Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
A köznevelés támogató szerepének erősítése / EFOP-4.1.6-16
Kiíró:
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Határidő:
Folyamatos
Érvényes:
06/14/2019
Tárgymutató:
fogyatékossággal élő gyermekeket ellátó intézmények támogató szerepének erősítése / EFOP-4.1.6-16
Pályázhat:
Állami és nem állami intézményfenntartók:
Központi költségvetési szerv - GFO 312
Vallási tevékenységet végző szervezet - GFO 525
Egyéb egyesület - GFO 529
Bevett egyház - GFO 551
Elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személy - GFO 552
Elsődlegesen vallási tevékenységet végző belső egyházi jogi személy - GFO 555
Egyházi szervezet technikai kód - GFO 559
Egyéb alapítvány önálló intézménye - GFO 563
Egyéb alapítvány - GFO 569
Nonprofit korlátolt felelősségű társaság - GFO 572
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>


A pályázattal kapcsolatos szerkesztői megjegyzések:
A beérkezett támogatási kérelmek számára és a rendelkezésre álló kötelezettségvállalási keret kimerülésére tekintettel 2018. január 16-tól, a Széchenyi 2020 keretében megjelent „A köznevelés támogató szerepének erősítése” című (EFOP-4.1.6-16 kódszámú) felhívás felfüggesztésre kerül.
Ennek értelmében – a felfüggesztés esetleges feloldásáig – támogatási kérelmek nem lesznek benyújthatóak.


FELHÍVÁS
a súlyos és halmozott fogyatékossággal élő gyermekeket ellátó intézmények infrastrukturális fejlesztése érdekében

A Felhívás címe:
A köznevelés támogató szerepének erősítése
A Felhívás kódszáma:
EFOP-4.1.6-16
Magyarország Kormányának felhívása a fejlesztő nevelés-oktatást ellátó intézmények és a pedagógiai szakszolgálati feladatokat ellátó köznevelési intézmények számára a minőségi közneveléshez és oktatáshoz való hozzáférés infrastrukturális feltételeinek megteremtése érdekében.
A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a társadalmi felzárkózási és népesedési programok kezelését a köznevelés minőségének fejlesztése útján, kiemelt tekintettel a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentésére. A cél eléréséhez a Kormány a fejlesztő nevelés-oktatást ellátó intézmények és a pedagógiai szakszolgálati feladatokat ellátó köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztésével kíván hozzájárulni a jelen felhívásban foglalt feltételek mentén.
Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:
- a Felhívás feltételeinek megfelelő projekteket a projektre megítélt minimum 50 millió, maximum 500 millió Ft közötti vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig;
- a támogatási előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek a Felhívásban meghatározottak szerint támogatási előleget biztosít.
A támogatási kérelmet benyújtó szervezetek az együttműködés keretében vállalják, hogy:
- projektjük megvalósításával hozzájárulnak a súlyos és halmozott fogyatékossággal élő gyermekeket ellátó intézmények infrastrukturális fejlesztéséhez;
- a kapott támogatáson felül önerőből finanszírozzák a projektet.

1. A TERVEZETT FEJLESZTÉSEK HÁTTERE
1.1. A felhívás indokoltsága és célja
A minőségi pedagógiai szakszolgálatokhoz való hozzáférés, a szakszolgálatok által nyújtott szolgáltatások, mint például a nevelési tanácsadás, logopédiai ellátás, konduktív pedagógiai ellátás, avagy a továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás, korai fejlesztés, a nevelési-oktatási folyamat során felmerülő számos problémára megoldást nyújthat, intenzív fejlesztésekkel és tanácsadással az érintett gyermekek, tanulók vonatkozásában fontos szerepet játszik a köznevelési sikerességben, problémamentes előrehaladásban. Ezen túlmenően - segítő funkcióival - számos olyan rizikótényezőt tud kiiktatni, amely végül végzettség nélküli iskolaelhagyáshoz is vezethet.
Az EFOP-ban meghatározott egyedi célkitűzésekhez illeszkedve a jelen felhívás az inkluzív, méltányos és minőségi neveléshez és oktatáshoz való hozzáférés javításához, a nevelési-oktatási egyenlőtlenségek csökkentéséhez járul hozzá.
Jelen felhívás konkrét célja a súlyos és halmozottan fogyatékos gyermekeket ellátó intézmények, valamint a pedagógiai szakszolgálati intézmények infrastrukturális fejlesztése.
A fentieken túl a felhívás célja a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012 (VIII. 31.) EMMI rendelet 2. sz. mellékletében meghatározott kötelező helyiségek kialakítása, felújítása a minőségi nevelés-oktatás feltételeinek megteremtése érdekében.
A felhívás az Emberi Erőforrás Operatív Program 4. prioritás 4.1 A köznevelést és a nem formális képzést szolgáló infrastrukturális fejlesztések c. intézkedéséhez illeszkedik Az oktatásba, a készségekkel kapcsolatos képzésbe, szakképzésbe és az egész életen át tartó tanulásba történő beruházás oktatási és képzési infrastruktúrák kifejlesztésével (10.a) c. beruházási prioritás céljait szolgálva.
A 4. prioritás 4.A intézkedése keretében a Minőségi közneveléshez és oktatáshoz való hozzáférés infrastrukturális feltételeinek megteremtése a cél.
Az intézkedés célja az oktatási rendszert átfogó fejlesztések infrastrukturális megalapozása a közneveléstől a felsőoktatásig bezárólag, beleértve a nem formális és informális tanulási terek oktatási-képzési infrastruktúrával, eszközökkel való felszerelését.
Az EFOP 4. prioritása keretében tervezett intézkedések, fő célcsoportok és kedvezményezettek típusának bemutatása során azonosításra kerültek az alábbiak. "Cél továbbá a súlyosan és halmozottan fogyatékos gyermekeket nevelő intézmények nevelési munkáját segítő infrastrukturális fejlesztése.”, valamint a 3.1 intézkedés alatt megjelenő, az SNI gyermekek oktatásának és nevelésének fejlesztése célt a pedagógiai szakszolgálatok infrastrukturális fejlesztése segíti elő.”
MNTFS végrehajtási rendelet: 8. Biztosítani kell a teljes körű pedagógiai szakszolgálati ellátásokhoz való hozzáférést, továbbá a sajátos nevelési igényű, valamint a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók minőségi befogadó neveléshez, oktatáshoz való hozzáférését. Törekedni kell a feladatellátás feltételeinek javítására az ellátás teljes körűségének és megkülönböztetés -mentességének biztosítása érdekében.
Az Európai Bizottság EGESIF_15-0024-01 2015.11.11. útmutatója
Deszegregációs útmutató, amely lényege, hogy elősegítse a tagállamokban az olyan oktatási beruházásokat, amelyek kezelik az európai faji egyenlőségi irányelvben foglaltakat (2000/43/EK),5 amelyben az Unió minden tagállam számára kötelezettségként előírja a hátrányos megkülönböztetéssel szemben folytatott küzdelmet, valamint különösen a faji és etnikai származáson alapuló megkülönböztetés megakadályozását elsősorban a szociális védelem, oktatás, árukhoz és szolgáltatásokhoz való hozzáférés, illetve azok rendelkezésre állásának biztosítása területén.
A 2014-2020-as Köznevelés-fejlesztési Stratégia megjeleníti a munkaerőpiac követelményeinek belső változásai által kiváltott, a jobb képzettséggel bíró munkavállalók iránti szükségletet. Ez azzal járt együtt, hogy az SNI tanulók oktatásának is nagyobb kihívásokkal kellett szembe néznie, hiszen szükségessé vált és válik a tanulók színvonalasabb kimenetének biztosítása az elhelyezkedés érdekében. Az emberi jogok oldaláról nézve is folyamatos elvárás nehezedik a speciális pedagógiára. A Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ Egyezmény is kiemeli az aktív részvétel szükségességének tényét. Az Európai Unió Tanácsának COM (2010) 636 sz. dokumentuma - Európai fogyatékosságügyi stratégia 2010-2020: megújított elkötelezettség az akadálymentes Európa megvalósítása iránt - alapján is kiemelt figyelmet kell kapnia az inkluzív oktatás és a személyre szabott tanulás kellő időben nyújtott támogatásának, a speciális szükségletek korai felismerésének, a megfelelő képzés és támogatás biztosításának az oktatás bármely szintjén dolgozók számára. A 2014-2020 közötti időszak fejlesztési feladatai ennek szolgálatában kerülnek meghatározásra. Ugyancsak fontos szerepet kell adni az eddig kissé periférikus továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás feladatának, hiszen az SNI tanulók sikeres elhelyezkedése érdekében a jelzett tevékenység fontossága megkérdőjelezhetetlen. Az inkluzív és adaptált keretek között folytatott oktatási tevékenységeket ugyanakkor a jövőben további fejlesztésekkel kell támogatni, például az egészségfejlesztés kulcsterületein (pl. iskolai testnevelés, testmozgás). A Köznevelés-fejlesztési Stratégia 2.6.3 A pedagógiai szakmai szolgáltatások és a pedagógiai szakszolgálatok által nyújtott szolgáltatások egységesítése, színvonalának emelése c. beavatkozásában nevesített fejlesztési területek, amelyek a felhívásban tervezett fejlesztésekkel összhangban állnak:
- A pedagógiai szakszolgálati intézmények korszerű eszközellátásának és infrastrukturális feltételeinek javítása a minőségi ellátás érdekében.
- A pedagógiai szakszolgálati munkát támogató specifikus diagnosztika és fejlesztő eszközök további fejlesztése. Korszerű eszközök beszerzése.
- A pedagógiai szakszolgálatok szakmai munkájának támogatása a minőségi ellátás kiterjesztése érdekében.
- A szakmai munkát támogató protokollok továbbfejlesztése, az alap-protokollra épülő további, a specifikus eljárásokat támogató protokollok kialakítása, alkalmazásukra szakemberek felkészítése. A horizontális tanulás lehetőségeinek kiterjesztése.
- Hiányzó mérőeszközök fejlesztése és validálása.
- A szakszolgálati ellátáshoz kapcsolódó más ágazati szereplőkel való gyakorlati együttműködés kiszélesítése.
- Jó gyakorlatok elterjesztése.
- Megújulási kezdeményezések támogatása.
A végzettség nélküli iskolaelhagyás elleni középtávú stratégia 3. cél Intézményi közszolgáltatások és kapacitások 3.1 Magas minőségű, mindenki számára elérhető szakmai szolgáltatások c. célja szerint biztosítani szükséges a tankerületi szintű szakmai szolgáltató hálózatok létrehozását, a helyi, területi szintű pedagógiai szakszolgálati ellátásra épülő, egymással összekapcsolódó, a kistelepülésekre kellő gyakorisággal utazó szolgáltató hálózat kialakítását. Ennek megteremtése megtörtént, a szakszolgáltatások hosszú távú eredményes fenntarthatósága érdekében a felhívás tervezett fejlesztéseit a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében megvalósított fejlesztések eredményeire építve szükséges megvalósítani.
Az Országos Fogyatékosságügyi Program (2015-2025) kihangsúlyozza, hogy a sajátos nevelési igény sokszínűségére és a gyógypedagógia folyamatos fejlődésére tekintettel fejleszteni szükséges a szakértői bizottsági tevékenységet végző szakemberek szakmai kompetenciáját. Ennek keretében meg kell teremteni a bizottságokban dolgozó szakemberek folyamatos szakmai fejlődésének, továbbképzésének szervezeti kereteit, továbbá bővíteni szükséges a vizsgálatok során alkalmazott tesztek, vizsgálati módszerek és eszközök körét. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján erre különösen nagy szükség van a képességekben megjelenő, illetve a környezeti hátrányok okozta elmaradások világos elkülönítése érdekében.
A sajátos nevelési igényű gyermeket nevelő szülők esetében különös jelentőséggel bír a pedagógiai szakszolgálati intézmények által nyújtott megfelelő színvonalú ellátás, különös tekintettel a nevelési, továbbá a továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás szakszolgálati tevékenységekre, ezért fontos feladat az ezekhez való hozzáférés bővítése.
A megfelelő színvonalú korai fejlesztés, valamint a szülők munkaerő-piaci reintegrációja érdekében elengedhetetlen további férőhelyek biztosítása a sajátos nevelési igényű gyermekek napközbeni elhelyezésére, fejlesztésére, ellátására.
A felhívásban tervezett tevékenységek Országos Fogyatékosságügyi Program végrehajtásának 2015-2018. évekre vonatkozó Intézkedési Tervéről szóló 1653/2015. (IX. 14.) Korm. határozatban foglalt alábbi intézkedésekhez illeszkednek:
3.6 Fejleszteni kell a pedagógiai szakszolgálati intézményrendszert, ennek keretében különösen szükséges a megújuló szakszolgálati feladatok megsegítése, az egységes protokollok implementációjának vizsgálata, az infrastrukturális feltételek javítása.
11.5 Fejleszteni kell a súlyos és halmozottan fogyatékos gyermekek komplex ellátását, ezen belül kiemelt fontosságú a gyermekek szociális és egészségügyi szükségleteinek, valamint köznevelési ellátásának (fejlesztő nevelés-oktatás) személyi, szakmai, módszertani és infrastrukturális feltételeinek fejlesztése.
A Duna Régió Stratégia (DRS): jelen felhívás keretében megvalósuló fejlesztések támogatják és szolgálják a DRS-ben a makro-régió egyes területei közötti nagyfokú regionális fejlettségbeli különbségek felszámolására, lényeges mérséklésére meghatározott célok megvalósulását.
A Duna Régió Stratégia 9. prioritásának (Az emberi erőforrásba és képességekbe való befektetés) beavatkozási területei kapcsán célul tűzi az elmaradott régiók, térségek versenyképes tudáshoz való hozzájárulását. A felhívás ezen cél megvalósítását a gyerekek oktatási esélyeinek növelésén keresztül támogatja. Részcélok
Az alábbi köznevelési intézmények beruházásainak célirányos támogatása a minőségi és befogadó oktatási környezet és hatékony nevelés infrastrukturális feltételeinek megteremtése érdekében:
1. A súlyos és halmozottan fogyatékos gyermekeket ellátó intézmények infrastrukturális fejlesztése
2. A minőségi pedagógiai szakszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása, a szakszolgáltatásokat nyújtó intézmények infrastrukturális fejlesztése

A projekt célcsoportja:
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 7. §-ban meghatározott alábbi köznevelési intézmények ellátott gyermekei, valamint tanulói, pedagógusai:
i) gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmény ,
k) pedagógiai szakszolgálati intézmény,
továbbá az Nkt. 20. § (1) bekezdés szerinti
f) egységes gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai módszertani intézmény (a továbbiakban: EGYMI).
Jelen felhívás keretében kizárólag olyan támogatási kérelmek támogathatóak, amelyek megfelelnek a fenti célkitűzésnek.
1.2. A rendelkezésre álló forrás
A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 5 milliárd Ft.
Jelen felhívás forrását az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.
A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 10-56 db.
1.3. A támogatás háttere
Jelen Felhívást az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: EFOP) keretében az Emberi Erőforrások Minisztériuma EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság (a továbbiakban: Támogató) hirdeti meg a 1037/2016 (II. 9.) számú kormányhatározatban szereplő éves fejlesztési keret alapján.

2. ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK ELÉRHETŐSÉGE
Ha további információkra van szüksége, forduljon bizalommal a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálathoz a 06/1 896-0000-ás, normál díjazású telefonszámon, ahol hétfőtől csütörtökig 8:30-16 óráig, pénteken 8:30-14 óráig fogadják hívását.
Kérjük, kövesse figyelemmel a felhívással kapcsolatos közleményeket a http://www.szechenyi2020.hu oldalon, ahol a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálat elektronikus elérhetőségeit is megtalálhatja!

3. A PROJEKTEKKEL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK
Kérjük, hogy a támogatási kérelem összeállítása során vegye figyelembe, hogy a projekteknek meg kell felelniük különösen a következőknek:
3.1. A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek
3.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek
A felhívás esetében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan:
Az 1.1. A felhívás indokoltsága és célja pontban meghatározott 1. számú részcél vonatkozásában a feladatellátási helyek fejlesztéséhez kapcsolódó építési tevékenységek közül az alábbiak valósíthatók meg:
- funkció nélküli épületek/épületrészek nevelési-oktatási célnak megfelelő átalakítása
- korszerűsítés
- bővítés
- átalakítás
- rekonstrukció, modernizáció
- többfunkcióssá tétel
- műszaki színvonal emelése, fizikai állag javítása
- nevelésre, képzésre, fejlesztésre alkalmas terek kialakítása
- új épületek, épületrészek létrehozása

4. A TÁMOGATÁSI KÉRELMEK BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELEI
4.1. Támogatást igénylők köre
Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:
Állami és nem állami intézményfenntartók:
Központi költségvetési szerv - GFO 312
Vallási tevékenységet végző szervezet - GFO 525
Egyéb egyesület - GFO 529
Bevett egyház - GFO 551
Elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személy - GFO 552
Elsődlegesen vallási tevékenységet végző belső egyházi jogi személy - GFO 555
Egyházi szervezet technikai kód - GFO 559
Egyéb alapítvány önálló intézménye - GFO 563
Egyéb alapítvány - GFO 569
Nonprofit korlátolt felelősségű társaság - GFO 572
A fejlesztés az Nkt.7. §-ban meghatározott alábbi köznevelési intézményeket érintheti:
i) gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmény,
k) pedagógiai szakszolgálati intézmény,
továbbá az Nkt. 20. § (1) bekezdés szerinti
f) egységes gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai módszertani intézmény (a továbbiakban: EGYMI).
A fejlesztéssel érintett
- gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmény esetében a projekt kizárólag a súlyos és halmozottan fogyatékos gyermekek, tanulók fejlesztő nevelés-oktatását végző intézményegység,
- az EGYMI esetében a projekt kizárólag a súlyos és halmozottan fogyatékos gyermekek, tanulók fejlesztő nevelés-oktatását végző intézményegység és a pedagógiai szakszolgálati feladatokat ellátó intézményegység,
- pedagógiai szakszolgálati intézmény esetében a projekt kizárólag pedagógiai szakszolgálati tevékenységet ellátó intézményegység
fejlesztésére terjedhet ki.
Jelen felhívás keretében egy fenntartó egy támogatási kérelmet nyújthat be, egy támogatási kérelmen belül a projekt több feladatellátási hely fejlesztésére irányulhat.
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.
Kizárólag azon támogatást igénylők nyújthatnak be támogatási kérelmet, akik az EFOP-3.1.6-16 "A köznevelés esélyteremtő szerepének erősítése” című felhívás keretében hatályos támogatási szerződéssel rendelkeznek ugyanarra a feladatellátási hely fejlesztésére, mint jelen felhívásban benyújtott támogatási igényben.
4.2. Támogatásban nem részesíthetők köre
Lásd az ÁÚF "Kizáró okok listája” c. részben.
4.3. A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2017. június 14-étől 2019. június 14. napjáig van lehetőség.
Ezen időszak alatt az alábbi értékelési szakaszokban benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:
2017. június 14.-2017. augusztus 14.
2017. augusztus 21.-2017. október 20.
2017. október 27.-2017. december 27.
2018. január 3.-2018. március 4.
2018. március 12.-2019. június 14.
A támogatási kérelem benyújtásának módja online benyújtás, elektronikus kitöltő programon keresztül.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a kitöltő programban véglegesített támogatási kérelemhez a felhívás 6. pontjában leírt módon kell csatolni a kérelem elektronikus benyújtását hitelesítő, cégszerűen aláírt nyilatkozatot is! A nyilatkozat papír alapú példányát - ha azt nem minősített elektronikus aláírással látták el - postai úton is be kell nyújtani az elektronikus benyújtást követően legkésőbb az elektronikus benyújtást követő 3 napon belül zárt csomagolásban, postai ajánlott küldeményként vagy expressz postai szolgáltatás/futárposta-szolgáltatás (garantált kézbesítési idejű belföldi postai szolgáltatás) igénybevételével a következő címre:
Emberi Erőforrások Minisztériuma
EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság
1397 Budapest, Pf. 504.
Kérjük, hogy a küldeményen jól láthatóan tüntesse fel a felhívás kódszámát, a támogatást igénylő nevét és címét!

5. A FINANSZÍROZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK
Kérjük, a projekt előkészítése során vegye figyelembe, hogy a támogatást a projekt megvalósítása során csak akkor tudja majd igénybe venni, ha megfelel a következő szabályoknak!
5.1. A támogatás formája
Jelen felhívás keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül.
5.2. A projekt maximális elszámolható összköltsége
Jelen felhívás esetében nem releváns.
5.3. A támogatás mértéke, összege
a) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 50 millió Ft, maximum 500 millió Ft.
b) A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100%-a.
https://www.palyazat.gov.hu/efop-416-16-a-kznevels-tmogat-szerepnek-erstse-
A fenti kiírást terjedelmi okokból rövidítettük, az eredeti a szövegben található webcímen elérhető. (A Szerk.)

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
pályázati csomagIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum