Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Pályázat osztrák-magyar kétoldalú kutatás-fejlesztési és innovációs projekt együttműködések előkészítésének támogatására az önvezető járművek fejlesztéséhez kapcsolódóan / 2019-2.1.14-ÖNVEZETŐ
Kiíró:
Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal
Határidő:
09/25/2019
Érvényes:
09/25/2019
Tárgymutató:
osztrák-magyar kétoldalú projektek előkészítésének segítése az önvezető járművek tesztelésének területén
Pályázhat:
a) Jogi személyiségű vállalkozások, nonprofit gazdasági társaságok és egyéb gazdasági szervezetek közül a 113, 114, 141, 226, 572, 573 GFO kóddal rendelkezők, amelyek
o legalább egy lezárt, jóváhagyott, teljes (365 nap) üzleti évvel rendelkeznek és
o kettős könyvvitelt vezetnek és
o nem tartoznak az EVA, KATA hatálya alá
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Osztrák-magyar kétoldalú kutatás-fejlesztési és innovációs projekt együttműködések előkészítésének
támogatására az önvezető járművek fejlesztéséhez kapcsolódóan

Kódszám: 2019-2.1.14-ÖNVEZETŐ

1. A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS CÉLJA
A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból (a továbbiakban: NKFI Alap) a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (a továbbiakban: NKFI Hivatal) által meghirdetett jelen pályázati felhívás (a továbbiakban: Felhívás) célja, hogy osztrák-magyar kétoldalú projektek előkészítését segítse az önvezető járművek tesztelésének területén, a magyar illetve osztrák tesztpályák közti együttműködések ösztönzésével, az eddigi fejlesztések közti szinergiák feltárásával a régió kutatás-fejlesztési és innovációs potenciáljának erősítésével, ezáltal növelve a közlekedésbiztonságot és erősítve a transznacionális közlekedési rendszerek összekapcsolhatóságát is. A pályázat keretében megvalósuló együttműködések későbbi közös projekteket készítenek elő, amelyek határon átnyúló jellegüknél fogva olyan módszerek és technológiák fejlesztését segítik, amelyek a különálló, nemzeti keretekben működő tesztpályákhoz kapcsolódó fejlesztések révén nem lennének ilyen szinten megvalósíthatók. Mindezen keresztül a közép-európai régió láthatósága is növekszik ezen a területen.
Az automatizált vezetés témája többek között a biztonságos, tiszta és multimodális mobilitás lehetőségének köszönhetően egyre inkább a figyelem középpontjába kerül. Az ausztriai és magyarországi tesztpályák fontos alapot teremtettek az automatizált gépjárművek fejlesztéséhez és teszteléséhez. Számos lehetőségeket kínálnak a tesztelésre és validálásra az értékláncok mentén, a tesztpályákon zajló szimulációtól, a normál forgalmi helyzetben való tesztelésig a járműgyártók, a beszállítók és a kutatók számára.
Az osztrák-magyar regionális együttműködésnek és a kísérleti régiók összekapcsolásának a várakozások szerint pozitív hatásai lesznek a gazdaságban és tudomány területén, mindez a közép-európai régió számára versenyelőnyt jelent Európán belül.
Jelen célkitűzések megvalósításának érdekében az NKFI Hivatal pályázatot hirdet "Osztrák-Magyar kétoldalú kutatás-fejlesztési és innovációs projekt együttműködések előkészítésének támogatására az önvezető járművek fejlesztéséhez kapcsolódóan" címmel.

2. A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS
A támogatás forrása a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 1. melléklet LXII. Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap fejezet 2. (Nemzetközi együttműködésekben megvalósuló innováció támogatása) címe.
Rendelkezésre álló teljes pályázati keretösszeg: 100 millió forint.
A támogatásban részesülő támogatási kérelmek várható száma összesen 1-3 db. E szám indikatív jellegű, a támogatást igénylők által igényelt és elnyert támogatás függvényében változhat.

3. JOGOSULTSÁGI FELTÉTELEK
3.1 Támogatást igénylők köre
Támogatási kérelem csak konzorciumban nyújtható be. A konzorcium legfeljebb 5 tagú lehet. A pályázat témája miatt a pályázó konzorciumnak együttműködési megállapodása kell, hogy legyen az önvezető járművek tesztelését biztosító infrastruktúrát működtető szervezettel, a konzorcium vezetőjének pedig az osztrák partnerrel szükséges együttműködési szándéknyilatkozatot aláírnia.
Jelen Felhívásra pályázónként támogatási kérelmet nyújthatnak be a Magyarországon székhellyel vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező jogi személyek az alábbiak szerint:
a) Jogi személyiségű vállalkozások, nonprofit gazdasági társaságok és egyéb gazdasági szervezetek közül a 113, 114, 141, 226, 572, 573 GFO kóddal rendelkezők, amelyek
o legalább egy lezárt, jóváhagyott, teljes (365 nap) üzleti évvel rendelkeznek és
o kettős könyvvitelt vezetnek és
o nem tartoznak az EVA, KATA hatálya alá.
Nonprofit gazdasági társaságok estében további feltétel, hogy a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban: 651/2014/EU bizottsági rendelet) 2. cikk 83. pontja szerint kutató-tudásközvetítő szervezetnek1 minősüljenek.
b) Nonprofit és egyéb nem nyereségérdekelt szervezetek (GFO kód: 5XX) közül az államilag elismert egyházi vagy magán felsőoktatási intézmények2, amelyek a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 83. pontja szerint kutató-tudásközvetítő szervezetnek minősülnek. Az 599-es GFO kódú felsőoktatási intézmény abban az esetben nyújthat be pályázatot, amennyiben a felsőoktatási intézmény fenntartói jogát a Magyar Állam által alapított jogi személy gyakorolja.
c) Költségvetési- és költségvetési rend szerint gazdálkodó szervek közül a 311, 312, 322, 341 342, 381, 382 GFO kóddal rendelkezők, amelyek a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 83. pontja szerint kutató-tudásközvetítő szervezetnek minősülnek.
3.2. A projekt területi korlátozása
A projekt megvalósulásának helyszíne a pályázó(k) - a támogatási kérelem benyújtásáig - bejegyzett magyarországi székhelye, telephelye, vagy fióktelepe. A megvalósulási helynek a támogatási szerződés megkötéséig kell bejegyzésre kerülnie.

4. A PÁLYÁZATI PROJEKTTEL KAPCSOLATOS RÉSZLETES INFORMÁCIÓK
4.1 Támogatható tevékenységek bemutatása
A pályázat keretében az alábbi tevékenységek támogathatók:
- Megvalósíthatósági tanulmány készítése: a tervezett projekt potenciáljának értékelése és elemzése, melynek célja a projekt erősségeinek és gyengeségeinek, lehetőségeinek és veszélyeinek objektív és ésszerű módon történő feltárása, valamint a végrehajtáshoz szükséges források azonosítása (finanszírozás, emberi erőforrás, technológia, infrastruktúra, alvállalkozók), a siker kilátásainak mérlegelése. A szakmai tartalom csökkenése esetén az elszámolható költség és a támogatás összege arányosan csökkentésre kerül. Ha a koncepció kidolgozásához szükséges, akkor workshopok, a közreműködőkkel való konzultációk szervezése is támogatható.
- Nyilvánosság biztosításához kapcsolódó tevékenységek (Tájékoztatás)
- Projekt koordinációs tevékenység
4.2 A támogatási kérelem és a projekt szakmai tartalmával, a projektmegvalósítással kapcsolatos elvárások
A támogatási kérelem költségvetésének megalapozottnak kell lennie. A hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elvét, valamint a szokásos piaci árnak történő megfelelést a szerződés hatályba lépését követően is biztosítani kell, továbbá a projektnek meg kell felelnie a reális költségvetés előírásának.
A pályázati kiírás keretében támogatott költségek/költségtételek semmilyen egyéb hazai és/vagy uniós forrásból nem kerülhetnek finanszírozásra.
A támogatásból kizárólag a magyar résztvevők költségei finanszírozhatóak.
Szükséges legalább egy osztrák vállalat vagy kutatóintézet bevonása a projektbe Letter of Intent (Együttműködési szándéknyilatkozat - LoI) útján. A LoI-t benyújtó osztrák partner (konzorciumvezető) képviseli az együttműködési projekt potenciális projektpartnereit (például egyetemek és kutatóintézetek, közúti üzemeltetők, tesztkörnyezet, gyártók, fejlesztők, OEM-ek).
Az aláírt LoI bemutatja és dokumentálja:
- az együttműködés módját (pl. közös találkozók és workshopok szervezése, folyamatos közös munka, közös célok meghatározása),
- a projekt megvalósításához való konkrét hozzájárulást (mennyiségi és tartalmi szempontból),
- valamint a projekt vagy a következő (jelenlegivel előkészített) projekt jelentőségét az adott partner/ek számára (hatás, hasznosítás stb.).
A projekt megvalósítása során egy mérföldkövet 3 szükséges tervezni.
4.3 A projekt végrehajtásához, pénzügyi elszámolásához, fenntartásához kapcsolódó elvárások és határidők
A projekt költségeinek elszámolása a projekt - támogatási szerződésben rögzített - kezdetének dátumától lehetséges.
A legkorábbi projekt kezdési időpont 2019. október 1.
A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam maximum 12 hónap.
A projekt fizikai befejezésének meg kell történnie legkésőbb 2020. szeptember 30-ig.
Jelen Felhívás a projekt befejezését követő fenntartási időszakot nem határoz meg.
A határidőkhöz kapcsolódó kiegészítő információkat az Útmutató 5. pontja tartalmazza.
Egyéb elvárások:
- A pályázóknak nyilatkozniuk kell arról, hogy a projekt megvalósításában rejlő kockázattal tisztában vannak, és ezt vállalják.
- A szakmai tartalom csökkenése esetén az elszámolható költség és a támogatás összege arányosan csökkentésre kerül.

5. A FINANSZÍROZÁSSAL KAPCSOLATOS ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK
A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.
A támogatás mértéke: A támogatásintenzitásra vonatkozó részletes szabályokat az Útmutató 3.3 pontja tartalmazza.
A támogatás összege: Az igényelhető támogatás egy projekt esetén minimum 30 millió-, maximum 100 millió forint.
Előleg: A projekt megvalósításához kérelemre előleg biztosítható az NKFI Hivatal döntése alapján, amennyiben az előleg folyósítására vonatkozó, az Útmutatóban előírt feltételek fennállnak. Az előleg mértéke az államháztartáson belüli kedvezményezettek esetén a támogatás 90%-a, egyéb esetekben legfeljebb a támogatás 75%-a lehet. A finanszírozással kapcsolatos kiegészítő információk az Útmutató 3. pontjában találhatóak.

6. TÁMOGATÁSI KÉRELMEK KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMAI
A projektkiválasztás folyamata magában foglalja a támogatásai kérelem beérkezésétől a végső döntésről szóló értesítésig tartó lépéseket.
A befogadási feltételeknek és jogosultsági értékelésnek (amelyre vonatkozó információkat az Útmutató 9. pontja tartalmazza) megfelelt támogatási kérelmek közül a támogatásra javasolt projektek szakmai értékelés alapján kerülnek kiválasztásra.
A támogatási kérelmek értékelése és elbírálása egyszerűsített eljárásrendben történik.
Formai szempontból elutasításra kerülnek azok a pályázatok, melyeknél az osztrák projekt partner nem adta be a saját országában a közös projekt előkészítésére vonatkozó pályázatát.
A jogosultsági és szakmai értékelést követően Magyarország és az osztrák partner intézmény által delegált szakértők Vegyes Bizottsági ülésen tesznek javaslatot a közösen támogatni kívánt projektekre és a támogatás mértékére.
A szakmai értékelés alapján meghozott döntés tartalma:
- Támogatás
- Támogatás - csökkentett mértékkel
- Támogatás - csökkentett mértékkel és feltételesen
- Támogatás - csökkentett összköltséggel
- Támogatás - csökkentett összköltséggel és feltételesen
- Támogatás - csökkentett összköltséggel és mértékkel
- Támogatás - csökkentett összköltséggel, mértékkel és feltételesen
- Támogatás - feltételesen
- Elutasítás szakmai indokok alapján
- Elutasítás forráshiány miatt
Az NKFI Hivatal a döntést követő tíz munkanapon belül tájékoztatja a döntésről a támogatási kérelemben megjelölt kapcsolattartót az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 73. § (1) bekezdése szerint.

7. ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK
7.1 A támogatási kérelmek benyújtásának módja
A támogatási kérelmet a http://www.palyazat.gov.hu oldalon keresztül elérhető Pályázati e-ügyintézés felületen történő bejelentkezést követően, on-line pályázati kitöltő programmal kell elkészíteni. A kitöltő programban véglegesített támogatási kérelemhez az Útmutató 9. pontjában leírt módon csatolni kell a kérelem elektronikus benyújtását hitelesítő, cégszerűen aláírt nyilatkozatot is.
A nyilatkozat papír alapú példányát - ha azt nem minősített elektronikus aláírással látták el - postai úton is be kell nyújtani az elektronikus benyújtást követően legkésőbb 3 naptári napon belül egy példányban, zárt csomagolásban, ajánlott küldeményként vagy a postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény szerinti időgarantált szolgáltatás igénybevételével (expressz postai szolgáltatás; futárposta-szolgáltatás4). A beküldést úgy kell teljesíteni, hogy kézbesítéskor a küldeményen feltüntetett adatok alapján egyértelműen megállapítható legyen a küldeménynek a kézbesítési szolgáltató részére a Felhívásban rögzített határidőben történő átadása.
Kérjük, hogy a csomagoláson jól láthatóan tüntesse fel a Felhívás kódszámát (2019-2.1.14- ÖNVEZETŐ), a támogatást igénylő nevét és címét.
7.2 A támogatási kérelmek benyújtásának helye
A nyilatkozat papír alapú példányát - ha azt nem minősített elektronikus aláírással látták el - az NKFI Hivatal ügyfélszolgálatának levelezési címére kell beküldeni:
Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal
1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a nyilatkozat papír alapú példányának személyes benyújtására nincs lehetőség!
A pályázati feltételekkel, tudnivalókkal kapcsolatban információk az NKFI Hivatal hivatalos honlapján (http://nkfih.gov.hu/) találhatóak meg. További felvilágosítás kérhető e-mailben és telefonon az NKFI Hivatal pályázati ügyfélszolgálatán:
E-mail: nkfialap@nkfih.gov.hu
Telefon: +36 (1) 795 9500
Ügyfélfogadási idő: H-CS 09:00-16:00; P 09:00-12:00
7.3 A támogatási kérelmek benyújtásának határideje
A támogatási kérelmek (elektronikus) benyújtása a kitöltő program élesítésétől 2019. szeptember 25. 16 óráig lehetséges. Támogatás a rendelkezésre álló keret erejéig nyújtható.
Támogatói döntés várható időpontja: 2019. IV. negyedév.
7.4 A pályázati felhívás felfüggesztése és megszüntetése
Ha a támogatásra rendelkezésre álló kötelezettségvállalási keret kimerül, vagy annak kimerülése előre jelezhető, az NKFI Hivatal a benyújtási határidő előtt a benyújtás lehetőségét felfüggesztheti vagy a pályázatot lezárhatja, és az erről szóló tájékoztatást az NKFI Hivatal honlapján közzéteszi. A benyújtási lehetőség felfüggesztése az erről szóló tájékoztató NKFI Hivatal honlapján való megjelenését követő harmadik naptól lehetséges. Ha a felfüggesztés dátuma előtt beérkezett projektjavaslatokról hozott döntést követően a támogatásra rendelkezésre álló keret nem merült ki, a felfüggesztést meg lehet szüntetni, és új benyújtási határidőt lehet meghatározni.
https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/nkfi-alap/osztrak-magyar-kfi-projekt-egyuttmukodesek-elokeszitese-2019-2114-onvezeto/palyazati-felhivas-2019-2114-onvezeto

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
pályázati csomagIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum