Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Csoóri Sándor Alap
Kiíró:
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
Határidő:
08/31/2020
Érvényes:
08/31/2020
Tárgymutató:
népi kultúra közösségteremtő műfajainak támogatása
Pályázhat:
Alapítványi fenntartású intézmény (pl.: alapítványi fenntartású köznevelési- és felsőoktatási vagy kulturális intézmény)
Egyesület
Egyházi fenntartású intézmény (pl.: egyházi fenntartású köznevelési- és felsőoktatási, vagy kulturális intézmény)
Fővárosi önkormányzat által fenntartott intézmény
Nonprofit gazdasági társaság
Helyi kisebbségi/nemzetiségi önkormányzat
Közalapítvány
Közhasznú minősítéssel rendelkező szervezetek
Központi költségvetési szerv
Önkormányzati fenntartású intézmény
Személyek egyéb közössége (pl.: hazai, vagy határon túli) közösségek
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

Csoóri Sándor Alap

PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: Támogató) megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (a továbbiakban: Támogatáskezelő) nyílt pályázatot hirdet a Csoóri Sándor Alapból a népi kultúra közösségteremtő műfajainak támogatására, összhangban
- a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény;
- a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény;
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.);
- a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény;
- a határon túli költségvetési támogatások sajátos szabályairól szóló 98/2012. (V.12.) Korm. rendelet;
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.);
- a fejezeti kezelésű előirányzatok és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 58/2015. (XII. 30.) EMMI rendelet (a továbbiakban: Fejkez. rendelet);
vonatkozó rendelkezéseivel.

1. A pályázat célja
A Program célja a hazai magyar és nemzetiségi, valamint a határon túli magyar népzenei együttesek és népdalkörök tudásátadásának elősegítése, szakmai munkájának fejlesztése, a közösségek megerősítése.

2. A rendelkezésre álló keretösszeg
2.1. A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 250 000 000 Ft, azaz kettőszázötvenmillió forint, a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 1. melléklet, XX. EMMI fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 12. Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és nemzetiségi kultúra alcím, 7. Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és nemzetiségi kultúra támogatása jogcímcsoport, 4. Csoóri Sándor Alap jogcím TÁMOGATÁS forrásaként áll rendelkezésre (ÁHT azonosító: 368 839).

3. A támogatás formája
3.1. A pályázat útján igényelhető támogatás 100% intenzitású, vissza nem térítendő támogatás, 100%-os mértékű támogatási előleg formájában.
3.2. A pályázathoz saját forrás biztosítása nem kötelező.
3.3. A pályázaton vissza nem térítendő támogatás igényelhető.

4. A nyílt pályázati eljárásban elnyerhető támogatás altémája és mértéke
4.1. Népzenei együttesek, népdalkörök szakmai támogatása, a közösségek megerősítése
A pályázati kategória kódja: CSSP-NEPZENE-2020
Az altéma rendelkezésre álló keretösszege: 250 000 000 Ft
Legmagasabb igényelhető támogatás: 1 500 000 Ft
Legalacsonyabb igényelhető támogatás: 300 000 Ft
Az altémában a Kárpát-medencében és Moldvában működő szervezetek támogatást igényelhetnek oktatói tiszteletdíjakra; szakmai továbbképzésekre, oktatási segédanyagok vásárlására, kisértékű (200 000 Ft alatti) hangszerbeszerzésre és hangszerfelújításra; tanuláshoz, gyűjtéshez szükséges kisértékű technikai eszközök beszerzésére, egységes fellépőruha készíttetésére; demoanyag készítésére, belföldi, határon túli (Kárpát-medence és Moldva) útiköltségre. Hangszervásárlásra és -felújításra maximum az igényelt/elnyert támogatás 50%-a fordítható.
Elszámolható költségvetési jogcímek a CSSP-NEPZENE-2020 altémában:
- oktatók, előadók tiszteletdíja (dologi kiadásként és/vagy személyi jellegű kifizetésként);
- Szakmai továbbképzések, táborok részvételi díja
- oktatási segédanyagok beszerzése;
- kisértékű (200 000 Ft alatti) technikai eszközök beszerzése (pl.: új és használt hangszerek, laptop, projektor, erősítő, mikrofon, stb.) (hangszervásárlásra és -felújításra az igényelt/elnyert támogatás maximum 50%-a fordítható);
- demoanyag készítésének költsége (pl.: stúdió bérleti díj, hangtechnika bérleti díj);
- oktatók, előadók útiköltség térítése (az útiköltség nem tartalmazhatja a szállás és az étkezés/élelmiszer költséget);
- egységes fellépőruha beszerzése, készíttetése;

5. Pályázat benyújtására jogosultak
5.1. Jelen Pályázati Kiírás keretében az alábbi feltételeknek megfelelő intézmények/szervezetek nyújthatnak be pályázatot:
A programban kizárólag a hagyományőrzés és a néphagyomány gondozásának területén tevékenységet folytató, legalább két éve folyamatosan és rendszeresen működő, jogi személyiségi háttérrel rendelkező csoportok vehetnek részt, amelyek a Támogatáskezelő internetes pályázatkezelő rendszerében (Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben, a továbbiakban: EPER) regisztráltak.
Azon pályázó szervezetek, akik 2017. illetve a 2018. évben támogatást nyertek, csak abban az esetben nyújthatnak be pályázatot 2020. évben, ha a 2017. valamint a 2018. évi pályázatuk az EPER rendszerben lezárt státuszban van.

FIGYELEM! Az EPER Internet Explorer és Mozilla Firefox böngésző támogatottságú program, más böngésző használata (pl.: Chrome, Opera stb.) funkcióvesztéssel járhat!

FIGYELEM! A regisztráció és a pályázat benyújtása során kérjük, fokozott figyelmet fordítsanak arra, hogy a Pályázati Kiírásban meghatározott pályázói körnek megfelelően történjen a regisztráció és a pályázat benyújtása. Amennyiben ezen feltétel nem teljesül, az a pályázat érvénytelenségét vonja maga után.

FIGYELEM! A pályázat benyújtása és véglegesítése során kérjük, ügyeljenek arra, hogy a böngészőben beállított nyelv a magyar nyelv legyen, ellenkező esetben ugyanis a mentést követően a pályázatban hibajelenségek merülhetnek fel (pl. karakterek levágása a költségvetésben, fájlcsatolók nem megfelelő működése, stb.).
A hibák kezeléséhez segítséget nyújt a http://www.eper.hu honlap "Dokumentumok" menüpontjában megtalálható "Hibaleírás költségvetési tábla levágott karaktereihez" elnevezésű segédlet.
Jelen Pályázati Kiírás keretében az alábbi, EPER rendszer szerinti jogi státuszoknak kell megfelelnie a Pályázóknak: Alapítvány
Alapítványi fenntartású intézmény (pl.: alapítványi fenntartású köznevelési- és felsőoktatási vagy kulturális intézmény)
Egyesület
Egyházi fenntartású intézmény (pl.: egyházi fenntartású köznevelési- és felsőoktatási, vagy kulturális intézmény)
Fővárosi önkormányzat által fenntartott intézmény
Nonprofit gazdasági társaság
Helyi kisebbségi/nemzetiségi önkormányzat
Közalapítvány
Közhasznú minősítéssel rendelkező szervezetek
Központi költségvetési szerv
Önkormányzati fenntartású intézmény
Személyek egyéb közössége (pl.: hazai, vagy határon túli) közösségek
5.2. Nem részesülhet támogatásban az a Pályázó, amely:
- a benyújtott pályázatában a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatot tett;
- jogerős végzéssel elrendelt csőd-, felszámolási-, végelszámolási- vagy egyéb – a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott – eljárás alatt áll;
- nem felel meg az Áht. 48/B. §-ában és 50. §-ában meghatározott követelményeknek;
- a támogatott tevékenységhez szükséges jogerős hatósági engedélyekkel nem rendelkezik, vagy az engedélybeszerzése érdekében a szükséges jogi lépéseket nem tette meg;
- a támogatási szerződés megkötésének/támogatói okirat kiadásának feltételeként jogszabályban meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg, dokumentumokat nem nyújtja be, vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja.
5.3. Nem támogatható az a pályázat, amelynek megvalósítása, illetve a megvalósítás módja vagy eredménye
- bűncselekménynek vagy bűncselekmény elkövetésére való felhívásnak minősül;
- alapvető emberi vagy alkotmányos jogot sért;
- a nemzet, a nemzeti, etnikai, nyelvi és más kisebbségek, valamint más nemzetek méltóságának és a társadalom más alapvető érdekeinek sérelmével jár, így különösen a közrendbe, a közerkölcsbe, a család és a kiskorúak védelmének követelményébe ütközik.
5.4. Támogatási időszak: a Pályázó által a pályázatban megjelölt, 2020. július 1. és 2021. augusztus 31. közé eső időszak, amelynek időtartama alatt a támogatott program, tevékenység, illetve projekt megvalósul.
FIGYELEM! A pályázatban csak a pályázó által megjelölt támogatási időszakban felmerült, a projekt megvalósításához kapcsolódó gazdasági események költségeit alátámasztó, a támogatási összeg felhasználását igazoló számviteli bizonylatok összegei számolhatóak el, melyek pénzügyi teljesítése (kifizetése) a támogatási időszakban illetve a Pályázati Kiírás 18.2. pontjában a beszámoló beérkezésének határidejeként meghatározott időpont közé eső időszakon belül (a továbbiakban: elszámolási időszak) megtörténik.

6. A pályázatok benyújtásának határideje
6.1. Az internetes pályázatok benyújtásának határideje: 2020. augusztus 31. 23:59 óra.
Határidőben benyújtottnak minősül az a pályázat, amely a benyújtási határidő napján - 2020. augusztus 31. 23.59 óráig az EPER-ben véglegesítésre került.
Azon pályázatokat, amelyek nem kerülnek véglegesítésre a beadási határidőig (státusza "megkezdett" maradt), a Támogatáskezelő nem tekinti benyújtottnak, figyelmen kívül hagyja, és már érvényességi ellenőrzésnek sem veti alá.
Az EPER-ben a megadott benyújtási határidő után pályázatot véglegesíteni nem lehet.

7. Benyújtható pályázatok száma
7.1. Jelen Pályázati Kiírás keretében egy Pályázó egy támogatási igényt nyújthat be.

8. A pályázatok benyújtásának módja, mellékletek benyújtása
8.1. A pályázatot kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani az EPER rendszeren keresztül. Az internetes pályázati adatlapot a Pályázati Kiírásban közölteknek megfelelően hiánytalanul, a kérdésekre választ adva és az ott megjelölt elektronikus mellékletek becsatolásával kell benyújtani.
Kiemelten szeretnénk felhívni a figyelmüket arra, hogy jelen pályázati kiírás tekintetében a hivatalos és elsődleges kommunikációs csatorna az EPER. Minden pályázattal kapcsolatos üzenetet elküld a Támogatáskezelő az EPER-ben, amely továbbításra kerül a regisztrációban megadott e-mail címre is, azonban a regisztráció során Ön által megadott e-mail címre az üzenet kézbesítése bizonytalan. Pályázatának nyomon követése, illetve az előírt határidők betartása érdekében elengedhetetlen, hogy rendszeresen figyelje a fontos információkat tartalmazó üzeneteket, amelyek elsőként EPER-ben az "olvasatlan" fülre kerülnek.
8.2. A pályázat benyújtását megelőzően minden Pályázónak a https://eper.emet.hu/paly/palybelep.aspx weblapon regisztrálnia kell magát az EPER-ben, melyhez rendelkeznie kell egy érvényes elektronikus levélcímmel (e-mail cím).
http://www.emet.gov.hu/felhivasok/csoori_sandor_alap1/

Ingyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum