Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Vállalati komplex infokommunikációs és mobilfejlesztések, felhőalapú online üzleti szolgáltatások terjesztésének támogatása / GINOP-3.2.2-8.2.4-16
Kiíró:
Pénzügyminisztérium
Határidő:
03/16/2020
Érvényes:
03/16/2020
Tárgymutató:
vállalati komplex infokommunikációs és mobilfejlesztések, felhőalapú online üzleti szolgáltatások terjesztésének támogatása / GINOP-3.2.2-8.2.4-16
Pályázhat:
Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be azon gazdaságilag potenciálisan életképes, azonban finanszírozási forrásokhoz nem, vagy nem megfelelő mértékében hozzájutó, Magyarország területén székhellyel rendelkező, kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók, egyéni cégek, szövetkezetek, illetve az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarország területén fiókteleppel rendelkező, kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok és szövetkezetek fióktelepei, amelyek:
a) mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülnek
b) rendelkezik legalább egy lezárt (beszámolóval/SZJA bevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel, amelybe az előtársaságként való működés időszaka nem számít bele, továbbá
c) éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 2 fő volt,
d) a kevésbé fejlett régiókban székhellyel, fiókteleppel vagy telephellyel rendelkeznek,
e) képesek teljesíteni a 3.4. fejezetben, valamint a Felhívás 2. és/vagy 3. számú mellékletekben részletezett műszaki-szakmai feltételeket.
Jogi forma szerint:
a) kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok,
b) egyéni vállalkozók, egyéni cégek,
c) szövetkezetek
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>


A pályázattal kapcsolatos szerkesztői megjegyzések:
Értesítjük a Tisztelt támogatást igénylőket, hogy a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Vállalati komplex infokommunikációs és mobilfejlesztések, felhőalapú online üzleti szolgáltatások terjesztésének támogatása” című (GINOP-3.2.2-8.2.4-16 kódszámú) felhívás az alábbiak szerint módosult.
"A támogatási kérelmek benyújtása 2017. március 8-tól 2020. március 16. 12:00 óráig lehetséges. A támogatási kérelem benyújtásának módja online benyújtás, elektronikus kitöltő programon keresztül."FELHÍVÁS
GINOP-3.2.2-8.2.4-16
Vállalati komplex infokommunikációs
és mobilfejlesztések, felhőalapú online üzleti szolgáltatások terjesztésének támogatása

Magyarország Kormányának Felhívása a hazai kevésbé fejlett régiókban (Közép-Dunántúli régió, Nyugat-Dunántúli régió, Dél-Dunántúli régió, Észak-Magyarországi régió, Észak-Alföldi régió, Dél-Alföldi régió) (is) működő KKV-k hatékonyságának és jövedelemtermelő képességének infokommunikációs megoldásokkal történő erősítésének támogatására.
A Kormány a Partnerségi Megállapodásban, valamint a Nemzeti Infokommunikációs Stratégia (NIS) és IKT Zöld Könyv digitális gazdaság pillérében célul tűzte ki valamennyi gazdasági szektorban a hazai vállalkozások infokommunikációs megoldásokkal és szolgáltatásokkal való ellátottságának javítását, azon keresztül a működési hatékonyság és versenyképesség fokozását. A cél elérését a Kormány mikro-, kis- és középvállalkozások együttműködésével tervezi megvalósítani jelen Felhívásban foglalt feltételek mentén.
Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:
- a Felhívás feltételeinek megfelelő projekteket jelen Felhívás keretében 1 millió Ft - 24 millió Ft közötti vissza nem térítendő támogatásban valamint 1,25 millió Ft - 37,5 millió Ft közötti visszatérítendő pénzügyi eszköz támogatásként kedvezményes kamatozású éven túli kölcsönben (a továbbiakban: kölcsön) részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig.
- a támogatási előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek jelen Felhívás keretében a megítélt, vissza nem térítendő támogatás és kölcsön legfeljebb 25%-ának megfelelő, de legfeljebb 6 millió Ft vissza nem térítendő támogatás összegének megfelelő, és legfeljebb 9,375 millió Ft kölcsön összegnek megfelelő támogatási előleget biztosít.
A támogatási kérelmet benyújtó vállalkozások az együttműködés keretében vállalják, hogy:
- projektjük megvalósításával növelik éves üzemi eredményüket és / vagy elektronikus értékesítési árbevételüket,
- projektjük megvalósításával, üzleti folyamataik infokommunikációs támogatásának fejlesztésével hozzájárulnak a hazai gazdaság versenyképességének javulásához;
- a kapott vissza nem térítendő támogatáson és kölcsönön felül önerőből finanszírozzák a projektet,
- a vissza nem térítendő támogatás vonatkozásában támogatói okiratot, illetve a kölcsönre vonatkozóan kölcsönszerződést kötnek,
- a projektet a fenntartási időszak végéig működtetik, valamint a kapott kölcsönt a kölcsönszerződésben foglalt feltételeknek megfelelően törlesztik.

1. A TERVEZETT FEJLESZTÉSEK HÁTTERE
1.1 A Felhívás indokoltsága és célja
A magyar gazdaság életében mindig is meghatározó szerepet töltöttek be a mikro-, kis- és közepes vállalkozások. Ezek a cégek jelentik ma is a magyar gazdaság motorjait a hazai hozzáadott érték 55%-át meghaladva. A munkahelyek jelentős részét (több, mint 70%-át) is ezen cégek adják. Éppen ezért kiemelten fontos, hogy felszereltségükben, technológiai hátterük és üzleti folyamataik modernizálása tekintetében ne legyenek lemaradva a fejlettebb országok vállalkozásaihoz képest. Versenyképességük, piacon maradásuk, munkahelyteremtő-és megtartó képességük egyik feltétele, ha lépést tudnak tartani a kor technikai elvárásaival, kihasználják az infokommunikációban rejlő lehetőségeket.
A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (továbbiakban GINOP) prioritásainak kiemelt célja a vállalkozások versenyképességének javítása, valamint a digitális gazdaság előmozdítása. A hazai kkv-k jelenleg korlátozottan használják a korszerű vállalati folyamatmenedzsmentet és e-kereskedelmet támogató informatikai alkalmazásokat, a felhőalapú, online elérhető üzleti szolgáltatásokat, amelyek a versenyképesség és jövedelemtermelés fontos elemei. A hazai kkv-k - különös tekintettel a mikro- és kisvállalkozások - innovatív szemléletének és naprakész üzleti tudásának növelése, az infokommunikációs technológiák (IKT) eszközök, alkalmazások és szolgáltatások készségszintű és professzionális használatának, vagyis a vállalkozások elektronikus gazdaságba történő beilleszkedésének javítása elengedhetetlen nemzetgazdasági szempontból.
A Felhívás vissza nem térítendő támogatás és kölcsön együttes biztosítása révén a vállalkozások hatékonyságát és jövedelemtermelő képességének erősítését kívánja elősegíteni a belső vállalati folyamatok hatékonyságának, a vállalatok közötti üzleti kapcsolatok, a hálózatbiztonság és a szolgáltatások minőségének javításán, a hatékony tudásmenedzsment érdekében a különböző vállalatirányítási és egyéb üzleti (vezetői döntéstámogató és információs, elektronikus iratkezelési, ellátási és ügyfélkapcsolati, csoportmunka, távmunka stb.) rendszerek, megoldások bevezetésén és összehangolásán, a felhőalapú (IaaS, PaaS és SaaS) és egyéb online elérhető üzleti szolgáltatások bevezetésének és használatának ösztönzésén keresztül.
A konstrukció segítségével támogatott komplex üzleti IKT rendszerek, alkalmazások on-premise (vagy in house) típusú bevezetése (helyben telepített saját szoftver bevezetése célterület), illetve a felhőalapú és egyéb online üzleti megoldások, szolgáltatások igénybevétele (felhőalapú szolgáltatások bevezetése célterület), melyeket saját erőből nem vagy csak nagy anyagi áldozatok árán lennének képesek megvalósítani, egyaránt hozzájárul a hazai kkv-k belső és külső vállalati működésének javulásához az informatikai beruházási költségek csökkentése és magasabb színvonalú IKT megoldások használata révén, ezáltal javítva a vállalkozás hatékonyságát, versenyképességét.
A vissza nem térítendő támogatás és a kölcsön költségtételenkénti egyidejű igénybevétele kötelező. A vissza nem térítendő támogatás mellett jelen konstrukció a piacinál jóval kedvezőbb feltételeket kínáló kölcsönt is biztosít.
A megvalósítandó projekt önerőből, vissza nem térítendő támogatásból és kölcsönből tevődik össze, amelyek együttesen határozzák meg a projekt összes elszámolható költségét. Jelen Felhívás alapján kizárólag abban az esetben hozható pozitív támogatási döntés, ha a támogatási kérelmet benyújtó mind a vissza nem térítendő támogatás, mind pedig a kölcsön megszerzésére jogosultságot szerez. Jelen Felhívás célcsoportjába a már legalább egy lezárt üzleti évvel rendelkező, de kifejezetten nem mezőgazdasági termelő- vagy halászati szektorban működő (bővebb tájékoztatás a felhívás 4.2 támogatásban nem részesíthetők köre pontban található) mikro, kis- és középvállalkozások tartoznak.
Jelen konstrukció keretében kizárólag olyan támogatási kérelmek támogathatóak, amelyek megfelelnek a fenti célkitűzésnek.
1.2 A rendelkezésre álló forrás
A Felhívás meghirdetésekor a támogatási programra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 48,2 milliárd Ft, melyből
- a vissza nem térítendő támogatás keretösszege: 21,2 milliárd Ft,
- a kölcsön keretösszege: 27 milliárd Ft.
Jelen Felhívás forrását az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.
A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 3000 db.
1.3 A támogatás háttere
Az Európai Bizottság 2015. február 13-i határozatában elfogadta a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programot, amely a hazai gazdaság hosszú távú fenntartható növekedésének biztosítása érdekében kiemelt célként jelöli meg a vállalkozások növekedési potenciáljának javítását, gazdasági teljesítményének erősítését.
Jelen Felhívást a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program keretében a Nemzetgazdasági Minisztérium3 irányító hatósági feladatokat ellátó szervezeti egysége, a Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság és az MFB Zrt. közösen hirdeti meg a 1006/2016. (I.18.) számú Korm. határozatban szereplő éves fejlesztési keret alapján.
3A 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 162§. értelmében 2018. május 22-től: Pénzügyminisztérium

2. ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK ELÉRHETŐSÉGE
Ha további információkra van szüksége, forduljon bizalommal a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálathoz a 06/1 896-0000 normál díjazású telefonszámon, ahol hétfőtől csütörtökig 8:30-16 óráig, pénteken 8:30-14 óráig fogadják hívását.
Kérjük, kövesse figyelemmel a Felhívással kapcsolatos közleményeket a http://www.szechenyi2020.hu oldalon, ahol a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálat elektronikus elérhetőségeit is megtalálhatja.
Amennyiben a kölcsön kondícióival kapcsolatban igényel további információkat, kérjük, hogy az MFB Pontok ügyfélszolgálatát szíveskedjen felkeresni a 06 1 483 8485 telefonszámon, illetve az ugyfelszolgalat@mfb.hu elektronikus elérhetőségen, valamint látogasson el a http://www.mfb.hu/ oldalra.

3. A PROJEKTEKKEL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK
Kérjük, hogy a támogatási kérelem összeállítása során vegye figyelembe, hogy a projekteknek meg kell felelniük különösen a következőknek:
3.1 A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek
3.1.1 Önállóan támogatható tevékenységek
3.1.1.1 Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek
Jelen Felhívás esetében nem releváns.
3.1.1.2 Választható önállóan támogatható tevékenységek:
Jelen Felhívás esetében nem releváns.

4. A TÁMOGATÁSI KÉRELMEK BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELEI
4.1 Támogatást igénylők köre
Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be azon gazdaságilag potenciálisan életképes, azonban finanszírozási forrásokhoz nem, vagy nem megfelelő mértékében hozzájutó, Magyarország területén székhellyel rendelkező, kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók, egyéni cégek, szövetkezetek, illetve az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarország területén fiókteleppel rendelkező, kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok és szövetkezetek fióktelepei, amelyek:
a) mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülnek
b) rendelkezik legalább egy lezárt (beszámolóval/SZJA bevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel, amelybe az előtársaságként való működés időszaka nem számít bele, továbbá
c) éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 2 fő volt,
d) a kevésbé fejlett régiókban székhellyel, fiókteleppel vagy telephellyel rendelkeznek,
e) képesek teljesíteni a 3.4. fejezetben, valamint a Felhívás 2. és/vagy 3. számú mellékletekben részletezett műszaki-szakmai feltételeket.
Jogi forma szerint:
a) kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok,
b) egyéni vállalkozók, egyéni cégek,
c) szövetkezetek
4.1.1 Gazdálkodási formakód szerint:
a) 113 Korlátolt felelősségű társaság
b) 114 Részvénytársaság
c) 116 Közkereseti társaság
d) 117 Betéti társaság
e) 121 Szociális szövetkezet
f) 123 Iskola szövetkezet
g) 124 Agrárgazdasági szövetkezet
h) 128 Foglalkoztatási szövetkezet
i) 129 Egyéb szövetkezet
j) 141 Európai részvénytársaság (SE)
k) 142 Európai szövetkezet (SCE)
l) 226 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe
m) 228 Egyéni cég
n) 231 Egyéni vállalkozó
Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.
4.2 Támogatásban nem részesíthetők köre

1. Az ÁÚF 2. pontja "Kizáró okok" c. fejezetben felsoroltakon túl, az alábbi szempontok bármelyikének teljesülése esetén nem nyújtható támogatás azon támogatást igénylő részére:
a) amely olyan projektet kíván megvalósítani, amelynek tartalma a Felhívásban megfogalmazott célokkal nincs összhangban;
b) amelynek a saját tőkéje a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott) legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján negatív,
c) amelynek a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott) legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján a saját tőkéje a törzstőke (alaptőke) jogszabályban előírt legkisebb mértéke alá csökkent,
d) amely jelen projektjének elszámolható összköltsége meghaladja a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevételének (egyéni vállalkozók esetében az adóalapba beszámított bevételének) 50%-át;
e) amellyel szemben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), illetve az elődszervezete az APEH által indított végrehajtási eljárás van folyamatban a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában;
f) amellyel szemben a bíróság jogerősen büntetőjogi intézkedésként tevékenysége korlátozását rendelte el;
g) amely tulajdonosával, tagjával illetve részvényesével vagy amely vállalkozás általános vezetését ellátó szerv tagjával vagy egyszemélyi vezetőjével vagy a gazdasági társaság felügyelőbizottságának tagjával szemben a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 52-54. § szerinti foglakozástól eltiltás büntetést rendelt el a bíróság jogerős ítéletével;
h) amely az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 48/B. § (1), vagy más jogszabály értelmében nem részesülhet támogatásban; i) amely a 2007-2013 közötti programozási időszakban jogosulatlan forrásfelhasználásnak minősített szabálytalan forrásfelhasználás(oka)t valósított meg és az abból (azokból) eredő visszafizetési kötelezettségének nem, vagy nem teljes körűen tett eleget,
j) amely vagy amely kapcsolt vállalkozása szerepel a 100 millió Ft feletti adótartozással rendelkezők adatbázisában,
k) amely vagy amely kapcsolt vállalkozása szerepel a 100 millió Ft feletti adóhiánnyal rendelkezők adatbázisában,
l) amelynek kockázatvállalási szerződésből (hitel, kölcsön, pénzügyi lízing, pénzügyi intézményi garancia stb.) eredő lejárt tartozása van,
m) amelynek természetes személy kezese illetve az egyéb biztosítékot nyújtó természetes személy adósként, adóstársként, illetve egyéb kötelezettként adósságrendezési eljárás hatálya alatt áll,
n) amelynek fejlesztési igénye kaszinók és annak megfelelő vállalkozások fejlesztésre irányul;
o) amelynek fejlesztési igénye online szerencsejátékok és online kaszinók fejlesztésre irányul;
p) amely, vagy amelynek a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belsőpiaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló 651/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 187., 2014.6.26., 1. o.) (a továbbiakban 651/2014 /EU bizottsági rendelet) 1. sz. melléklete alapján meghatározott partner- vagy kapcsolt vállalkozása ezen Felhívás keretében, adott naptári évben már részesült támogatásban;
q) amely mezőgazdasági termelőnek minősül, azaz olyan természetes vagy jogi személy, amelynek a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott, legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevételének, vagy egyéni vállalkozók esetében az adóalapba beszámított bevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származik;
r) amely jogszabályban vagy a támogatói okirat kiadásának vagy a támogatási szerződés, valamint a kölcsönszerződés megkötésének feltételeként meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg, dokumentumokat nem nyújtja be vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja;
s) amely olyan szállítóval köt szerződést, aki nem vállalja, hogy az implementáláshoz kapcsolódóan oktatást, betanítást nyújt a megrendelőnek, vagy az általa bevezetett szolgáltatáshoz nem biztosít legalább a fenntartási időszak végéig magyar nyelven felhasználói támogatást.
t) amely olyan szállítóval köt szerződést, aki nem vállalja, hogy az implementáláshoz kapcsolódóan oktatást, betanítást nyújt a megrendelőnek, vagy az általa szállított produktumhoz nem biztosít legalább a fenntartási időszak végéig magyar nyelven elérhető terméktámogatást.
u) amely adószáma felfüggesztésre került vagy szankciós jelleggel törölve lett;
v) amely, illetve annak bármely tulajdonosa vagy vezető tisztségviselője szankciós listán szerepel.

2. Állami támogatási szabályokon alapuló kizárások a 651/2014/EU bizottsági rendelet és az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352, 2013. 12.24. 1.o.) (a továbbiakban 1407/2013/EU bizottsági rendelet), valamint a 255/2014 (X. 10.) Korm. rendelet alapján
Nem részesíthetők támogatásban az alábbi vállalkozások, illetve nem nyújthatók az alábbi célú támogatások:
a) az importtermékekkel szemben hazai termékek felhasználásához kötött támogatás;
b) harmadik országokba vagy az európai uniós tagállamokba irányuló exporttal kapcsolatos tevékenységekhez, nevezetesen az exportált mennyiségekhez, az értékesítési hálózat kialakításához és működtetéséhez vagy az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódó támogatás;
c) a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről, az 1184/2006/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 104/2000/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet hatálya alá tartozó halászati és akvakultúra-ágazatban nyújtott támogatás;
d) a mezőgazdasági termékek feldolgozásának és forgalmazásának ágazatában,
i. amennyiben a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy az érintett vállalkozások által forgalomba hozott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre; vagy
ii. amennyiben a támogatás feltétele, hogy azt teljesen vagy részben továbbítsák az elsődleges termelőknek;
e) az elsődleges mezőgazdasági termelés (a termőföld és az állattenyésztés EUMSZ I. mellékletében felsorolt termékeinek termelése az ilyen termékek jellegét megváltoztató további műveletek nélkül) ágazatában nyújtott támogatás;
f) támogatás olyan feltétellel, amely az európai uniós jog megsértését eredményezi.
Amennyiben egy vállalkozás a c)-e) pontokban említett kizárt ágazatokban is tevékenykedik, támogatás csak abban az esetben nyújtható, ha megfelelő eszközökkel - így például a tevékenységek szétválasztásával vagy a költségek megkülönböztetésével - biztosított, hogy az ezen kizárt ágazatokban végzett tevékenységek ne részesüljenek az 1407/2013/EU bizottsági rendelet, vagy a 651/2014/EU bizottsági rendelet szerinti támogatásban.

3. Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján továbbá nem részesíthetők támogatásban az alábbi vállalkozások, illetve nem nyújthatók az alábbi célú támogatások:
a) közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások számára teherszállító járművek megvásárlására. Nem tekinthető árufuvarozási szolgáltatásnak az olyan integrált szolgáltatás nyújtása, amelyben a tényleges szállítás csupán egy elemet képvisel: ilyenek például a költöztetési, postai vagy futárszolgáltatás, illetve a hulladékgyűjtési és feldolgozási szolgáltatások;
b) ha a vállalkozás fizetésképtelenségi eljárás hatálya alá tartozik, vagy a rá vonatkozó nemzeti jog azon feltételeinek felel meg, amelyek alapján hitelezői kérelmére kollektív fizetésképtelenségi eljárás hatálya alá vonható.

4. A 651/2014/EU bizottsági rendelet alapján továbbá nem nyújthatók az alábbi célú támogatások:
a) a 2010/787/EU tanácsi határozat hatálya alá tartozó, versenyképtelen szénbányák bezárását elősegítő támogatás;
b) azon szervezet részére, amely az Európai Bizottság európai uniós versenyjogi értelemben vett, Magyarország által nyújtott állami támogatás visszafizetésére kötelező határozatának nem tett eleget;
c) nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak;
4.3 A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja
A támogatási kérelmek benyújtása 2017. március 8-tól 2020. március 16. 12:00 óráig lehetséges. A támogatási kérelem benyújtásának módja online benyújtás, elektronikus kitöltő programon keresztül.
A vissza nem térítendő támogatás és a kölcsön együttesen, közös támogatási kérelem benyújtásával igényelhető.
Amennyiben a támogatást igénylő vagy annak a 651/2014/EU bizottsági rendelet 1. számú melléklete alapján meghatározott partner- vagy kapcsolt vállalkozása a GINOP-3.2.2-8.2.4-16 jelű Felhívásra egyszerre több támogatási kérelmet nyújt be, az elsőként benyújtott támogatási kérelem kerül elbírálásra, a többi támogatási kérelem automatikusan elutasításra kerül. Újabb támogatási kérelem az előzőleg 31
benyújtott támogatási kérelem visszavonását, elutasító döntés meghozatalát vagy a Felhívás keretében korábban támogatásban részesült projekt záró kifizetési igénylésének benyújtását követően nyújtható be.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a kitöltő programban véglegesített támogatási kérelemhez a Felhívás 6. pontjában leírt módon kell csatolni a kérelem elektronikus benyújtását hitelesítő, cégszerűen aláírt nyilatkozatot is! Felhívjuk a figyelmet, hogy aláírás bélyegző használata nem minősül cégszerű aláírásnak, így az ezzel ellátott nyilatkozatok nem minősülnek cégszerűen aláírtnak.
Felhívjuk a figyelmet továbbá, hogy a fent említett nyilatkozatot két példányban szükséges kinyomtatni és a második, papír alapú példány a kölcsönszerződés vonatkozásában szerződéskötési feltételnek minősül.
A nyilatkozat egyik papír alapú példányát - ha azt nem minősített elektronikus aláírással látták el - postai úton is be kell nyújtani az elektronikus benyújtást követően legkésőbb az elektronikus benyújtást követő 3 napon belül zárt csomagolásban, postai ajánlott küldeményként vagy expressz postai szolgáltatás/futárposta-szolgáltatás (garantált kézbesítési idejű belföldi postai szolgáltatás) igénybevételével a következő címre:
Pénzügyminisztérium
Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság
1539 Budapest, Postafiók 684.
Kérjük, hogy a küldeményen jól láthatóan tüntesse fel a Felhívás kódszámát, a támogatást igénylő nevét és címét.
A nyilatkozat második papír alapú példányát személyesen is be kell nyújtani a választott MFB Ponton a kölcsönszerződés megkötésekor.
Felhívjuk a figyelmét, hogy a nyilatkozat papír alapú példánya tekintetében, ha a határidő kezdőnapja nem munkanap, a határidő a következő munkanapon kezdődik, illetve ha a határidő utolsó napja nem munkanap, a határidő a következő munkanapon jár le.
Felhívjuk a Támogatást igénylők figyelmét, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LII. törvény (Pmt. törvény) 7. §. szerinti ügyfél-átvilágításhoz szükséges ún. Pmt. adatlapot a kérelem kezelésére kiválasztott MFB Pont tölti ki és érvényesíti, amelyhez az Igénylőnek személyesen meg kell jelennie az MFB Ponton annak érdekében, hogy ügyfél-átvilágításhoz szükséges azonosítási és adatrögzítési feladatok még a szerződéskötési feltételek részeként végrehajtásra kerüljenek. A Pmt. adatlap kitöltésével és érvényesítésével egyidejűleg az MFB Pont elvégzi a Igénylő nyilatkoztatását annak tényleges tulajdonosára (tényleges tulajdonosi nyilatkozat), valamint az azonosított személyek és tényleges tulajdonosok kiemelt közszereplői státuszára vonatkozóan (kiemelt közszereplői nyilatkozat).

5. A FINANSZÍROZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK
Kérjük a projekt előkészítése során vegye figyelembe, hogy a támogatást a projekt megvalósítása során csak akkor tudja majd igénybe venni, ha megfelel a következő szabályoknak.
Pénzügyi eszközzel kombinált vissza nem térítendő támogatás esetében a vissza nem térítendő támogatás és a kölcsön elszámolása és folyósítása a támogatói okiratban és a kölcsönszerződésben rögzített forrásarányoknak megfelelően történik minden elszámolható költségre.
Felhívjuk a figyelmet, hogy mivel az Irányító Hatóság folyósítja a vissza nem térítendő támogatást, míg az MFB Pont folyósítja a kölcsönt, a két folyósítás értéknapja között az időközi és a záró kifizetési igénylés esetében néhány nap eltérés adódhat.
Felhívjuk a figyelmet, hogy kölcsön folyósítására (beleértve a záró kifizetés igénylés keretében folyósított kölcsönösszeget is) csak a rendelkezésre tartási idő alatt van lehetőség.
5.1 A támogatás formája
Jelen Felhívás keretében nyújtott támogatás pénzügyi eszközzel kombinált vissza nem térítendő támogatásnak minősül.
A vissza nem térítendő támogatás formája: visszafizetési kötelezettség nélküli végleges juttatás (a továbbiakban: vissza nem térítendő támogatás).
A Felhívás keretében nyújtott kölcsön éven túli kedvezményes kamatozású kölcsönnek minősül.
A kölcsön devizaneme HUF.
5.2 A projekt javaslat maximális elszámolható összköltsége
A projekt elszámolható összköltsége - a kölcsön, a vissza nem térítendő támogatás és önerő együttesen - legfeljebb 75 millió Ft lehet, de:
- A támogatási kérelemben tervezett fejlesztés esetén annak költsége nem haladhatja meg a Felhívás 4. számú mellékleteként (elektronikusan) megjelentetett Maximális támogatási összeg kalkulátorban (excel) a (rész)projektre és támogatási kérelmet benyújtóra vonatkozóan előállt, maximális elszámolható költségre vonatkozó értéket.
- A felhőalapú szolgáltatások bevezetése vonatkozó szolgáltatás bevezetés kapcsán a támogatást igénylőnél az egy megoldás felhasználóra és egy hónapra vetített fejlesztési (szolgáltatási) költség nem haladhatja meg a (nettó) 40 ezer Ft-ot (számítási mód: (rész)projekt összköltsége / hónapok száma / fejlesztendő funkcionális területek száma / felhasználók száma, azaz azon hónapok száma (maximum 22) amelyek alatt igénybe veszi a felhőalapú üzleti szolgáltatást a Kedvezményezett és amelynek havi-bérleti díjára ezen időszak alatt támogatást kér a vállalkozás, és amely a projekt költségeinek része.)
5.3 A támogatás mértéke, összege
a) A támogatást igénylő vállalkozás minimum 10% saját forrást köteles biztosítani.
b) A vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 1 millió Ft, maximum 24 millió Ft lehet, ha mind a két célterületet egyaránt érintő támogatási kérelemről van szó.
- A helyben telepített saját szoftver célterületet érintő (rész)támogatási kérelem esetén a maximális támogatás a Maximális támogatási összeg kalkulátor által meghatározott összeg lehet, de maximum 16 millió Ft.
- A felhőalapú szolgáltatások bevezetése célterületet érintő (rész)támogatási kérelem esetén a maximális támogatás a Maximális támogatási összeg kalkulátor által meghatározott összeg lehet, de maximum 8 millió Ft.
A vissza nem térítendő támogatás maximális mértéke a GINOP-3.2.1-15 projekt keretében a támogatást igénylő részéről már megszerzett "Digitálisan felkészült vállalkozás" minősítés és a 3.2.1 projektben létrehozott voucher rendszerben megtalálható (minősített) infokommunikációs üzleti megoldás, rendszer a 3.2.1 projektben minősített szállítótól vagy annak szintén 38, minősített partnerétől, disztribútorától történő megrendelése vagy igénybevétele esetén az összes elszámolható költség 40%-a, egyéb támogatást igénylő esetében 35%-a lehet.
c) A kölcsön összege: minimum 1,25 millió Ft, maximum 37,5 millió Ft lehet, utóbbi csak akkor, ha mind a két célterületet egyaránt érintő támogatási kérelemről van szó.
- A helyben telepített saját szoftver bevezetése célterületet érintő (rész)támogatási kérelem esetén a maximális kölcsön összeg 25 millió Ft lehet.
- A felhőalapú szolgáltatások bevezetése célterületet érintő (rész)támogatási kérelem esetén a maximális kölcsön összege 12,5 millió Ft lehet.
d) A kölcsön összege meg kell, hogy haladja a vissza nem térítendő támogatás összegét.
e) Az önerő saját forrásból és az államháztartás alrendszereiből származó egyéb támogatásból (pl.: támogatott hitelből) állhat. A saját forrás minimálisan elvárt mértéke a projekt elszámolható költségének legalább 10%-a.
f) A kölcsön támogatástartalmának számítása az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet II. melléklet B) pontjában foglalt képlet, és a Támogatásokat Vizsgáló Iroda honlapján (http://tvi.kormany.hu/) közzétett referencia alapkamatláb alapján számított egyéni referencia kamatláb felhasználásával történik.
g) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás és a kölcsön együttes támogatástartalma összesen nem haladhatja meg a 3.10. és 5.9. pontban szereplő maximumokat.

A GINOP 3.2.1 projekttel és a "Digitálisan felkészült vállalkozás" minősítéssel kapcsolatosan a http://www.vallalkozzdigitalisan.hu honlapon találhatók információk.
https://www.palyazat.gov.hu/ginop-322-824-16-vllalati-komplex-infokommunikcis-s-mobilfejlesztsek-felhalap-online-zleti-szolgltatsok-terjesztsnek-tmogatsa-1#
A fenti kiírást terjedelmi okokból rövidítettük, az eredeti a szövegben található webcímen elérhető. (A Szerk.)

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
pályázati csomagIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum