Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
LEADER - Helyi Akciócsoportok együttműködési tevékenységeinek előkészítése és megvalósítása - Vidéki térségek közötti együttműködési projektek / VP6-19.3.1-17
Kiíró:
Miniszterelnöki Hivatal
Határidő:
06/27/2019
Érvényes:
06/27/2019
Tárgymutató:
LEADER - Helyi Akciócsoportok együttműködési tevékenységeinek előkészítése és megvalósítása / VP6-19.3.1-17
Pályázhat:
1. célterület esetében:
Legalább 2 különböző LEADER HACS területén működő, legalább 3 jogosult által konzorciumi formában benyújtott projekt, amelyben partner lehet:
Konzorcium vezetőként:
- LEADER HACS egyesület,
Konzorcium tagként:
- az együttműködő LEADER HACS-ok illetékességi területén székhellyel, telephellyel működő települési önkormányzat, települési nemzetiségi önkormányzat, önálló jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulás, székhellyel, vagy telephellyel rendelkező nonprofit szervezet, székhellyel vagy telephellyel rendelkező egyházi jogi személy;
- az együttműködő LEADER HACS-ok illetékességi területén székhellyel, telephellyel rendelkező mikro- és kisvállalkozások;
- az együttműködő LEADER HACS-ok illetékességi területén állandó lakhellyel rendelkező természetes személyek;
- LEADER HACS egyesület.
Valamennyi, a konzorciumban részt vevő tagnak a támogatási kérelem benyújtását megelőzően igazolt HACS tagnak kell lennie.
Jelen felhívás 1. célterületének keretében a támogatási kérelem benyújtására kizárólag konzorciumi formában van lehetőség.
2. célterület esetében:
Legalább egy, az IH által elismert Magyarországon székhellyel rendelkező LEADER HACS egyesület, amely konkrét, a HACS HFS-éhez kapcsolódó együttműködést valósít meg legalább még egy további, az Európai Unióban székhellyel rendelkező LEADER HACS szervezettel.
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>


A pályázattal kapcsolatos szerkesztői megjegyzések:
Az EMVA Irányító Hatóság tájékoztatja a Tisztelt Pályázókat, hogy módosul a Széchenyi 2020 keretében megjelent „A LEADER - Helyi Akciócsoportok együttműködési tevékenységeinek előkészítése és megvalósítása” című (VP6-19.3.1-17 kódszámú) felhívás támogatási kérelem benyújtási időtartamának első napja. A támogatási kérelmek benyújtása 2017. július 17. napjától lehetséges. A felhívás tartalmával kapcsolatban további módosítások is várhatóak.

FELHÍVÁS
Vidéki térségek közötti együttműködési projektek megvalósítására

A Felhívás címe: A LEADER - Helyi Akciócsoportok együttműködési tevékenységeinek előkészítése és megvalósítása
A Felhívás kódszáma: VP6-19.3.1-17
Magyarország Kormányának felhívása a LEADER Helyi Akciócsoportok és a velük együttműködő partnerek számára, a helyi szereplők térségen kívüli kapcsolatrendszerének fejlesztésével, új megoldások kialakításának ösztönzésével segíti a vidéki térségek problémáinak megoldását, a térségközi és nemzetközi együttműködési projektek megvalósítása érdekében.
A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a helyi-, térségi- és nemzetközi szakmai együttműködések kialakítását, különös tekintettel a határon átnyúló együttműködésekre. A cél elérését a Kormány az Irányító Hatóság (továbbiakban: IH) által elismert Helyi Akciócsoportok (továbbiakban: HACS) és a velük együttműködő szervezetek (a Helyi Fejlesztési Stratégia megvalósításában résztvevő partner közjogi és magánjogi szervezetek, a vidéki térségekben működő mikro- és kisvállalkozások, természetes személyek, illetve ezek konzorciumai) segítségével tervezi megvalósítani jelen felhívásban foglalt feltételek mentén.
A célok elérése érdekében az alábbi célterületek mentén lehetséges a fejlesztések megvalósítása:
1. célterület: Térségek közötti együttműködések
2. célterület: Nemzetközi együttműködések
Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:
- a benyújtott támogatási kérelmekről a jogszabály által meghatározott határidőn belül dönt;
- a felhívás feltételeinek megfelelő projekteket az 1. és 2. célterület esetében maximum 65 000-65 000 eurónak megfelelő forintösszegű - a 2017. január elsejei EKB középárfolyam szerint (309,83 Ft/euró) 20 138 950 forint - vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig;
- a támogatási előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek a megítélt támogatás elszámolható költségei legfeljebb a beruházási típusú tevékenységek 50%-ának megfelelő támogatási előleget biztosít.
A támogatási kérelmet benyújtó szervezetek az együttműködés keretében vállalják, hogy:
- projektjük megvalósításával hozzájárulnak a Partnerségi Megállapodásban foglalt társadalomfelzárkóztatási célok eléréséhez;
- a kapott támogatáson felül önerőből finanszírozzák a projektet.
A felhívás további célja a térségi, város-vidék kapcsolatok erősítése és a nemzetközi együttműködések megvalósításának elősegítése, valamint a részletesen feltárt vidéki problémák helyben történő kezelése olyan projektek révén, amelyek ténylegesen azok megoldásaira fókuszálnak.
A felhívás célja a működtetett szolgáltatások továbbfejlesztése, különösen a tanyás és vállalkozáshiányos aprófalvas településeken megvalósuló fejlesztések támogatása, a jövedelemszerzés és a foglalkoztatás erősítése.

1. A TERVEZETT FEJLESZTÉSEK HÁTTERE
1.1. A felhívás indokoltsága és célja
A felhívás célja új megoldások ösztönzése a vidéki térségek megoldandó problémáival és fejlesztési lehetőségeivel összefüggésben, valamint a helyi szereplők térségeken kívüli kapcsolatrendszerének fejlesztése és a vidékfejlesztés modernizálásához szükséges kompetenciáik megszerzése. A LEADER együttműködésekben különös fontosságú a határon túli, magyarok lakta vidéki térségek és magyarországi térségek közötti együttműködések elősegítése és megvalósítása, speciális tudás, tapasztalat, a jó gyakorlatokról szóló ismeretek megosztása. További cél a különböző közös akciók, közösségi életet élénkítő kezdeményezések, közös szerveződések kialakításának ösztönzése, ezáltal az innováció, a helyi kapacitás és a lokális fejlesztési folyamatok erősítése. Az intézkedés hozzájárul a LEADER HACS-ok által elkészített stratégiákban meghatározott célkitűzések teljesítéséhez is. Az együttműködési projektek nem korlátozódhatnak kizárólag tapasztalatcserére, azoknak minden esetben olyan alkalmazható eredménye kell, hogy legyen, amelynek létrejöttéhez az együttműködésben résztvevő partnerek mindegyike bizonyíthatóan hozzájárult, illetve eredményeiből minden partner részesül.
Jelen felhívás keretében kizárólag olyan támogatási kérelmek támogathatóak, amelyek megfelelnek a fenti célkitűzésnek.
1.2. A rendelkezésre álló forrás
A felhívás az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (továbbiakban: EMVA) felhasználását célzó 6-os "A társadalmi befogadás előmozdítása, a szegénység csökkentése és a gazdasági fejlődés támogatása a vidéki térségekben” vidékfejlesztési prioritáshoz, illetve az abból képzett alábbi fókuszterületi célokhoz kapcsolódik a Vidékfejlesztési Programban (továbbiakban: VP) rögzített módon:
6B: A helyi fejlesztés előmozdítása a vidéki térségekben.
A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg a fenti fókuszterületi megosztás szerint 1,92 milliárd Ft, célterületenként az alábbi bontásban:
1. célterület: 1,28 milliárd forint;
2. célterület: 0,64 milliárd forint.
Amennyiben a fókuszterületre allokált keretösszeg kimerül, az IH a benyújtás lehetőségét a felhívásban rögzített szakasz zárását követően felfüggesztheti vagy a felhívást lezárhatja. Jelen felhívás forrását az EMVA és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.
A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 95-145 db.
1.3. A támogatás háttere
Jelen felhívást az Európai Bizottság által 2015. augusztus 10-én elfogadott Vidékfejlesztési Program keretében a Miniszterelnökség Agrár-vidékfejlesztési Programokért Felelős Helyettes Államtitkársága, mint a Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága hirdeti meg a 1248/2016. (V. 18.) számú kormányhatározatban szereplő Éves Fejlesztési Keret alapján. A felhívás alapjául a Vidékfejlesztési Program 19.3.1. számú, a Helyi Akciócsoportok együttműködési tevékenységeinek előkészítése és megvalósítása című művelete szolgál.

2. ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK ELÉRHETŐSÉGE
Ha további információkra van szüksége, forduljon bizalommal a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálathoz a 06/1 896-0000 normál díjazású telefonszámon, ahol hétfőtől csütörtökig 8:30-16 óráig, pénteken 8:30-14 óráig fogadják hívását.
Kérjük, kövesse figyelemmel a felhívással kapcsolatos közleményeket a http://www.szechenyi2020.hu oldalon, ahol a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálat elektronikus elérhetőségeit is megtalálhatja!

3. A PROJEKTEKKEL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK
Kérjük, hogy a támogatási kérelem összeállítása során vegye figyelembe, hogy a projekteknek meg kell felelniük különösen a következőknek:
3.1. A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek
3.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek
3.1.1.1. Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek:
Jelen felhívás esetében nem releváns.
3.1.1.2. Választható önállóan támogatható tevékenységek:
1. és 2. célterület esetében az együttműködő LEADER térségek helyi fejlesztési stratégiájához kapcsolódóan:
a. tudásátadás: az együttműködő térségek fejlesztési stratégiájához kapcsolódó speciális tudás, tapasztalat, legjobb gyakorlatok, know-how-k átadása, amelyek eredményeiből minden résztvevő térség részesül; képzések, oktatási programok előkészítése és megvalósítása;
b. közösen előkészített és végrehajtott tevékenységek, közös akciók;
c. közösen működtetett, a térség fejlődését előmozdító együttműködési modellek kialakítása, már meglévő együttműködési modellek meghonosítása és meglévő hálózati együttműködésbe való bekapcsolódás;
d. vidéki térségek számára hasznos gazdálkodási, közszolgáltatás-szervezési vagy egyéb együttműködési modellek megismerése, meghonosítása vagy elterjesztése;
e. az együttműködési projekthez kapcsolódó promóciós, és marketing tevékenységek, valamint a helyi hagyományok ápolásához kapcsolódó tevékenységek;
f. az együttműködésben résztvevők együttműködésen alapuló beruházásai.
A fent leírt tevékenységek közül legalább egy kötelezően választandó.
Saját forrásnak a kedvezményezett által a projekthez igénybevett állami támogatást, valamint az Európai Unió intézményei, ügynökségei, közös vállalkozásai vagy más szervei által központilag kezelt, a tagállam ellenőrzése alá sem közvetlenül, sem közvetve nem tartozó uniós finanszírozást nem tartalmazó forrás minősül.
Az önerő rendelkezésre állását a támogatási kérelem benyújtásakor a támogatást igénylőnek nyilatkozattal, míg legkésőbb az első kifizetési igénylés benyújtásakor (ideértve az előlegigénylését is) - a természetes személy, mikro- és kisvállalkozás kivételével - az ÁÚF 8. pontjának 5. alpontjában meghatározott módon és formában kell igazolnia.
Ha a kedvezményezett természetes személy, vagy mikro- és kisvállalkozás, az önerő rendelkezésre állásáról kizárólag nyilatkoznia kell, amelyben vállalja, hogy a projekt megvalósítása során biztosítani fogja az önerő rendelkezésre állását.
Az egyszeri elszámolók nem kötelesek az ÁÚF 8. pontjának 5. alpontjában meghatározott módon az önerő rendelkezésre állását igazolni, nekik az egyetlen - záró - kifizetési igénylés keretében az önerő tényleges kifizetését igazoló elszámoló bizonylatokat kell benyújtaniuk.

4. A támogatási kérelmek benyújtásának feltételei
4.1. Támogatást igénylők köre
Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:
1. célterület esetében:
Legalább 2 különböző LEADER HACS területén működő, legalább 3 jogosult által konzorciumi formában benyújtott projekt, amelyben partner lehet:
Konzorcium vezetőként:
- LEADER HACS egyesület,
Konzorcium tagként:
- az együttműködő LEADER HACS-ok illetékességi területén székhellyel, telephellyel működő települési önkormányzat, települési nemzetiségi önkormányzat, önálló jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulás, székhellyel, vagy telephellyel rendelkező nonprofit szervezet, székhellyel vagy telephellyel rendelkező egyházi jogi személy;
- az együttműködő LEADER HACS-ok illetékességi területén székhellyel, telephellyel rendelkező mikro- és kisvállalkozások;
- az együttműködő LEADER HACS-ok illetékességi területén állandó lakhellyel rendelkező természetes személyek;
- LEADER HACS egyesület.
Valamennyi, a konzorciumban részt vevő tagnak a támogatási kérelem benyújtását megelőzően igazolt HACS tagnak kell lennie.
Jelen felhívás 1. célterületének keretében a támogatási kérelem benyújtására kizárólag konzorciumi formában van lehetőség.
2. célterület esetében:
Legalább egy, az IH által elismert Magyarországon székhellyel rendelkező LEADER HACS egyesület, amely konkrét, a HACS HFS-éhez kapcsolódó együttműködést valósít meg legalább még egy további, az Európai Unióban székhellyel rendelkező LEADER HACS szervezettel.
Többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság, illetve központi költségvetési szerv csak akkor nyújthat be támogatási kérelmet, ha ahhoz a Kormány előzetesen hozzájárult és az erről szóló dokumentumot (pl. kormányhatározat) csatolta.
4.2. Támogatásban nem részesíthetők köre
Az ÁÚF "Kizáró okok listája” c. részben felsoroltakon túl, az alábbi szempontok szerint nem ítélhető meg támogatás azon támogatást igénylő részére:
a) aki vagy amely olyan projektet kíván megvalósítani, amelynek tartalma a felhívásban megfogalmazott célokkal nincs összhangban;
b) olyan feltétellel, amely az európai uniós jog megsértését eredményezi;
c) amennyiben már rendelkezik Támogatói Okirattal ugyanezen tevékenységre vonatkozóan.
4.3. A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja
A felhívásra beérkező támogatási kérelmek a Korm. r. alapján standard kiválasztási eljárásrendben, szakaszos elbírálás alapján kerülnek elbírálásra.
A támogatási kérelmek benyújtására a 2017. június 27. napjától 2019. június 27. napjáig van lehetőség.
Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:
Első szakasz zárása: 2017. július 27.
Második szakasz zárása: 2017. augusztus 28.
Harmadik szakasz zárása: 2017. szeptember 27.
Negyedik szakasz zárása: 2017. december 27.
Ötödik szakasz zárása: 2018. március 27.
Hatodik szakasz zárása: 2018. június 27.
Hetedik szakasz zárása: 2018. szeptember 27.
Nyolcadik szakasz zárása: 2018. december 27.
Kilencedik szakasz zárása: 2019. március 27.
Tízedik szakasz zárása: 2019. június 27.
A Korm. r. 53. § (1a) bekezdése alapján szakaszos elbírálás alkalmazása esetén a benyújtási lehetőség felfüggesztése csak a felhívásban rögzített szakasz zárásának időpontját követő naptól lehetséges.
Mindkét célterület esetében:
- Egy támogatási kérelemben csak egy célterületre igényelhető támogatás;
- Egy támogatást igénylő HACS egyesület az 1. célterületre 3, a 2. célterületre 2 támogatási kérelmet adhat be összesen.
A támogatási kérelmet kizárólag elektronikus úton, az egyes mezőgazdasági és agrár-vidékfejlesztési támogatások igénybevétele esetén az elektronikus kérelembenyújtás alkalmazásáról szóló
kormányrendeletben meghatározott elektronikus űrlapkitöltő szolgáltatás segítségével előállított elektronikus űrlapon, ügyfélkapun keresztül lehet benyújtani.
A támogatási kérelemhez csatolandó elektronikus dokumentumokat elektronikus úton elektronikus formában, vagy papír alapú dokumentumok esetében, szkennelés útján előállított, olvasható formában kell csatolni a kérelemhez.
A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 53. § (1) bekezdése alapján amennyiben a támogatásra rendelkezésre álló - fókuszterületenként is meghatározott - kötelezettségvállalási keret kimerül - ide értve a felhívás keretösszegének csökkentését is - vagy annak kimerülése előre jelezhető, az IH a benyújtási határidő előtt a benyújtás lehetőségét felfüggesztheti vagy a felhívást lezárhatja.
A támogatási kérelem benyújtásának részletes szabályai az ÁÚF 3.1. pontja tartalmazza.

5. A FINANSZÍROZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK
Kérjük, a projekt előkészítése során vegye figyelembe, hogy a támogatást a projekt megvalósítása során csak akkor tudja majd igénybe venni, ha megfelel a következő szabályoknak!
5.1. A támogatás formája
Jelen felhívás keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül.
A támogatás folyósítása a Támogatási törvény 28/A. § (2) bekezdése alapján a támogatást igénylő ügyfél-nyilvántartási rendszerben rögzített fizetési számlájára történik.
5.2. A projekt maximális elszámolható összköltsége
Jelen intézkedés esetében nem releváns.
https://www.palyazat.gov.hu/vp6-1931-17-a-leader-helyi-akcicsoportok-egyttmkdsi-tevkenysgeinek-elksztse-s-megvalstsa-1
A fenti kiírást terjedelmi okokból rövidítettük, az eredeti a szövegben található webcímen elérhető. (A Szerk.)

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
pályázati csomagIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum