Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Natura 2000 mezőgazdasági területeknek nyújtott kompenzációs kifizetések / VP-4-12.1.1-16
Kiíró:
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
Határidő:
Folyamatos
Érvényes:
12/31/2020
Tárgymutató:
Natura 2000 mezőgazdasági területeknek nyújtott kompenzációs kifizetések / VP-4-12.1.1-16
Pályázhat:
aktív mezőgazdasági termelők
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

FELHÍVÁS
Natura 2000 kifizetések és a víz-keretirányelvhez kapcsolódó kifizetések
megvalósítására

A Felhívás címe: Natura 2000 mezőgazdasági területeknek nyújtott kompenzációs kifizetések
A Felhívás kódszáma: VP4-12.1.1-16.
Magyarország Kormányának felhívása az aktív mezőgazdasági termelők részére, a Natura 2000 gyep hasznosítású területeken a 269/2007. (X. 18.) Korm. rendelet szerinti földhasználati előírások betartásának elősegítése megvalósítása érdekében.
A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a biológiai sokféleség helyreállításának, megőrzésének és javításának előmozdítását. A cél elérését a Kormány aktív mezőgazdasági termelők együttműködésével tervezi megvalósítani jelen Felhívásban foglalt feltételek mentén.
Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:
- a benyújtott támogatási kérelmekről a jogszabály által meghatározott határidőn belül1dönt.
- A Felhívás feltételeinek megfelelő projekteket a projektre megítélt támogatás hektáronként 69 eurónak megfelelő forint összeg vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig.
A támogatási kérelmet benyújtó szervezetek az együttműködés keretében vállalják, hogy:
- projektjük megvalósításával hozzájárulnak a Natura 2000 gyepterületek megőrzése és fenntartása céljának eléréséhez.

1. A TERVEZETT FEJLESZTÉSEK HÁTTERE
1.1. A Felhívás indokoltsága és célja
A Natura 2000 hálózat az Európai Unió által létrehozott európai ökológiai hálózat, amely a közösségi jelentőségű természetes élőhelytípusok, vadon élő állat- és növényfajok védelmén keresztül biztosítja a biológiai sokféleség megóvását és hozzájárul kedvező természetvédelmi helyzetük fenntartásához, illetve helyreállításához. Hazánkban a Natura hálózat gyep hasznosítású területeire a 269/2007. (X. 18.) Korm. rendelet a Natura 2000 gyepterületek fenntartásának földhasználati szabályairól (a továbbiakban: Natura földhasználati rendelet) értelmében speciális földhasználati előírások vonatkoznak, melyek betartása többletköltséget, illetve bevételkiesést jelentenek a gazdálkodók számára.
A támogatás célja fenti jogszabályi előírások betartásából származó többletköltség, valamint bevételkiesés kompenzációja a gazdálkodók számára.
Jelen konstrukció keretében kizárólag olyan támogatási kérelmek támogathatóak, amelyek megfelelnek a fenti célkitűzésnek.
1.2. A rendelkezésre álló forrás
A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 25,8 milliárd Ft.
Jelen Felhívás forrását az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap (EMVA) és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.
A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 4000 db.
1.3. A támogatás háttere
Jelen Felhívást a Vidékfejlesztési Program keretében a Miniszterelnökség Agrár-vidékfejlesztésért Felelős Államtitkársága (Irányító Hatóság) hirdeti meg a 1012/2016. (I. 20.) számú kormányhatározatban szereplő Éves Fejlesztési Keret alapján.

2. ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK ELÉRHETŐSÉGE
Ha további információkra van szüksége, forduljon bizalommal a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálathoz a 06 40-638-638 telefonszámon, ahol hétfőtől csütörtökig 8 órától 16 óráig, pénteken 8 órától 14 óráig fogadják hívását.
Kérjük, kövesse figyelemmel a Felhívással kapcsolatos közleményeket a http://www.szechenyi2020.hu oldalon, ahol a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálat elektronikus elérhetőségeit is megtalálhatja.

3. A PROJEKTEKKEL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK
Kérjük, hogy a támogatási kérelem összeállítása során vegye figyelembe, hogy a projekteknek meg kell felelniük különösen a következőknek:
3.1. A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek
A Felhívás értelmében vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe a Natura 2000 gyep hasznosítású területekre a Natura 2000 mezőgazdasági területeknek nyújtott kompenzációs kifizetések keretében.
3.2. A támogatható tevékenységek állami támogatási szempontú besorolása
A Felhívás keretében nyújtott támogatás nem minősül uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásnak.
3.3 Nem támogatható tevékenységek
A Felhívás keretében a 3.1. pontban meghatározott tevékenységeken túlmenően más tevékenység nem támogatható.
3.4. A projekt műszaki-szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos elvárások
3.4.1. Műszaki–szakmai tartalommal kapcsolatos elvárások
I. Jogosultsági kritériumok
1. A támogatásra az az aktív mezőgazdasági termelő jogosult, aki az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet) alapján kijelölt és a MePAR-ban lehatárolt Natura 2000 gyepterületen gazdálkodik, ideértve az ideiglenes gyepeket és a fásított rét, legelőket.
2. A támogatással érintett terület legalább 1,0 hektár gyepterület, a legkisebb támogatható tábla méret 0,25 ha.
3. Az aktív mezőgazdasági termelő legalább a támogatási időszak végéig a 2007. évi XVII. törvény a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről (a továbbiakban: 2007. évi XVII. törvény) 44. § (7) bekezdése alapján jogszerű földhasználó.
4. Nem támogatható olyan a 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet alapján kijelölt terület, amely állami tulajdonban és a honvédelmi szervek vagyonkezelésében áll.
II. Kötelezettségvállalások
1. Támogatást igénylőnek be kell tartania a Natura földhasználati rendeletben megfogalmazott előírásokat.
2. A támogatási célok megvalósulásának nyomon követése érdekében a támogatást igénylőnek a támogatási időszakot követő évben a monitoring adatszolgáltatási időszakban eleget kell tennie a monitoring adatszolgáltatási kötelezettségének.
Gazdálkodási naplóval kapcsolatos kötelezettségek
1. A támogatást igénylő a kötelezettségek teljesítésének ellenőrzése érdekében a 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet alapján érintett mezőgazdasági táblák vonatkozásában tevékenységekről a 9/2015. (III. 13.) FM rendelet 8. melléklete szerinti gazdálkodási naplót papír alapon vagy elektronikus úton köteles a Felhívás 2. melléklete szerint naprakészen vezetni.
2. A gazdálkodási napló eredeti példányát - amely lehet papír formátumú vagy elektronikus alapú - a támogatói okirat hatályba lépését követő ötödik év végéig, de legalább 2027. december 31-ig meg kell őrizni.
3. A támogatást igénylő köteles a támogatási időszak évére vonatkozó gazdálkodási naplónak a Felhívás 4. mellékletében meghatározott adattartalmát a támogatási időszak naptári évét követő év január 1. és március 1. között az adott évre vonatkozóan aktuális elektronikus formanyomtatványon, elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül benyújtani a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalhoz (a továbbiakban NÉBIH). A gazdálkodási napló adattartalmának benyújtása vonatkozásában hiánypótlásnak helye nincs és a fenti határidő jogvesztő hatályú.
Natura 2000 képzéssel kapcsolatos kötelezettségek
1. A támogatást igénylő köteles a támogatói okirat kézhezvételétől számított 10 hónapon belül Natura 2000 képzésen részt venni. Támogatást igénylőnek a képzési kötelezettséget a programozási időszakban egyszer kell teljesítenie.
2. A képzésen a támogatást igénylőnek kell részt vennie. Amennyiben a támogatást igénylő nem természetes személy, a képzésen a vezető tisztségviselőnek, képzésre kijelölt alkalmazottnak vagy tagnak kell részt vennie. Családi gazdaság esetében a képzésen a családi gazdaság vezetőjének vagy a családi gazdaság tagjának kell részt vennie.

4. A TÁMOGATÁSI KÉRELMEK BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELEI
Amennyiben jelentkezni kíván a Felhívásra, kérjük a következő információkat vegye figyelembe.
4.1 Támogatást igénylők köre
Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:
Az aktív mezőgazdasági termelők.
Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.
4.2 Támogatásban nem részesíthetők köre
Jelen Felhívás esetében nem releváns.
4.3 A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja
a) Támogatási kérelmeket – egyúttal kifizetési igényléseket – az agrárpolitikáért felelős miniszternek az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos eljárási szabályokról szóló rendeletében az adott évi egységes kérelem benyújtására meghatározott időszakban lehet benyújtani, az egységes kérelem részeként az alábbiak szerint: A támogatási kérelem az egységes kérelem benyújtására nyitva álló határidőn belül nyújtható be, mely határidő jogvesztő hatályú.
b) A támogatási kérelem a mindenkori egységes kérelem rendelet szerinti szankciómentes benyújtási határnapját követően benyújtható a jogvesztő határnapig azzal, hogy a támogatási összeg munkanaponként 1%-kal csökkentésre kerül.
2. A támogatási kérelem benyújtására és elbírálására az Európai Parlament 1306/2013/EU rendelete, a Bizottság 640/2014/EU rendelete, a Bizottság 809/2014/EU rendelete, a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet és a mindenkori egységes kérelemre vonatkozó hazai rendelet vonatkozó rendelkezései alkalmazandók.
3. Az (1) bekezdés szerinti határidő elmulasztása jogvesztő hatályú.
4. Egy támogatást igénylő a 2016. január 1. és 2020. december 31. közötti időszakban minden évben, évente egy támogatási kérelmet nyújthat be.
5. Egységes kérelmet kizárólag az ügyfél-nyilvántartási rendszerben kérelemre nyilvántartásba vett ügyfél-azonosítóval rendelkező támogatást igénylő nyújthat be, a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Államkincstár) www.mvh.allamkincstar.gov.hu elektronikus felületén, ügyfélkapun keresztül.
6. A benyújtott egységes kérelemben módosításokat a tárgyévben meghirdetett benyújtási határidőig lehet megtenni. Az egységes kérelem a benyújtási időszak alatt tett utolsó változtatás szerinti adattartalom szerint kerül elbírálásra. Változtatás benyújtása esetén az egységes kérelem benyújtási idejének az utolsó változtatás benyújtásának napja minősül.
7. Az egységes kérelem benyújtási időszaka után támogatást igénylő legfeljebb pontosíthat a benyújtott kérelmén.
5. A FINANSZÍROZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK
Kérjük a projekt előkészítése során vegye figyelembe, hogy a támogatást a projekt megvalósítása során csak akkor tudja majd igénybe venni, ha megfelel a következő szabályoknak.
5.1 A támogatás formája
Jelen Felhívás keretében nyújtott támogatás normatív, területalapú, vissza nem térítendő támogatásnak minősül.
1. A kompenzációs támogatás minden évben évente kerül odaítélésre, vissza nem térítendő támogatás formájában.
2. A támogatás intenzitása 100%, a támogatási összegek az ország teljes területére egységesen kerülnek kiszámításra.
3. A támogatás a támogatási kérelem, mely egyúttal a kifizetési igénylés is keresztellenőrzése, illetve a helyszíni ellenőrzési eredmények kiértékelése után - a keresztellenőrzést követő 30 nap - egy összegben kerül folyósításra.
4. A támogatás forintban kerül kifizetésre, az euró/forint átváltási arány a kifizetési kérelem benyújtás évének január 1-jén fennálló Európai Központi Bank középárfolyam szerint kerül meghatározásra.
5. A támogatás folyósítása a 2007. évi XVII. törvény 28/A. § (2) bekezdése alapján a támogatást igénylő ügyfél-nyilvántartási rendszerben rögzített fizetési számlájára történik
5.2 A projekt maximális elszámolható összköltsége
Nem releváns.
5.3 A támogatás mértéke, összege
Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: 69 eurónak megfelelő forint összeg/hektár/év.
5.4 Előleg igénylése
Nem releváns.
5.5 Az elszámolható költségek köre
Nem releváns.
5.6 Az elszámolható költségek mértékére, illetve arányára vonatkozó elvárások
Nem releváns.
5.7 Nem elszámolható költségek köre
Nem releváns.
5.8 Az állami támogatásokra vonatkozó rendelkezések
Nem releváns.
5.8.1 A Felhívás keretében nyújtott egyes támogatási kategóriákra vonatkozó egyedi szabályok
Nem releváns.
https://www.palyazat.gov.hu/node/57617
A fenti kiírást terjedelmi okokból rövidítettük, az eredeti a szövegben található webcímen elérhető. (A Szerk.)

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
pályázati csomagIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum