüntetése szükséges!) A pályázati díjat a pályázat véglegesítésének időpontjáig kell az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (a továbbiakban: Támogatáskezelő) számlájára befizetni.
8.3. Az EPER-ből kinyomtatott Regisztrációs Nyilatkozat (amelyet a szervezet képviselőjének/képviselőinek kell aláírnia) egy eredeti példányát postai úton legkésőbb a jelen pályázat beadása napján kell megküldeni az alábbi postacímre:
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
Roma nemzetiségi programok
1387 Bp. Pf. 1467
FIGYELEM! Ha érvényes regisztrációval rendelkezik, kérjük, ellenőrizze az EPER-ben megadott adatait. Amennyiben változás történt vagy módosítást lát szükségesnek, a kinyomtatott módosított Regisztrációs Nyilatkozat (amelyet a szervezet képviselőjének/képviselőinek kell aláírnia) egy eredeti példányát postai úton legkésőbb a jelen pályázat beadása napján kell megküldeni a fenti postacímre. Ha regisztrált adataiban nem történt változás úgy Regisztrációs nyilatkozat beküldése nem szükséges.

9. A pályázat benyújtásának határideje
A pályázat elektronikus pályázói felületen történő véglegesítésének határideje: 2019. december 10. 23:59
FIGYELEM! Azon pályázatokat, amelyek nem kerülnek véglegesítésre, a Támogatáskezelő nem tekinti benyújtott pályázatnak és befogadási ellenőrzésnek sem veti alá.
http://www.emet.gov.hu
A fenti kiírást terjedelmi okokból rövidítettük, az eredeti a szövegben található webcímen elérhető. (A Szerk.)

Ingyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum