Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Egyházi épületek energiahatékonysági felújítására és megújuló energiaforrás hasznosítására / KEHOP-5.2.13.
Kiíró:
Innovációs és Technológiai Minisztérium
Határidő:
12/31/2019
Érvényes:
12/31/2019
Tárgymutató:
egyházi épületek energiahatékonysági felújítására és megújuló energiaforrás hasznosítására
Pályázhat:
egyházi intézmények
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

FELHÍVÁS
Egyházi épületek energiahatékonysági felújítására és megújuló energiaforrás hasznosítására

Pályázatos épületenergetikai felhívás egyházak számára KEHOP-5.2.13.
Magyarország Kormányának felhívása az államilag elismert egyházi intézmények kizárólagos tulajdonában álló, vagy ezen intézmények által bérelt, illetve vagyonkezelt épületek energiahatékonysági felújítása érdekében.
A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság felé történő elmozdulás támogatását minden ágazatban. A cél elérését a Kormány az Egyházak együttműködésével tervezi megvalósítani jelen felhívásban foglalt feltételek mentén. Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:
- A felhívás feltételeinek megfelelő projekteket 50 millió Ft-300 millió Ft közötti vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig;
- a támogatási előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek a Felhívásban meghatározottak szerint támogatási előleget biztosít. A támogatási kérelmet benyújtó szervezetek az együttműködés keretében vállalják, hogy:
- Projektjük megvalósításával hozzájárulnak az érintett épületek épületenergetikai fejlesztési céljának eléréséhez, valamint az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentéséhez;
- a kapott támogatáson felül önerőből finanszírozzák a projektet.
A Felhívás elválaszthatatlan része az Általános Útmutató a Felhívásokhoz c. dokumentum (a továbbiakban: ÁÚF), amelynek hatályos verziója megtalálható a http://www.szechenyi2020.hu honlapon.
A Felhívás, az ÁÚF, a szakmai mellékletek és a támogatási kérelem adatlap együttesen tartalmazzák a támogatási kérelem elkészítéséhez szükséges összes feltételt.
Amennyiben jelen Felhívásban foglaltak valamely fejezet tekintetében eltérnek az ÁÚF-ban megfogalmazott általános előírásoktól, akkor a jelen dokumentumban szabályozottak az irányadók.
Felhívjuk a tisztelt támogatást igénylők figyelmét, hogy a Felhívás, az ÁÚF, a támogatási kérelem adatlap, továbbá ezek dokumentumai esetén az irányító hatóság, illetve az Innovációs és Technológiai Minisztérium a változtatás jogát fenntartja, ezért kérjük, hogy kövessék figyelemmel a http://www.szechenyi2020.hu honlapon megjelenő közleményeket!

1. A TERVEZETT FEJLESZTÉSEK HÁTTERE
1.1. A felhívás indokoltsága és célja
Magyarországon az energiafelhasználás mintegy 40%-a épületekben történik. Ha ezeket jól szigeteljük, és megújuló energiaforrásokat használunk, gyermekeink, unokáink nemzedékeinek energiabiztonságát is megteremtjük. Ehhez nyújt segítséget a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program e felhívása.
Az Európai Parlament és a Tanács energiahatékonyságról szóló 2012/27/EU irányelve előírja az uniós tagállamok számára, hogy 2014-2020 között végsőenergia-fogyasztásuk legalább 1,5 százalékának megfelelő új energia-megtakarítást kell elérniük évente a 2013. január 1-jét megelőző három év átlagában.
A 1073/2015. (II. 25.) Korm. határozattal elfogadott Nemzeti Épületenergetikai Stratégia az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény 4. §-a alapján készült, amely, a 2012/27/EU irányelv 4. cikkének való megfelelést szolgálja. A Stratégia a hazai épületállomány műszaki és energetikai felméréséből indul ki. Ez alapján bemutatja, hogy a 2020-ig vállalt energiamegtakarítást a hazai épületállomány jelentős mértékű felújításával lehet biztosítani. A hazai épületek jelentős részének műszaki, hőtechnikai állapota elavult, ennek következtében jelentős energia megtakarítási lehetőség van az épületek energiafelhasználásának csökkentésében. A 1601/2015. (IX. 8.) Korm. határozattal elfogadott Magyarország III. Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Terve is nagy hangsúlyt helyez a 2020-as energiahatékonysági célkitűzés elérése érdekében az épületek energiahatékonyságának javítására.
A megújuló energiaforrásból előállított energia támogatásáról, valamint a 2001/77/EK és a 2003/30/EK irányelv módosításáról és azt követő hatályon kívül helyezéséről szóló 2009/28/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján hazánkban 2020-ra a megújuló energiaforrások részaránya legalább a 13%-ot el kell, hogy érje a bruttó végső energiafogyasztásra vetítve. A Megújuló Energia Hasznosítási Cselekvési Tervünkben [2010-2020] a kormány olyan intézkedések foganatosítását vázolta fel, melyek ennél magasabb, 14,65%-os részesedés elérését is lehetővé teszik, ezáltal is ösztönözve a megújuló energiaforrások nagyobb arányú felhasználását, hozzájárulva a zöldgazdaság fejlesztéséhez.
Jelen Felhívás kiemelt célkitűzése - összhangban a hazai és EU stratégiával - ösztönözni az energiahatékonysági fejlesztések megvalósítását és elősegíteni a decentralizált, környezetbarát megújuló energiaforrást hasznosító rendszerek elterjedését. Az energetikai hatékonyság fokozásának és az energiatakarékosságnak a szükségességét alátámasztja, hogy a statisztikai adatok szerint a hazai energiaigényesség egységnyi GDP előállítására vetítve valuta-paritáson mérve több mint háromszor, vásárlóerő-paritáson mérve pedig mintegy másfélszer magasabb, mint a fejlett EU tagállamokban. Jelen konstrukció hozzájárul az épületek energiahatékonyságának javítására és megújuló energiafelhasználás fokozására irányuló beruházások megvalósításához. Jelen felhívás keretében kizárólag olyan támogatási kérelmek támogathatóak, amelyek megfelelnek a fenti célkitűzéseknek.
1.2. A rendelkezésre álló forrás
A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 10 milliárd Ft.
Jelen felhívás forrását a Kohéziós Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja. A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 33-200 db
1.3. A támogatás háttere
Jelen felhívást a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) keretében az Innovációs és Technológiai Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programok Irányító Hatósága hirdeti meg, a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat alapján.

2. ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK ELÉRHETŐSÉGE Ha további információkra van szüksége, forduljon bizalommal a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálathoz a 06/1-896-0000-ás, normál díjazású telefonszámon, ahol hétfőtől csütörtökig 8:30 - 16 óráig, pénteken 8:30 - 14 óráig fogadják hívását. Kérjük, kövesse figyelemmel a felhívással kapcsolatos közleményeket a http://www.szechenyi2020.hu oldalon, ahol a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálat elektronikus elérhetőségeit is megtalálhatja!

3. A PROJEKTEKKEL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK
Kérjük, hogy a támogatási kérelem összeállítása során vegye figyelembe, hogy a projekteknek meg kell felelniük különösen a következőknek:
3.1. A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek
3.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek A felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan:
- Megvalósítás
o Szakmai célt szolgáló tevékenységek
I. Az épületek hőtechnikai adottságainak javítása a 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet 5. sz. mellékletének 1. táblázatában felsorolt épülethatároló szerkezetek fejlesztésével.
II. Intézmények fűtési, hűtési, szellőztetési és használati melegvíz rendszereinek korszerűsítése.
FIGYELEM! II. pontban foglalt tevékenység csak akkor támogatható önállóan, amennyiben a fejlesztés tárgyát képező épület a fejlesztés előtti állapotban megfelel a 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet 5. sz. melléklet I. pontban foglaltaknak.
3.5. A projektvégrehajtás időtartama
3.5.1. A projekt megkezdése Támogatás a támogatási kérelem benyújtását megelőzően megkezdett projekthez is igényelhető. Megkezdett projekt abban az esetben részesülhet támogatásban, ha a támogatási kérelem benyújtásakor nem minősül fizikailag befejezettnek.
A támogatott projekt megkezdettségére vonatkozó részletes szabályozást az ÁÚF 8. pontjának 6.1. alpontja tartalmazza.
Ha a támogatást igénylő a támogatási döntés kézhezvételét megelőzően közbeszerzési eljárást folytat le, köteles a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet XVI. fejezetének rendelkezései szerint eljárni.
3.5.2. A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam
A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdésétől, vagy - amennyiben a projekt a Támogatási szerződés hatályba lépéséig nem kezdődött meg - a projekt Támogatási szerződés hatályba lépését követően legfeljebb 12 hónap áll rendelkezésre. Ezen időtartamtól eltérni csak az Irányító Hatóság egyedi hozzájárulásával lehetséges.
A projekt fizikailag befejezett, amennyiben a projekt keretében támogatott valamennyi tevékenység a támogatási szerződésben meghatározottak szerint, a Felhívásban meghatározott feltételek mellett teljesült. A projekt fizikai befejezés napjának a projekt utolsó támogatott tevékenysége fizikai teljesítésének a napja minősül.
A támogatott tevékenységtípusok fizikai teljesítettségére vonatkozó részletes szabályozást az ÁÚF 8. pontjának 6.2. alpontja tartalmazza.
A támogatást igénylő projekttel kapcsolatos pénzügyi elszámolása (záró kifizetési igénylés) benyújtásának végső határideje: 2023. december 31.
A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje az utolsó mérföldkő elérését követően 30 nap
3.6. Projektekkel kapcsolatos egyéb elvárások
3.6.1. A projekt területi korlátozása A fejlesztés megvalósulásának helyszíne Magyarország területe.
3.6.2. A fejlesztéssel érintett ingatlanra vonatkozó feltételek A fejlesztéssel érintett ingatlan(ok) tulajdoni viszonyai az ÁÚF 7. pontjában foglaltaknak meg kell felelniük, melyet a támogatást igénylőnek igazolnia kell a támogatási kérelem benyújtásakor. Jelen felhívás keretében az alábbi épületek fejlesztései támogathatók:
- a kedvezményezett tulajdonában vagy vagyonkezelésében álló épületek, vagy
- az állam, más egyházi jogi személy, vagy önkormányzat tulajdonában álló épületek, amennyiben ezekre vonatkozóan a kedvezményezett egyházi intézmény a fenntartási időszak végéig tartó vagyonkezelési, bérleti vagy használati szerződéssel rendelkezik.
A felhívás keretében lakó- vagy lakás célú, vagy hitélet gyakorlását szolgáló ingatlanok fejlesztései nem támogathatók. Gazdasági tevékenység céljára használt ingatlan fejlesztései nem támogathatók.
A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozatban szereplő nevesítés keretében fejleszteni tervezett épület jelen Felhívás keretében nem támogatható.

4. A TÁMOGATÁSI KÉRELMEK BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELEI
4.1. Támogatást igénylők köre Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:
1) közfeladatot ellátó bevett egyház, vagy annak közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személye
- Támogatást igénylők gazdálkodási forma kódja (GFO): 551; 552; 555.
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.
4.2. Támogatásban nem részesíthetők köre Lásd az ÁÚF "Kizáró okok listája” c. részben.
4.3. A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2019. október 1-től legkésőbb 2020. január 31-ig van lehetőség.
Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:
- 2019. október 1-től 2019. október 7-ig
- 2019. november 11-től 2019. november 18-ig
- 2020. január 24-től 2020. január 31-ig.
A támogatási kérelem benyújtásának módja online benyújtás, elektronikus kitöltő programon keresztül.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a kitöltő programban véglegesített támogatási kérelemhez a felhívás 6. pontjában leírt módon kell csatolni a kérelem elektronikus benyújtását hitelesítő, cégszerűen aláírt nyilatkozatot is! A nyilatkozat papír alapú példányát - ha azt nem minősített elektronikus aláírással4 látták el - postai úton is be kell nyújtani az elektronikus benyújtást követően legkésőbb az elektronikus benyújtást követő 3 napon belül zárt csomagolásban, postai ajánlott küldeményként vagy expressz postai szolgáltatás /futárposta-szolgáltatás (garantált kézbesítési idejű belföldi postai szolgáltatás) igénybevételével a következő címre:
Innovációs és Technológiai Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság
1437 Budapest Pf. 328.
Kérjük, hogy a küldeményen jól láthatóan tüntesse fel a felhívás kódszámát, a támogatást igénylő nevét és címét.
(A fenti kiírást terjedelmi okok miatt rövidítettük. Az eredeti pályázat megtalálható a kiíró honlapján. A szerk.)

Ingyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum