Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Határtalanul Magyarországon! / EFOP-3.10.1-17-2017-00003
Kiíró:
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
Határidő:
08/20/2019
Érvényes:
08/20/2019
Tárgymutató:
határtalanul Magyarországon / EFOP-3.10.1-17-2017-00003
Pályázhat:
olyan Magyarországgal szomszédos országok területén működő, az adott ország hatályos jogszabályainak megfelelően általános iskolai feladatot (is) ellátó oktatási intézmények diákjai vehetnek részt, akik a 2018/2019-es tanévben a köznevelési intézmény 7. évfolyamán oktatásban részesülnek és az utazás időpontjában tanulói jogviszonnyal rendelkeznek. A tanulói jogviszonynak a jelentkezést benyújtó intézménnyel, vagy több intézmény közös jelentkezése esetén a jelentkezési adatlapon szereplő partnerintézménnyel kell fennállnia.
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>


Tematikus együttműködés erősítése a köznevelés és felsőoktatás terén a Kárpát-medence szomszédos országaival
EFOP-3.10.1-17-2017-00003 azonosító számú "Járd végig!" című projekt
Határtalanul Magyarországon!

FELHÍVÁS
A felhívás kategória kódja: EFOP-3.10.1-17-2017-00003-01
A meghirdetés dátuma: 2018. november 26.
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság (a továbbiakban: Támogató) megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (a továbbiakban: EMET) a "Tematikus együttműködés erősítése a köznevelés és felsőoktatás terén a Kárpát-medence szomszédos országaival", "Járd végig!" című EFOP-3.10.1-17-2017-00003 azonosító számú projekt megvalósításához nyílt felhívást hirdet a magyarországi és a határon túli magyar nyelvű köznevelés együttműködésének és hálózatának kiépítése érdekében, összhangban
- a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény;
- a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény;
- 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról;
- a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény;
- a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény;
- az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény;
- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi
CXII. törvény;
- az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény;
- a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény;
- a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény;
- 9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról;
- 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről;
- 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről;
- az Európai Parlament és a Tanács 1303/2013/EU Rendelete;
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény;
- a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény;
- a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény;
- az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény
- az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény;
- a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény;
- a 2014 -2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 05.) Korm. rendelet;
- 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról;
- a támogatásból megvalósuló fejlesztések központi monitoringjáról és nyilvántartásáról szóló 60/2014. (III. 6.) Korm. rendelet;
- az egységes működési kézikönyvről szóló 547/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet;
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet;
- Az Európai Parlament és a Tanács 1304/2013/EU (2013. XII. 17.) rendelete az Európai Szociális Alapról és az 1081/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről, valamint
- A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai és
Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régió Bizottságának A nemzeti romaintegrációs stratégiák uniós keretrendszere 2020-ig vonatkozó rendelkezéseivel.

1. A felhívás célja
1.1 A felhívás célja a Kárpát-medence (Románia, Szlovákia, Szlovénia, Horvátország, Szerbia, Ausztria, Ukrajna) külhoni magyar nyelvű köznevelési-oktatási folyamatba bevont (nappali tagozatos tanulói jogviszonnyal rendelkező) határon túli, alapfokú köznevelési-oktatási intézmény tanulójaként a jelentkezés időpontjában a 12. életévét betöltött, de a 15. életévét még be nem töltött tanulói részére, a 2018/2019. tanévben Magyarországra irányuló tanulmányi kirándulásának támogatása.
1.2 A projekt megvalósítása során a cél a makro régióban tanuló hetedik évfolyamos diákok mobilitási programba történő bevonása csoportos, rövid tanulmányutak, tanulmányi kirándulások, tapasztalatcserék lebonyolításával.

2. Jelentkezés benyújtására jogosultak
2.1. Jelentkezést nyújthatnak be önálló jogi személyiséggel rendelkező, Magyarországgal szomszédos országok területén működő, az adott ország hatályos jogszabályainak megfelelően általános iskolai feladatot (is) ellátó oktatási-nevelési intézmények, amelyek 7. osztálya1 részben vagy egészben magyar tanítási nyelvű. A programban való részvételi jogosultság követelményei a jelentkezés benyújtásának időpontjára vonatkoznak.
2.2. Egy jelentkezés keretében lehetőség van több magyar tanítási nyelvű külhoni iskola 2018/2019. tanévben 7. évfolyamon tanuló diákjai2 közös részvételével megvalósuló projektek támogatására is, abban az esetben, ha a diáklétszám nem éri el a minimális követelményt. Amennyiben több iskola közösen kíván egy projektet megvalósítani, úgy a részt vevő iskolák választása szerint közülük egy nyújtja be a jelentkezést, minden további iskola partnerként szerepel. Ez esetben a benyújtandó dokumentumok közül partnerségi nyilatkozat kitöltése is szükséges (lásd: 1. számú melléklet: Jelentkezéshez benyújtandó dokumentumok).
2.3. Jelen felhívás keretében egy intézmény több jelentkezést is benyújthat. (Több jelentkezés benyújtását az indokolhatja, ha az intézmény eltérő helyszínekre és/vagy eltérő programokra és/vagy eltérő időpontban kívánja több diákcsoport utaztatását megvalósítani.)

3. A felhívásra jelentkezők köre
3.1. A programban olyan Magyarországgal szomszédos országok területén működő, az adott ország hatályos jogszabályainak megfelelően általános iskolai feladatot (is) ellátó oktatási intézmények diákjai vehetnek részt, akik a 2018/2019-es tanévben a köznevelési intézmény 7. évfolyamán3 oktatásban részesülnek és az utazás időpontjában tanulói jogviszonnyal rendelkeznek. A tanulói jogviszonynak a jelentkezést benyújtó intézménnyel, vagy több intézmény közös jelentkezése esetén a jelentkezési adatlapon szereplő partnerintézménnyel kell fennállnia.
3.2. Jelen kiírás keretében egy diák egy utazáson vehet részt.
3.3. Különösen indokolt esetben - amennyiben a 7. évfolyamos diáklétszám nem éri el a szükséges minimumot - lehetőség van arra, hogy a jelentkező intézmény 8. évfolyamán nappali rendszerű oktatásban részesülő diák vegyen részt a tanulmányi kiránduláson. Valamint a 3.1. pontban részletezett módon több intézmény közösen is benyújthatja jelentkezését.
3.4. Egy kiránduláson résztvevő diákok száma el kell, hogy érje a 10 főt, 2 fő kísérőtanárral. Egyéb esetben 10 diákonként 1 kísérőtanár jelentkezése elfogadott, de maximum 3 pedagógus kísérheti a csoportot. Kérjük, fokozottan ügyeljenek a jelentkezési lapon feltüntetett létszámok tartására a megvalósítás során.
Speciális igényű diákok részvétele esetén a kísérőtanárok száma magasabb is lehet, amennyiben ennek szükségességét a jelentkező megfelelő indoklással alátámasztja.
Valamennyi kísérőtanárnak az utazás megvalósításának időszakában tanárként a jelentkező vagy a partner/együttműködő intézmény alkalmazásában kell állnia. 3.5. A programban részt vevő, bevont intézmények pedagógusai benyújthatják jelentkezésüket a Szeged-Csanádi Egyházmegye Gelsey Vilmos Pedagógiai Intézete (a továbbiakban: SZEGEPI) által szervezett továbbképzésekre.
Azon intézmények pedagógusai, amelyek a rendelkezésre álló költségkeret forráshiánya miatt tartaléklistára kerülnek, szintúgy részt vehetnek a SZEGEPI által szervezett továbbképzéseken.

4. Választható megvalósítható programelemek
4.1. A megvalósításra Magyarország területén kerül sor.
4.2. A megvalósítás választható programcsomagjait a felhívás melléklete tartalmazza.
Kérjük, a jelentkezési lapon tüntesse fel a választott programcsomag nevét és kódszámát, valamint a szabadon választott programok közül is jelölje meg további egy program nevét és kódszámát.
Mindemellett kérjük, fokozottan ügyeljenek arra, hogy településük földrajzi elhelyezkedésének megfelelően olyan programcsomagot válasszanak, mely kapcsán a felhívásban jelölt tartózkodási időintervallumot (4 nap, 3 éjszaka) nem lépik át.

5. Megvalósítási időszak és jelentkezés menete
5.1. 2018/2019-es tanév diákjai számára:
A megvalósítási időszak kezdete: 2019. január 01.
A megvalósítási időszak vége: 2019. december 31.
5.2. A jelen felhívás keretében lebonyolításra kerülő projekt a következő szakaszokból áll:
- a 2018/2019-es tanévben intézmények jelentkezése
Jelentkezés folyamatos
Jelentkezés kezdete: 2018. november 27.
Jelentkezés lezárása: 2019. augusztus 20.
A Jelentkező vállalja, hogy a jelentkezés benyújtásától számított 4 hónap elteltét követő időintervallumot jelöl meg az utazás időszakaként.
Kivételt képeznek ez alól azon jelentkező intézmények, akik 2018. december 20-ig hiánytalanul benyújtják dokumentációjukat, esetükben a 2019. I. negyedévi megvalósítás megengedett.
5.3. Több iskola közös jelentkezése esetén a projekt valamennyi tevékenységét közösen kell megvalósítani.

6. Kommunikáció
6.1. A kommunikációs tevékenységek révén a jelentkező intézmény a nagyközönséget megismerteti nyertes utazásának elemeivel.
6.2. A kommunikáció kötelező tevékenységeként a pályázó vállalja, hogy:
- az utazásról szóló szöveget, fotót tartalmazó beszámolóját a beszámolás
dokumentációjának részeként megküldi az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részére.
6.3. A jelentkezés beadásával az intézmény vállalja, hogy hozzájárul az intézményi adatok és a döntés tartalmának a Támogatáskezelő által kezelt internetes honlapon történő nyilvános közzétételéhez, kezeléséhez5, valamint a SZEGEPI által szervezett pedagógus továbbképzési programhoz szükséges információk továbbításához.

7. Jelentkezések benyújtásának módja és határideje
7.1. A pályázatok benyújtása folyamatos, végső határideje: 2019. augusztus 20.
7.2. A jelentkezések elbírálása szakaszosan történik, a rendelkezésre álló forrás keretéig.
7.3. A jelentkezéseket elektronikus és postai úton is szükséges megküldeni az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részére.
Az elektronikus beküldés módja: jardvegig@emet.gov.hu e-mail címre.
Postai beküldés módja: 1143 Budapest, Szobránc utca 6-8. (Kérjük, a borítékon tüntessék fel a program nevét.)
A jelentkezési időszakban minden hónap 20-ig elektronikus úton beérkezett jelentkezések minősülnek elfogadottnak. A bírálat a dokumentumok hiánytalan, elektronikus úton való beérkezését követően kezdhető el. Mindemellett szükséges a jelentkezési dokumentáció eredeti példányainak postai úton történő megküldése is a következő hónap 20-ig. Amennyiben a dokumentumok nem érkeznek be a jelentkezést követő hónap 20-ig, az intézmény nem vonható be a programba.
http://www.emet.gov.hu//_userfiles/felhivasok/hat_magy_18/hatartalanul__magyarorszagon_felhivas_181219.pdf
A fenti kiírást terjedelmi okokból rövidítettük, az eredeti a szövegben található webcímen elérhető. (A Szerk.)

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
pályázati csomagIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum