Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Civil szervezetek működésének biztosítására vagy szakmai programjának megvalósítására és működésének biztosítására fordítható összevont támogatás 2020 / NEA-UN-20-O
Kiíró:
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.
Határidő:
11/15/2019
Érvényes:
11/15/2019
Tárgymutató:
civil szervezetek működésének biztosítása 2020 / NEA-UN-20-O
Pályázhat:
Magyarországon nyilvántartásba vett
a) alapítvány, illetve
a) egyesület, ideértve a szövetséget
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>


A pályázattal kapcsolatos szerkesztői megjegyzések:
A kiíró 11.15-ig meghosszabbította a pályázatot


NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP
Új nemzedékek jövőjéért kollégium
PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Civil szervezetek működésének biztosítására vagy szakmai programjának megvalósítására
és működésének biztosítására fordítható összevont támogatás 2020.

Pályázati kiírás kódja: NEA-UN-20-O
Pályázati kiírás kategóriái:
NEA-UN-20-O-M kategória kódú működési költségek támogatása
és
NEA-UN-20-O-V kategória kódú szakmai programok és működési költségek támogatása
Meghirdetés dátuma: 2019. október 1.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. november 15.
Az Új nemzedékek jövőjéért kollégium (a továbbiakban: Kollégium) megbízásából a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. (a továbbiakban: Alapkezelő)
- az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Civil tv.),
- a Nemzeti Együttműködési Alappal kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 5/2012. (II. 16.) KIM rendelet (a továbbiakban: NEAr.),
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.),
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.),
- az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet,
- a fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 8/2016. (III. 25.) MvM rendelet (a továbbiakban: Fejkez. rendelet),
- a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao tv.) alapján kizárólag az elektronikus pályázatkezelési rendszer (a továbbiakban: EPER) útján benyújtandó pályázatot hirdet civil szervezetek számára, működésük vagy szakmai programjuk és működési költségeik támogatására az alábbiaknak megfelelően.
Jogszabályváltozás esetén a pályázati kiírásban foglalt feltételek módosulhatnak.
Jelen pályázati kiírás részét képezi a "Nemzeti Együttműködési Alap Pályázati Útmutató a civil szervezetek működésének biztosítására vagy szakmai programjának megvalósítására és működésének biztosítására fordítható összevont támogatás 2020." elnevezésű dokumentum (a továbbiakban: Pályázati Útmutató), amely letölthető a http://www.civil.info.hu/web/NEA, illetve a http://www.bgazrt.hu linkeken.

1. A pályázat célja
1.1. NEA-UN-20-O-M
A civil társadalom erősítése, és a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítése a civil szervezetek működési költségeihez való hozzájárulás által.
1.2. NEA-UN-20-O-V
A nevelés és oktatás, képességfejlesztés, a gyermek- és ifjúsági érdekképviselet, a gyermek- és ifjúságvédelem, az egészségmegőrzés, a betegségmegelőzés, a gyógyító, és egészségügyi rehabilitációs tevékenység, a kábítószer-megelőzés területén működő civil szervezetek támogatása.

2. Támogatható tevékenységek
2.1. NEA-UN-20-O-M
A támogatás a civil szervezet alapcél szerinti tevékenysége működési feltételeinek biztosítására fordítható.
2.2. NEA-UN-20-O-V
A támogatás a civil szervezet alapcél szerinti a Civil tv. 56. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt működési és az alábbi, Kollégiumonként eltérő szakmai tevékenységeinek biztosítására fordítható.
a) civil szervezeteket, határon túli civil szervezeteket érintő szakmai programok, különösen évfordulók, fesztiválok, hazai és határon túli rendezvények, valamint a programok megvalósításához közvetlenül kapcsolódó költségek támogatása; (a Civil tv. 59. § (4) bekezdés b) pontja szerinti határon túli szervezet önálló pályázatára ennél a pontnál van lehetőség);
b) nemzetközi civil kapcsolatokban Magyarországi civil szervezetek jelenlétének biztosítása, hazai és határon túli rendezvényeken, fesztiválokon történő részvétel támogatása, nemzetközi tagdíjakhoz támogatás biztosítása, európai integrációt elősegítő programok támogatása;
c) civil szférával kapcsolatos tudományos kutatások, monitoring tevékenység és nyilvántartási feladatok támogatása;
d) civil szférával kapcsolatos szolgáltató, tanácsadó, oktatási, fejlesztő, segítő, illetve esélyegyenlőséget és akadálymentességet elősegítő tevékenység és intézmények támogatása;
e) civil szférát bemutató kiadványok, elektronikus és írott szakmai sajtó támogatása;
f) civil érdek-képviseleti tevékenység támogatása.
1544/2019. (09.03.) sz. UN döntés1

3. A támogatásra rendelkezésre álló forrás mértéke
A rendelkezésre álló forrás 868 655 000 Ft, amelynek előirányzati fedezetét a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény XI. Miniszterelnökség fejezet 30. cím 1. alcím 29. Nemzeti Együttműködési Alap jogcíme [ÁHT: 332995] biztosítja.

4. A pályázat benyújtásának határideje és a támogatott tevékenység időtartama
Új nemzedékek jövőjéért kollégium
A nevelés és oktatás, képességfejlesztés, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet, gyermek- és ifjúságvédelem, egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, kábítószermegelőzés területén működő civil szervezetek.
2019.11. 08. 23:59

5. Pályázat benyújtására jogosult szervezetek köre
5.1. Pályázatot nyújthat be - hatókörtől függetlenül - a Magyarországon nyilvántartásba vett
a) alapítvány, illetve
a) egyesület, ideértve a szövetséget
A külföldön nyilvántartásba vett civil szervezet a NEA-UN-20-O-V kategóriára a 2.2. pontban meghatározott pályázati célra, mint határon túli civil szervezet önállóan nyújthat be pályázatot.
A határon túli civil szervezet4 önálló pályázat benyújtására jogosult, ha a) társpályázóként egy alkalommal már támogatásban részesült,
b) pályázatát az EPER-en keresztül nyújtja be, és
c) a pályázat benyújtásának évében más kategóriában együttesen benyújtott pályázat keretén belül társpályázóként nem vesz részt.
5.2. Nem nyújthat be pályázatot
a) a szakszervezet,
b) a párt,
c) a párt által alapított alapítvány,
d) a párt részvételével létrehozott egyesület,
e) a kölcsönös biztosító egyesület,
f) a közalapítvány5,
g) az egyházi jogi személy,
h) a civil társaság.

6. A támogatás formája, rendelkezésre bocsátása és mértéke
6.1. A támogatás formája
Azon pályázó részére, amelynek az éves összes bevétele az utolsó lezárt (2018.) üzleti évről szóló számviteli beszámolóval igazolható módon eléri vagy meghaladja az 50 millió Ft-ot, csak visszatérítendő működési célú támogatás (NEA-UN-20-O-M) nyújtható.
NEA-UN-20-O-M kategória esetében: a Kollégium a civil szervezet támogatási időszakban felmerült működési költségeihez nyújt visszatérítendő vagy vissza nem térítendő támogatást.
NEA-UN-20-O-V kategória esetében: a Kollégium a civil szervezet támogatási időszakban felmerült,
pályázatban bemutatott szakmai programjához és működési költségeihez nyújt vissza nem térítendő
támogatást.
6.2. A támogatás rendelkezésre bocsátása
A támogatás rendelkezésre bocsátása utólagos elszámolás mellett, támogatási előleg formájában, vagy a beszámoló elfogadását követően történik egyösszegben.
Támogatási előleg folyósítására a pályázó erre irányuló kérelme esetén kerülhet sor. A pályázó erre vonatkozó kérelmét a pályázati adatlap tartalmazza.

7. Elszámolható költségek
7.1. A támogatás terhére elszámolható költségek köre
A támogatás terhére a NEAr. 7. melléklete szerinti, a támogatott tevékenység időtartamába eső teljesítési időponttal rendelkező, valamint a beszámoló benyújtásának határnapjáig pénzügyileg is teljesült költségek számolhatók el a pályázó működésével összefüggésben. A támogatásból elszámolható költségek vonatkozásában költségsoronkénti példákat a pályázati útmutató tartalmaz.
7.2. A támogatás terhére el nem számolható költségek köre
7.2.1. A támogatás terhére nem számolhatók el:
7.2.1.1. A NEA-UN-20-O kiírás NEA-UN-20-O-V és NEA-UN-20-O-M kategóriák pályázatai esetén:
a) a kedvezményezett által alapított vagy fenntartásában működő jogi személy (pl. az alapítvány fenntartásában működő óvoda, iskola) tevékenységéhez kapcsolódó költség,
b) a visszaigényelhető előzetesen felszámított általános forgalmi adó,
c) a kedvezményezett szakmai programjainak közvetlen költségei.
7.2.1.2. A NEA-UN-20-O kiírás kizárólag a működési NEA-UN-20-O-M kategória pályázatai esetén:
a) a kedvezményezett által szervezett szakmai programok, rendezvények vagy más projektek költsége.
7.2.2. A Tanács 25/2019. (09. 02.) sz. döntése alapján a nem elszámolható költségek az alábbiak:
a) Beruházási kiadások:
aa) Ingatlan beszerzés, létesítés,
ab) Közúti járművek (kivétel kerékpár, a fogyatékkal élők kerekes-széke, mopedjei),
ac) Játékgép,
b) Felújítási kiadások:
ba) Bérelt ingatlan felújítás költsége (pl. élettartam hosszabbítás, korszerűsítés, alapterület változtatás, használhatóságának jellegváltása),
bb) Gépjármű felújítás költsége (pl. élettartam hosszabbítás, korszerűsítés, főalkatrész csere, használhatóságának jellegváltása),
c) Adók:
ca) Vagyonszerzéshez kapcsolódó adók,
cb) Ingatlanszerzés, gépjárműszerzés,
cc) Vagyonadók (pl. vagyonadó, ingatlanadó, gépjárműadó),
d) Jogkövetkezmények:
da) Bírságok, büntetések,
db) Késedelmi pótlék/kamat,
dc) Kötbér,
e) Személyi jellegű kifizetések:
ea) Tiszteletdíjak,
eb) A pályázó választott tisztségviselőinek fizetett tiszteletdíjak,
ec) Jutalom (természetbeni, pénzbeli),
ed) Segélyek,
ee) Pénzbeli díjak,
f) Adósságszolgálat teljesítése:
fa) Hitel-, kölcsön tőketörlesztése,
fb) Pénzügyi lízing tőketörlesztése,
g) Dohányáru,
h) Alkohol tartalmú italok.

8. Pályázatkezelési rendszer
A jelen pályázati kiírás elektronikus pályázatkezelési rendszere az EPER.
Az EPER-t a www.bgazrt.hu honlapon (EPER belépési pontra kattintva) keresztül lehet elérni. A pályázat benyújtását megelőzően minden, regisztrációval nem rendelkező pályázónak regisztrálnia kell magát az EPER-ben, amelyhez rendelkeznie kell egy érvényes e-mailcímmel.
Jelen pályázati eljárás keretében az EPER-en keresztül történik a kapcsolattartás a pályázókkal.
Az EPER által generált hivatalos elektronikus értesítés(ek) - az üzenet(ek) továbbításával egy időben - a pályázó által a "Saját adatok" menüpontban megadott elektronikus levélcímre is megküldésre kerül(nek).

9. A pályázat benyújtása
9.1. A pályázat benyújtásának módja és helye
A pályázatot kizárólag az EPER-ben lehet benyújtani. A pályázat elektronikus benyújtásának egyes lépéseit az EPER felhasználói kézikönyvben7 leírtak szerint, illetve a pályázati útmutatóban rögzített módon kell elvégezni.
9.2. Pályázati díj
A pályázat benyújtása során, a pályázat beadása napjáig a pályázónak egyszeri és egy összegű pályázati díjat kell megfizetnie kizárólag banki átutalással, melynek összege 2000 Ft, azaz kétezer forint. Az átutalást igazoló dokumentumot (átutalási megbízás, bankszámlakivonat nyitó- és záró egyenleggel), kérjük a pályázati űrlap erre kialakított felületére felcsatolni. A pályázati díjat átutalással a következő számlaszámra kell megfizetni:
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. - 10032000-00310024-00000017
IBAN HU20100320000031002400000017
A pályázati díj határidőre történő meg nem fizetése vagy késedelmes teljesítése a pályázat érvénytelenségét vonja maga után. Kérjük, pályázatát csak akkor véglegesítse EPER-ben, ha a pályázati díjat már átutalta és az átutalást igazoló dokumentumot a pályázati űrlap erre kialakított felületére feltöltötte.
http://www.civil.info.hu/web/nea/palyazatok;jsessionid=88c5b88321403c930188d87b20f0?p_auth=lg6Zmc3G&p_p_id=NeaCompetitionSearch_WAR_bizeveritkimcipportalwebapp_INSTANCE_o52jbHiXfH1X&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&_NeaCompetitionSearch_WAR_bizeveritkimcipportalwebapp_INSTANCE_o52jbHiXfH1X__facesViewIdRender=%2Fpages%2Fneacompetition%2Fsearch.xhtml
A fenti kiírást terjedelmi okokból rövidítettük, az eredeti a szövegben található webcímen elérhető. (A Szerk.)

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
pályázati csomagIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum