Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Óvodai sportterem, tornaszoba fejlesztése / MFP-OTF/2020
Kiíró:
Miniszterelnöki Hivatal
Határidő:
09/04/2020
Érvényes:
09/04/2020
Tárgymutató:
óvodai sportterem, tornaszoba fejlesztése / MFP-OTF/2020
Pályázhat:
- Helyi önkormányzat (GFO 321) esetén:
azok a települések, ahol az állandó lakosság száma 5000 fő, vagy ez alatti, a 2019. január 1. napján a Belügyminisztérium által kezelt adatok alapján.
- Helyi önkormányzatok társulása (GFO 327) esetén:
azok a társulások, amelyek a fejlesztés helye szerinti tagtelepülésének az állandó lakosság száma 5000 fő, vagy ez alatti a 2019. január 1. napján a Belügyminisztérium által kezelt adatok
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

Óvodai sportterem, tornaszoba fejlesztése / MFP-OTF/2020

PÁLYÁZATI KIÍRÁS
A Magyar Falu Program keretében
"Óvodai sportterem, tornaszoba fejlesztése"
című
alprogramhoz
A kiírás kódszáma: MFP-OTF/2020

1. Bevezető
A Miniszterelnökséget vezető miniszter (a továbbiakban: Támogató) pályázatot hirdet a Magyar Falu Program 2020. évi végrehajtásához szükséges többletforrás biztosításáról szóló 1401/2020. (VII. 15.) Korm. határozat alapján Magyarország területén működő 5000 fő, és az ez alatti állandó lakosságszámú települések önkormányzatai (továbbiakban: önkormányzat) kizárólagos tulajdonában lévő, óvodai sporttermek, tornaszobák fejlesztésének támogatására (a továbbiakban: kiírás).

1.1. A pályázati kiírás indokoltsága és célja
Kormányzat alapvető célja a Magyar Falu Program megvalósítása kapcsán, a hazai kistelepülések népességmegtartó és népességnövelő erejének fokozása.
Jelen alprogram a köznevelési infrastruktúra fejlesztésének további támogatására ad lehetőséget: intézményi felújítást, fejlesztést, korszerűsítést (energetikai és egyéb), valamint eszközbeszerzést támogat.
Kiemelten kell kezelni az óvodai sporttermek és tornaszobák helyzetének javítását. Az óvodai sportterem, tornaszoba fejlesztésnél első számú szempont az egészséges életmód feltételeinek kialakítása, ezáltal biztosítva a megfelelő testi fejlődéshez szükséges kritériumokat.
Az "Óvodai sportterem, tornaszoba fejlesztése" alprogram célja, hogy új sporttermek, tornaszobák jöjjenek létre, vagy a meglévő és elavult állapotú tornaszobák fejlesztésre kerüljenek a vidéki kistelepüléseken.
Az alprogramhoz kapcsolódóan további cél, hogy a vidéki kistelepüléseken élő gyermekek egészséges testi és lelki fejlődését segítse. Ennek keretében a kiírás célja, hogy néhány éven belül minden óvodában megvalósuljon nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 2. melléklete szerinti követelményeknek megfelelő eszközök és felszerelések beszerzése (lásd 5. számú melléklet), hiszen ezen eszközök elengedhetetlenek a kisgyermekkori nevelés hatékony fejlesztése szempontjából. Mindezek eredményeként létrehozott sporttermek, tornatermek, tornaszobák, beszerzett fejlesztő eszközök hozzájárulnak, hogy a kisgyermekek fejlődési lehetőségei javuljanak, így a vidéki élet jobbá, vonzóbbá váljon a családok számára.

1.2. A rendelkezésre álló forrás
A kiírás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 2 500 000 000 forint.
Jelen kiírás rendelkezésre álló összegét a Miniszterelnökség hazai forrásból biztosítja Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 41. Magyar Falu Program jogcímcsoport, 2. Magyar Falu Program alprogramjainak támogatása jogcím terhére.
A pályázatonként maximálisan igényelhető támogatási összeg mértékét jelen kiírás 4.2. pontja tartalmazza.

2. A pályázat célja
A kiírás célja, hogy az 5000 fő, és az ez alatti állandó lakosságszámú településeken új sporttermek jöjjenek létre, vagy a meglévő és elavult állapotú tornaszobák fejlesztésre kerüljenek az óvodákban, ezáltal a vidéki kistelepülések hátrányainak mérséklése, az életminőség és a közszolgáltatások elérhetőségének javítása.

2.1. A projekt keretében támogatható tevékenységek
2.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek:
- Óvodai tornaszoba fejlesztése, átépítése, átalakítása, korszerűsítése és bővítése (például: fűtéskorszerűsítés, nyílászárócsere, hőszigetelés, meglévő világítási rendszerek, megújuló energiaforrás alkalmazása, vizesblokk, öltöző, stb.);
Óvodai tornaszoba fejlesztése abban az esetben is támogatható, ha tornaszobaként az óvoda épületétől elkülönülő egyéb, a pályázó önkormányzat tulajdonában lévő (például kultúrház) épületet használnak. (lásd: 6. számú melléklet)
- Óvodai sportterem, tornaszoba építése
Amennyiben a fejlesztéssel érintett épület nem kizárólag a kiírás céljának megfelelő funkciót lát el, de az ellátott funkciók mindegyike kizárólag önkormányzati feladatellátást szolgál, úgy a tervezett tevékenységhez kapcsolódó építési, fejlesztési munkálatok támogathatóak.
Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben a pályázat benyújtásakor nem óvodaként működő ingatlanhoz, vagy új óvoda létrehozásához, kialakításához kapcsolódik a fejlesztés, úgy legkésőbb az elszámolás benyújtásakor rendelkeznie kell a fejlesztés révén kialakított óvodára vonatkozó alapító vagy létesítő okirattal, szakmai alapdokumentummal, mely az elszámolás vizsgálata során ellenőrzésre kerül1.
1 https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozerdekuadatok
Amennyiben meglévő óvoda felújításához, átépítéséhez, átalakításához, korszerűsítéséhez és/vagy bővítéséhez kapcsolódik, akkor a fejlesztéssel érintett intézménynek legkésőbb a hiánypótlásra rendelkezésre álló határidőig rendelkeznie kell alapító vagy létesítő okirattal, szakmai alapdokumentummal, mely a pályázat vizsgálata során ellenőrzésre kerül.
2.1.2. Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek:
E kiírás keretében önállóan nem, csak a 2.1.1. pontban felsorolt tevékenységekkel együtt támogatható tevékenységek:
- A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 2. melléklet szerinti követelményeknek megfelelő eszközök és felszerelések beszerzése (lásd 5. számú melléklet);
- Akadálymentesítés;
- Előkészítési, tervezési tevékenységek (pályázati dokumentáció összeállítása, műszaki/építészeti tervdokumentáció elkészítése, tervezés, engedélyezés, hatósági eljárások költsége);
- Közbeszerzési eljárások lefolytatása (közbeszerzési dokumentáció összeállítása, közbeszerzési tanácsadói tevékenység, közbeszerzési eljárás költsége);
- A megvalósításhoz kapcsolódó tevékenységek (pl. műszaki ellenőri szolgáltatás, projektmenedzsment költsége);
2.1.3 Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenység
- Tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása (lásd még: jelen kiírás 4.4. pontja)

2.2 Nem támogatható tevékenységek
A kiírás keretében a 2.1. pontban és alpontjaiban meghatározott tevékenységeken túlmenően más tevékenység nem támogatható.
Nem támogatható korábbi hazai és/vagy európai uniós projekt keretében már beszerzett, illetve beszerzésre kerülő eszközök/berendezések/bútorok/felszerelések elszámolása.
Figyelem, a kiírás keretében használt eszközök, illetve egyszer használatos eszközök beszerzése nem támogatható, így a jogszabályokban szereplő ilyen jellegű tételek költsége nem támogatható!

2.3. A projekt műszaki-szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos elvárások
A pályázónak figyelembe kell vennie, hogy a támogatott tevékenységgel létrehozott eredményeknek meg kell felelniük a kiírás 2. számú mellékletében foglalt elvárásoknak.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a támogatott tevékenységek megvalósítása során a hatályos, építésre vonatkozó jogszabályok betartása kötelező.

2.4. A projektvégrehajtás időtartama
2.4.1. A projekt megkezdése
Jelen pontot az "Általános Útmutató a Magyar Falu Program keretében 2020. évben meghirdetett kiírásokhoz" c. dokumentum (a továbbiakban Útmutató 2020.) 3.3. pontja tartalmazza.
2.4.2. A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam
A projekt fizikai befejezésére a Támogatói Okirat hatálybalépésétől számított legfeljebb 18 hónap áll rendelkezésre, de legkésőbb 2022. június 30.
További szabályokat az Útmutató 2020. 3.4. pontja tartalmaz.

2.5. A projekt területi korlátozása
A projekt megvalósulási helyszíne Magyarország közigazgatási területe.

3. A pályázat benyújtásának feltételei
A pályázó egy kérelem keretében egy meglévő óvoda fejlesztésére és az ehhez kapcsolódó, önállóan nem támogatható tevékenységek megvalósítására igényelhet támogatást.

3.1. Pályázók (Jogosultak) köre
Jelen kiírásra pályázatot nyújthatnak be:
- Helyi önkormányzat (GFO 321) esetén:
azok a települések, ahol az állandó lakosság száma 5000 fő, vagy ez alatti, a 2019. január 1. napján a Belügyminisztérium által kezelt adatok alapján.
- Helyi önkormányzatok társulása (GFO 327) esetén:
azok a társulások, amelyek a fejlesztés helye szerinti tagtelepülésének az állandó lakosság száma 5000 fő, vagy ez alatti a 2019. január 1. napján a Belügyminisztérium által kezelt adatok
További szabályokat az Útmutató 2020.2.1. pontja tartalmaz.

3.2. Támogatásban nem részesíthetők köre
Egy támogatást igénylő önkormányzat kizárólag egy pályázat benyújtására jogosult, azaz kizárólag önállóan vagy társulás tagjaként részesülhet támogatásban.
További szabályokat az Útmutató 2020.2.1.1. pontja tartalmaz.
3.3. A pályázat benyújtásának határideje és módja
A pályázatot kizárólag elektronikus úton, a Magyar Államkincstár által a Magyar Falu Program végrehajtására létrehozott és üzemeltetett elektronikus benyújtó felületen keresztül lehet benyújtani. A pályázatot benyújtó önkormányzatnak/társulásnak rendelkeznie kell hivatali kapuval.
A kapcsolattartás kizárólag hivatali kapun keresztül, elektronikus úton történik.
Jelen kiírás keretében a pályázatok benyújtására
2020. augusztus 5. napja és 2020. szeptember 4. napja között van lehetőség.
Ezen időszak alatt a pályázatok benyújtása folyamatosan, de legkésőbb az alábbi határidőig történik:
2020. szeptember 4. napja.
A pályázat módosítására a benyújtást követően nincs lehetőség.
A határidő elmulasztása jogvesztő. További szabályokat az Útmutató 2020.2.1.1. pontja tartalmaz.

3.4. Kiválasztási kritériumok
3.4.1. Jogosultsági (formai) kritériumok
- A pályázat (elektronikus benyújtó felület) valamennyi rovata ki van töltve, és minden kérdésre választ ad;
- A pályázatot a kiírás 3.1 pontjában megjelölt jogosult nyújtotta be a 2.1. pont szerinti tevékenység megvalósítására;
- A kötelező nyilatkozatok kitöltésre kerültek, azok hitelesek, teljeskörűek és nem valótlan tartalmúak;
- A kötelező csatolandó mellékletek megfelelő tartalommal és határidőben benyújtásra kerültek.

Figyelem, a csatolandó mellékleteket kizárólag PDF formátumban áll módunkban elfogadni.
3.4.2. Tartalmi értékelési szempontok
A döntést megalapozó főbb értékelési szempontok:
- A pályázó adóerő-képessége, melyet a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 2. melléklet Kiegészítő szabályok, 1. c) pontja szerint kell figyelembe venni;
- A fejlesztés megvalósításának helye a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014 (XI. 26.) Korm. rendelet alapján;
- A fejlesztés megvalósításának helye a kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló 105/2015. (IV.23.) Korm. rendelet alapján;
- A Magyar Falu Program jelen kiírásához való viszonya, indokoltsága, célja, részletes szakmai tartalma, komplexitása, viszonya más korábbi és tervezett települési fejlesztésekkel;
- A projekt keretében meghozott környezettudatossági, energiahatékonysági intézkedések, ezek társadalmi hatása, fenntarthatósága.

3.5. Hiánypótlás és tisztázó kérdés
Jelen pontot az Útmutató 2020. 2.2.2. és 2.2.3. pontja tartalmazza.

4. A finanszírozással kapcsolatos információk
4.1. A támogatás formája
A Magyar Falu Program (a továbbiakban: MFP) keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő, 100%-os támogatási intenzitású hazai támogatásnak minősül.

5. Döntésről való értesítés, Támogatói Okirat kiadásának rendje
A Támogató a pályázat beadására nyitva álló határnapot követő 65 napon belül dönt. A Támogató a döntésről elektronikus úton értesíti a Kedvezményezettet. Amennyiben a Támogatói Okirat kiállításának feltétele valamilyen, jelen kiírás szerint kötelező dokumentum benyújtása, a pályázónak legkésőbb a támogató döntésről szóló értesítés kézbesítését követő legfeljebb 30 napon belül szükséges azt benyújtania, ennek hiányában Támogatói Okirat kiállítására nem kerülhet sor, a pályázat elutasításra kerül.
További szabályokat az Útmutató 2020.2.2.5. pontja tartalmazza.

5.1 Jogorvoslat
Kifogás benyújtására nincs lehetőség.
További szabályokat az Útmutató 2020.4. pontja tartalmazza.

6. A támogatás elszámolása és ellenőrzése
A Támogatói Okiratban foglaltak végrehajtásának és a vállalt kötelezettségek teljesítésének ellenőrzését elsősorban a Kincstár végzi. A Kedvezményezettnek a támogatás felhasználásával kapcsolatosan ellenőrzés-tűrési és adatszolgáltatási kötelezettsége van.
A támogatás felett a Kedvezményezett rendelkezik, és felelős annak jogszerű felhasználásáért. A Kedvezményezett a támogatás felhasználásáról elkülönített, naprakész nyilvántartást vezet.
Az elszámolás benyújtásának végső határideje a projekt fizikai befejezését követő 60. nap.
A határidő elmulasztása jogvesztő. További szabályokat az Útmutató 2020.5. pontja tartalmazza.

7. Ügyfélszolgálatok elérhetősége
A Kincstár és annak területi szerve személyes, elektronikus és telefonos ügyfélszolgálatot tart fenn. További szabályokat az Útmutató 2020.6. pontja tartalmazza.
https://e-kerelem.mvh.allamkincstar.gov.hu/enter/mfpbongeszo/mfpBongeszoLite.xhtml#
A fenti kiírást terjedelmi okokból rövidítettük, az eredeti a szövegben található webcímen elérhető. (A Szerk.)

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
pályázati csomagIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum