Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Irinyi Terv iparstratégiai támogatásai program
Kiíró:
Innovációs és Technológiai Minisztérium
Határidő:
12/31/2019
Érvényes:
12/31/2019
Tárgymutató:
Irinyi terv iparstratégiai támogatásai program
Pályázhat:
14/2019. (VI. 12.) ITM rendelet 1. melléklet 88. sora alapján gazdasági társaság, egyéni cég, szövetkezet, európai részvénytársaság, európai szövetkezet
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

Tájékoztató az Irinyi Terv iparstratégiai támogatásai program keretében nyújtott támogatások igénylésének
2019. évi feltételeiről

A Kormány 2016. február 5-én elfogadta a hazai ipar fejlesztéséről szóló Irinyi Tervet. Ennek megvalósítása érdekében szüksées azon tőkehiányos, az Irinyi Terv által kiemelt ágazatként azonosított ágazatokba tartozó vállalatok fejlesztéseinek és beruházásainak támogatása, amelyek jelentős mértékben járulnak hozzá a növekedéshez, erre a célra a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 1. számú melléklete XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezet 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím 64. Belgazdasági feladatok alcím 4. Irinyi Terv végrehajtása jogcímcsoport 01. Irinyi Terv iparstratégiai támogatása jogcím alapján működési kiadásokra 1 250 000 000 Ft, felhalmozási kiadásokra 1 250 000 000 Ft, mindösszesen 2 500 000 000 Ft áll rendelkezésre.
Az Irinyi Terv végrehajtásához hozzárendelt 2 500 000 000 Ft költségvetési forrást olyan projektekre szükséges kihelyezni, amelyek más forrásból nem finanszírozhatók, s amelyek az Irinyi Tervben azonosított ágazatokban (járműgyártás, speciális gép- és járműgyártás, élelmiszeripar, egészséggazdaság, zöldgazdaság, IKT szektor) valósulnak meg, továbbá a felsorolt ágazatokban megvalósuló innovációs partnerség kialakítására irányulnak.
Jelen tájékoztatót az Innovációs és Technológiai Minisztérium mint támogató (a továbbiakban: Támogató) adja ki.

1. Az előirányzat felhasználására vonatkozó fontosabb jogszabályok
- Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.)
- Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.)
- A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Sztv.)
- A tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény
- A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 95.§-97.§ (a továbbiakban: Kbt.)
- A fejezeti kezelésű előirányzatok és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 14/2019. (VI. 12.) ITM rendelet (a továbbiakban: 14/2019. (VI. 12.) ITM rendelet)
- Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Átr.)
- A Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban: Ácsr.)
- Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban: De minimis rendelet)

2. Támogatásban részesíthetők köre
A 14/2019. (VI. 12.) ITM rendelet 1. melléklet 88. sora alapján gazdasági társaság, egyéni cég, szövetkezet, európai részvénytársaság, európai szövetkezet.

3. Támogatható tevékenységek köre
Az előirányzat célja az Irinyi Tervben kiemelt ágazatként meghatározott ágazatokba tartozó vállalatok fejlesztéseinek és beruházásainak támogatása, amelyek hozzájárulnak a kiemelt feldolgozóipari ágazatok növekedéséhez.
Az Irinyi Terv iparstratégiai támogatásai program keretében az alábbi tevékenységek támogathatók:
a) kapacitásbővítés,
b) új létesítmény létrehozása új helyrajzi számon,
c) termékkínálat bővítése,
d) termelési folyamat alapvető megváltoztatására irányuló induló beruházások,
e) termékek piacra vitele,
f) kutatási és fejlesztési tevékenység,
g) az f) és a h) ponthoz kapcsolódó iparjogvédelem,
h) a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 95-97. §-ai szerinti innovációs partnerségi eljárás lebonyolításának megvalósítása,
i) az a)-e) ponthoz kapcsolódó energiahatékonysági beruházás,
j) az a)-e) ponthoz kapcsolódó megújuló energia használatát célzó beruházás.
A fentiekben felsorolt tevékenységek támogathatóságának feltétele továbbá, hogy azoknak az alábbi TEÁOR ’08 körébe kell tartoznia:
i. élelmiszeripar: C10., C11., C12., G46.3., I56., M75.
ii. egészséggazdaság: A01.28., C21., C26.6., C32.5., G46.46., M72.11., Q86., Q87.
iii. járműipar: C22.11., C22.19.,C27.11., C27.20., C30.1.-C30.4., C30.9.
iv. zöld gazdaság: A01.11., A02.10., A02.20., C10.41., C16.10., C16.29., C19.10., C19.20., C20.11.-C20.17., C20.20., C20.30., C20.41., C20.42., C20.51.-C20.53., C20.59., C20.60., C22.21.-C22.23., C22.29., C25.61., C25.62., D35.11., D35.30., E37.00., E38.11., E38.12., E38.21., E38.22., E38.3., E38.31., E38.32., E39.00., G46.12., G46.13., G46.18., G46.19., G46.69., G46.73., G46.74., G46.77., G46.90.
v. IKT szektor, elektronika ipar: C26.1.-C26.4., C26.8., G46.51., G46.52., J58.2., J61.1.-J61.3., J61.9., J62.01.-J62.03., J62.09., J63.11., J63.12., S95.11., S95.12.
vi. speciális gépgyártás: C 26.51, C26.60, C28.1.-C28.4., C28.9., G46.61.-G46.64., G46.66., G46.69., M71.12., M72.19.
vii. az i)-vi) pontban nem meghatározott TEÁOR tevékenység, abban az esetben, ha a támogatást igénylő igazolni tudja a projekt Irinyi Tervben meghatározott célokkal való összhangját.

4. A támogatás módja, mértéke, összege
Az előirányzatból egyedi kérelem alapján vissza nem térítendő támogatás nyújtható. Egyedi kérelem alapján támogatás adható a Kbt. 95.§-97.§ szakasza szerinti innovációs partnerség kialakítására is.
A teljes rendelkezésre álló keret a 2019-as költségvetési évben 2 500 000 000 Ft, mely összeg az esetlegesen felmerülő további kiadásokkal (pl.: a támogatás átutalásához kapcsolódó banki költségek összegével) csökkentésre kerül. A támogatás maximális összege 400 millió Ft, mértéke támogatási kategóriától függ. A legkisebb támogatható projektméret 100 millió Ft, azzal, hogy a beruházáshoz nyújtható támogatás összege el kell, hogy érje az 50 millió Ft-ot.
Az előirányzatból önállóan a jelen tájékoztató 3. pont a)-f) alpontjai, valamint h) alpontja szerinti tevékenység támogatható.
Induló vállalkozás esetén kizárólag a legkisebb támogatható mérettel rendelkező projekthez nyújtható támogatás.
A támogatást igénylő az elszámolható költségek nem támogatott részét saját forrásból kell, hogy biztosítsa és a teljes beruházás megvalósításához szükséges költségek forrását a támogató számára be kell mutassa. Saját forrásnak a kedvezményezett által a projekthez igénybe vett állami támogatást, valamint regionális beruházás támogatás esetén az Európai Unió intézményei, ügynökségei, közös vállalkozásai vagy más szervei által központilag kezelt, a tagállam ellenőrzése alá közvetlenül vagy közvetve nem tartozó uniós finanszírozást nem tartalmazó forrás minősül.
Amennyiben az induló beruházás a termelőeszközök beszerzéséhez kapcsolódóan energiahatékonysági-, megújuló energia felhasználást célzó költség elemeket is tartalmaz, úgy ezek aránya az elszámolható költségeken belül nem haladhatja meg a 20%-ot.
(Regionális beruházási támogatás esetén az Ácsr. szerint új gazdasági tevékenység végzésére irányuló induló beruházásnak minősül többek között a tárgyi eszközökre és immateriális javakra irányuló azon beruházás, amely új létesítmény létrehozásához vagy a létesítmény tevékenységének diverzifikálásához kapcsolódik, azzal a feltétellel, hogy az új tevékenység nem azonos a létesítményben korábban folytatott tevékenységgel, és nem is hasonlít ahhoz.)
A versenyjogi szabályok adta kereteken belül a ténylegesen alkalmazásra kerülő támogatás intenzitások/mértékek meghatározására egyedileg, a kérelmező és az általa benyújtott egyedi kérelem alapján kerül sor.
a) A támogatás nyújtásának alapvető feltételei
A jelen tájékoztató 3. pont h) alpontja szerinti tevékenység esetén olyan gazdasági társaság, európai részvénytársaság, valamint európai szövetkezet is támogatható a 3. pontban meghatározott ágazatokban, amennyiben megfelel az alábbi feltételeknek:
1. A jelen tájékoztató 3. pont a)-g) és i)-j) alpontjaiban foglalt tevékenységek tekintetében a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: kkv. törvény) szerinti kis- és középvállalkozásoknak minősülő gazdasági társaság, egyéni cég, szövetkezet, amennyiben
a. fejlesztendő tevékenysége a 3. pontban meghatározott ágazat valamelyikébe esik,
b. létszáma - a foglalkoztatási adatok meghatározásánál a 651/2014/EU bizottsági rendelet 1. mellékletében rögzített módszertan szerint a kapcsolt- és partnervállalkozások adatait, továbbá kizárólag a támogatást igénylő esetében a kölcsönzött munkaerőnek a támogatási kérelem benyújtását megelőző 12 havi átlagállományát is figyelembe véve - nem haladja meg a 249 főt,
c. a támogatást igénylő vagy kapcsolt vállalkozása Magyarországon rendelkezik saját tulajdonú székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel,
d. a támogatást igénylőnek vagy kapcsolt vállalkozásának - kivéve induló vállalkozásoknak - a támogatási igény benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevétele meghaladja a projekt elszámolható összköltségét,
e. a támogatást igénylőnek vagy kapcsolt vállalkozásának - kivéve induló vállalkozásoknak - a támogatási igény benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti mérlegfőösszege meghaladja a projekt elszámolható összköltségét,
f. a beruházás a támogatást igénylőnél - kivéve induló vállalkozásoknak - az átlagos éves nettó árbevétel növekedését eredményezi a beruházás megkezdését megelőző üzleti év éves nettó árbevételéhez képest,
g. támogatást igénylő vállalja, hogy amennyiben a támogatott tevékenység beruházás, a támogatási okiratban vállalt feltételek mellett az érintett régióban legalább a projekt befejezését követő 3 évig fenntartja és a támogatott fejlesztéseket a megvalósítás helyszínén üzemelteti,
h. a támogatást igénylő az elszámolható költségek legalább 50%-át saját forrásból kell, hogy biztosítsa és a támogatási tevékenység megvalósításához szükséges költségek forrását a támogató számára be kell mutassa, melyről nyilatkozatot szükséges becsatolnia,
i. támogatás csak akkor nyújtható, ha ösztönző hatásokkal bír.
2. A jelen tájékoztató 3. pont h) alpontja szerinti tevékenység esetén olyan gazdasági társaság, egyéni cég, szövetkezet, európai részvénytársaság, valamint európai szövetkezet is támogatható, amelyik megfelel a 4. a) 1. pont a), c)-f) és h)-i) alpontjában foglaltaknak.
3. Nem nyújtható támogatás az 1. és 2. pontban meghatározottak részére, ha a támogatási igény:
a. vállalkozásban történő részesedés szerzésére irányul,
b. benyújtója a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény alapján nem minősül átlátható szervezetnek,
c. benyújtójának lejárt esedékességű, 60 napot meghaladó nyilvántartott adó- vagy egyéb köztartozása van, kivéve, ha a tartozás szerint illetékes hatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett,
d. a benyújtója esetében a közigazgatási hatóság határozatával vagy annak bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság munkavállalók bejelentés nélküli vagy munkavállalási engedély nélküli foglalkoztatását a támogatási kérelem benyújtását megelőző 2 naptári éven belül véglegesen megállapította vagy annak megállapítására irányuló eljárás a támogatási kérelem benyújtásakor folyamatban van,
e. benyújtója a beruházást vagy a fejlesztést olyan ingatlanon kívánja megvalósítani, amely a támogatás odaítélésének időpontjában nem per- és igénymentes, kivéve, ha a támogatást kérelmező az igényjogosultja, vagy az igény a beruházás érdekében jött létre, továbbá kivéve, ha az ingatlant a helyi önkormányzat javára bejegyzett vételi jog vagy visszavásárlási jog terheli, ha azok gyakorlására a helyi önkormányzat csak azzal a feltétellel jogosult, ha a beruházás meghiúsult,
f. benyújtója a beruházást vagy a fejlesztést olyan bérelt vagy lízingelt ingatlanon kívánja megvalósítani, amely esetében a bérleti, illetve a lízing szerződés kizárólagos joggal nem biztosítja a támogatással megvalósuló létesítmény üzemeltetésének lehetőségét legalább a kötelező üzemeltetési időszak idejére, vagy a befektető nem vállalja, hogy bérleti, illetve a lízing szerződés lejárta előtt a fenti feltételeknek megfelelő helyszín rendelkezésre állását igazolja,
g. benyújtója vagy kapcsolt vállalkozása az Európai Bizottság korábbi döntése alapján jogellenes és a közös piaccal összeegyeztethetetlen támogatásban részesült, és ezért a támogatás visszafizetésére kötelezték és ezen visszafizetési kötelezettségének nem tett eleget,
h. a benyújtóval szemben a 651/2014/EU bizottsági rendelet 1. cikk (4) bekezdés c) pontja szerinti támogatási rendszerből való kizárás hatálya áll fenn.
A jelen tájékoztató 3. pont a)-g) és i)-j) alpontjaiban foglalt tevékenységek tekintetében a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény szerinti, akár induló kis és középvállalkozásnak minősülő gazdasági társaság részére nyújtható támogatás, amennyiben:
- létszáma - a foglalkoztatási adatok meghatározásánál az Ácsr. 1. mellékletében rögzített módszertan szerint a kapcsolt- és partnervállalkozások adatait, továbbá kizárólag a támogatást igénylő esetében a kölcsönzött munkaerőnek a támogatási kérelem benyújtását megelőző 12 havi átlagállományát is figyelembe véve - nem haladja meg a 249 főt,
- a támogatást igénylő vagy kapcsolt vállalkozása Magyarországon rendelkezik saját tulajdonú székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel,
- a támogatást igénylőnek vagy kapcsolt vállalkozásának a támogatási igény benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevétele meghaladja a projekt elszámolható összköltségét (induló vállalkozások esetén nem kell figyelembe venni),
- a támogatást igénylőnek vagy kapcsolt vállalkozásának a támogatási igény benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti mérlegfőösszege meghaladja a projekt elszámolható összköltségét (induló vállalkozások esetén nem kell figyelembe venni),
- a beruházás a támogatást igénylőnél az átlagos éves nettó árbevétel növekedését eredményezi a beruházás megkezdését megelőző üzleti év éves nettó árbevételéhez képest (induló vállalkozások esetén nem kell figyelembe venni),
- támogatást igénylő vállalja, hogy amennyiben a támogatott tevékenység beruházás, a támogatási okiratban vállalt feltételek mellett az érintett régióban legalább a projekt befejezését követő 3 évig fenntartja és a támogatott fejlesztéseket a megvalósítás helyszínén üzemelteti,
- A támogatást igénylő az elszámolható költségek nem támogatott részét (regionális beruházási támogatás esetén legalább 25%-át) saját forrásból kell, hogy biztosítsa és a támogatási tevékenység megvalósításához szükséges költségek forrását a támogató számára be kell mutassa,
- Támogatás csak akkor nyújtható, ha ösztönző hatással bír. (Az ösztönző hatást igazolja, ha a beruházás megkezdése előtt a támogatást igénylő támogatás iránti kérelmét benyújtja.)
Nem nyújtható támogatás a fent meghatározottak részére, ha a támogatási igény:
- vállalkozásban történő részesedés szerzésére irányul,
- benyújtója a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény alapján nem minősül átlátható szervezetnek,
- benyújtójának lejárt esedékességű, 60 napot meghaladó nyilvántartott adó- vagy egyéb köztartozása van, kivéve, ha a tartozás szerint illetékes hatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett,
- a benyújtója esetében a közigazgatási hatóság határozatával vagy annak bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság munkavállalók bejelentés nélküli vagy munkavállalási engedély nélküli foglalkoztatását a támogatási kérelem benyújtását megelőző 2 naptári éven belül jogerősen megállapította vagy annak megállapítására irányuló eljárás a támogatási kérelem benyújtásakor folyamatban van,
- benyújtója a beruházást vagy a fejlesztést olyan ingatlanon kívánja megvalósítani, amely a támogatás odaítélésének időpontjában nem per- és igénymentes, kivéve, ha a támogatást kérelmező az igényjogosultja, vagy az igény a beruházás érdekében jött létre, továbbá kivéve, ha az ingatlant a helyi önkormányzat javára bejegyzett vételi jog vagy visszavásárlási jog terheli, ha azok gyakorlására a helyi önkormányzat csak azzal a feltétellel jogosult, ha a beruházás meghiúsult,
- benyújtója a beruházást vagy a fejlesztést olyan bérelt vagy lízingelt ingatlanon kívánja megvalósítani, amely esetében a bérleti, illetve a lízing szerződés kizárólagos joggal nem biztosítja a támogatással megvalósuló létesítmény üzemeltetésének lehetőségét legalább a kötelező üzemeltetési időszak idejére, vagy a befektető nem vállalja, hogy bérleti, illetve a lízing szerződés lejárta előtt a fenti feltételeknek megfelelő helyszín rendelkezésre állását igazolja,
- benyújtója vagy kapcsolt vállalkozása az Európai Bizottság korábbi döntése alapján jogellenes és a közös piaccal összeegyeztethetetlen támogatásban részesült, és ezért a támogatás visszafizetésére kötelezték és ezen visszafizetési kötelezettségének nem tett eleget,
- a benyújtóval szemben az Ácsr 1. cikk (4) bekezdés c) pontja szerinti támogatási rendszerből való kizárás hatálya áll fenn.
b) A támogatás nyújtásának az egyedi projektkiválasztásra vonatkozó alapvető feltételei
A támogatott egyedi projektekkel kapcsolatban megfogalmazott főbb elvárások, illetve szempontok (együttes teljesülés nem szükséges):
- újdonság/innováció tartalom,
- a kérelmező cég innovatív jellege (pl. meglévő, vagy a (regionális beruházás támogatás esetén) fenntartási időszak alatt létrejövő munkakapcsolat egyetemekkel, kutatóhelyekkel; alkalmazott kutatók száma, K+F költségek aránya),
- az elbírálás során szempont, hogy a kérelmező rendelkezik-e saját tanműhellyel, vagy szerződéses kapcsolatban áll-e tanműhelyt üzemeltető szakiskolával, esetleg vállalja-e a projekt ideje alatt, vagy (regionális beruházás támogatás esetén) a fenntartási időszakban ezek kialakítását,
- a beruházás eredményeként új (vagy alapvetően átdolgozott) terméknek kell létrejönnie,
- a hozzáadott értéknek illetve az árbevételhez viszonyított hozzáadott értéknek növekednie kell,
- lehetővé válik-e új exportpiaco(ko)n való megjelenés,
- lehetővé válik-e új (nagyvállalati) vevő(k) számára történő beszállítás,
- lehetővé válik-e energia-megtakarítás vagy megújuló energia felhasználási arányának növelése.
c) A támogatás nyújtásának a projektre vonatkozó általános elvárások
- A projekt végrehajtása esetén a megvalósítandó eredmények fenntarthatósága,
- A támogatást igénylő - a beruházás támogatása esetén - a beruházást a támogatási okiratban vállalt feltételek mellett az érintett régióban legalább a projekt befejezését követő 3 évig köteles fenntartani. A támogatott fejlesztéseket a támogatást igénylő köteles a megvalósítás helyszínén üzemeltetni. (Regionális beruházási támogatás esetén ez a követelmény nem akadályozza a gyors technológiai változások miatt a meghatározott kötelező üzemeltetési időszak alatt korszerűtlenné vált vagy meghibásodott tárgyi eszköz cseréjét, ha a kötelező üzemeltetési időszak alatt a gazdasági tevékenység fenntartása az érintett régióban biztosított. A korszerűtlenné vált vagy meghibásodott és támogatásban már részesült tárgyi eszköz cseréjére a kötelező üzemeltetési időszakban a támogatást igénylő támogatásban nem részesülhet. Az új eszköznek a lecserélt tárgyi eszközökkel azonos funkcióval, azonos vagy nagyobb kapacitással kell rendelkeznie, továbbá a gyártási időpontja nem lehet korábbi, mint a lecserélt tárgyi eszközé. Az új eszközre vonatkozó, a jelen pontban meghatározott feltételek fennállásának alátámasztására a támogatást igénylő köteles az ehhez szükséges dokumentumokat benyújtani a támogató számára.)
d) A támogatott beruházás elszámolható és el nem számolható költsége
Az egyes támogatási jogcímek, valamint az azokhoz tartozó elszámolható és nem elszámolható kiadások köre az alábbiakban kerül meghatározásra.

I) Elszámolható költségek:
1. A projekt megvalósításához szükséges, a támogatási kérelemben részletezett szakemberek humán erőforrás költségei (bruttó bér + járulékok),
2. Az olyan, kutatási és tudásközvetítő szervezettől vagy nagyvállalkozástól kirendelt, magasan képzett munkaerő költsége, aki kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységen, a kedvezményezettnél újonnan létrehozott, nem helyettesítő munkakörben dolgozik,
3. Az innovációs tanácsadás és innovációs támogató szolgáltatás költsége,
4. Gyártási dokumentáció elkészítése igénybevett szolgáltatásként,
5. Gyártmányfejlesztési dokumentáció elkészítése igénybevett szolgáltatásként,
6. Megvalósíthatósági tanulmány készítése,
7. Technológiai korszerűsítést eredményező új, egyenként minimum nettó 200 000 Ft értékű eszközök (200 000 Ft érték alatti eszköz csak akkor támogatható, ha az a beszerzendő eszköz tartozéka) vételára,
- eszközbeszerzéshez kapcsolódó szállítás és üzembe helyezés,
- eszközbeszerzéshez közvetlenül kapcsolódó betanítás,
- eszközbeszerzés esetén az eszközök felszerszámozásához az új szerszámok, új kiegészítő berendezések költsége, amennyiben alkalmassá teszi a meglévő gépet új termékek előállítására vagy kapacitásbővülést eredményez.
8. Tárgyi eszköz bérlés,
9. Az új termelő eszköz működtetéséhez szükséges infrastrukturális beruházások költsége,
10. Az új termelő eszköz működtetéséhez szükséges ingatlan építés, bővítés, átalakítás, korszerűsítés költségei (kivitelezőnek fizetett ellenszolgáltatás - saját teljesítés nem lehetséges),
11. Új termelő eszköz beszerzéséhez, működtetéséhez kapcsolódó hardver beszerzése egyenként minimum nettó 30 000 Ft értékben,
12. Új termelő eszköz beszerzéséhez, működtetéséhez kapcsolódó szoftverek beszerzése,
13. Az új termelőeszköz beszerzéséhez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzésének költsége, vételára,
14. A termelő eszköz beszerzéséhez kapcsolódó minőség-, környezet- és egyéb irányítási, vezetési, hitelesítési rendszerek, szabványok bevezetése és tanúsíttatása költsége,
15. K+F tevékenységhez kapcsolódó anyagköltség,
16. Szerződéses kutatás, a külső forrásokból szokásos piaci feltételek mellett megvásárolt vagy licencia tárgyát képező műszaki ismeretek és szabadalmak költsége, valamint a tanácsadás és hasonló szolgáltatások költsége, ha azokat kizárólag a projekthez veszik igénybe,
17. Iparjogvédelmi tevékenység (a szabadalmak és egyéb immateriális javak megszerzésének, érvényesítésének és védelmének költsége),
18. Hazai vagy külföldi kiállításon vagy vásáron való részvétel, valamint piacra jutás tevékenység,
19. Bioüzemanyag előállítása, bioüzemanyag-előállító egység új generációs bioüzemanyag-előállító egységgé történő átalakítása,
20. Elszámolható költségként kizárólag a támogatási kérelem befogadására vonatkozó értesítést követően felmerült költségek számolhatóak el, figyelemmel a támogatási okiratban rögzített tevékenység megkezdésének időpontjára és az egyedileg meghatározott költség-kategóriákra,
21. A beruházás esetében a Sztv. 47-51. §-ában meghatározott, költségek számolhatók el,
22. Az épületek és az egyéb eszközök lízingbe vételével kapcsolatos költségek abban az esetben számolhatóak el, ha a lízingügylet zártvégű pénzügyi lízing formájában valósul meg, és a lízingszerződés tartalmazza az eszköznek a lízing időtartam lejárta utáni megvásárlására vonatkozó kötelezettségét, amely határidő azonban nem lehet későbbi, mint a beruházás befejezésének dátuma,
23. Az immateriális javaknak az alábbi feltételeknek kell megfelelniük:
- kizárólag a támogatást igénylő és kizárólag a támogatásban részesült létesítményben használhatja fel azokat,
- az érintett immateriális javak bekerülési értékét az Sztv. előírásai szerint, terv szerinti értékcsökkenési leírással csökkentik,
- piaci feltételek mellett, a vevőtől független harmadik féltől kell őket megvásárolni,
- legalább 3 évig a támogatást igénylő eszközei között kell szerepelniük, és ahhoz a beruházáshoz kell kapcsolódniuk, amelyre a támogatást nyújtották,
- az immateriális javak az elszámolható költségek maximum 50%-át tehetik ki,
24. A támogatható tárgyi eszközöknek az alábbi feltételeknek kell megfelelniük:
- a támogatást igénylő a támogatásban részesült helyen használhatja fel,
- a beszerzett tárgyi eszközöknek tartósan, legalább a projektzárásig, vagy (regionális beruházás támogatás esetén) a fenntartási időszak végéig szolgálniuk kell a támogatott tevékenységet,
25. Ha a támogatást igénylő a beruházás, illetve a beruházás hasznosítása során általános forgalmi adó (a továbbiakban: ÁFA) levonására nem jogosult, akkor a támogatás számításának alapja a beruházás ÁFÁ-val növelt, bruttó összköltsége. A projekt költségvetését bruttó módon kell megtervezni,
26. Ha a támogatást igénylő ÁFA-adóalany, vagy még nem ÁFA-adóalany, de a beruházással, illetve a beruházás hasznosításával azzá válik és az általános forgalmi adó levonására egészben vagy részben jogosult, a támogatás alapja a beruházás ÁFA nélkül számított nettó összköltsége,
27. A beruházás bármely elemének nem piaci áron történő szerepeltetése a támogatás felülvizsgálatát, vagy arányos visszavonását eredményezi,
28. Általános és működési költség abban az esetben számolható el, ha arra a 14/2019. (VI. 12.) ITM rendeletben, az Ávr-ben, az Ácsr.-ben valamint a De minimis rendeletben foglaltak lehetőséget biztosítanak. Minden egyéb esetben az általános és működési költség a nem elszámolható költségek közé tartozik.

II) Nem elszámolható költségek:
1. a támogatást igénylő vagy kapcsolt vállalkozása által előállított, forgalmazott eszköz, szoftver, általuk nyújtott szolgáltatás, általuk forgalmazott rendszer bevezetésének költségei,
2. földterület, telek beszerzési költsége,
3. a forráslehetőségek feltérképezésére és a támogatási kérelemmel kapcsolatos dokumentáció összeállítására, továbbá a támogatott projekt életútja alatti bármilyen, a beruházás megvalósítására irányuló tanácsadás díja,
4. az előkészítési célú tevékenység költségei, különösen a támogatási kérelem elkészítése, a kifizetési igénylés összeállítása, a közjegyzői díj,
5. meglévő gépek átalakításának költségei, ha az átalakítás után a gép teljesítménye, paramétere nem változik, ide nem értve az új technológia bevezetését,
6. eszközök leszerelési költsége,
7. olyan tárgyi eszköz bekerülési értéke, amelyet a támogatást igénylő csődeljárás vagy felszámolás alatt álló társaságtól, vagy végrehajtási eljárás alatt álló magánszemélytől szerzett be,
8. a korábban már használatba vett olyan tárgyi eszköz és támogatható immateriális javak költsége, amelyre a beruházó, más társaság vagy egyéni vállalkozó állami támogatást vett igénybe,
9. az olyan tárgyi eszköz és támogatható immateriális javak költsége, amelyet a beruházó nehéz helyzetben lévő, vagy csődeljárás, felszámolás vagy kényszertörlési eljárás alatt álló beruházótól szerzett be,
10. készletek beszerzésének költségei,
11. fogyasztási cikkek beszerzésének költségei,
12. járművek, különösen közúti közlekedésre alkalmas gépjármű, vízi jármű, légi jármű, vasúti jármű, továbbá pótkocsi, félpótkocsi beszerzésének költségei,
13. az apportált eszközök értéke,
14. az olyan közvetítőkkel vagy tanácsadókkal kötött vállalkozási vagy megbízási szerződéssel kapcsolatban felmerült költségek, amely szerződés a kifizetést a tevékenység összköltségének a százalékos arányában határozza meg, kivéve, ha a részteljesítés lehetőségét a szerződés tartalmazza, és az ilyen ténylegesen felmerült és kiegyenlített részköltségeket a végső beruházó alátámasztja a munka vagy a szolgáltatás tartalmára és valóságos értékére való hivatkozással, részletes teljesítésigazolással,
15. az elhasználódott tárgyi eszköz eredeti állaga helyreállítását szolgáló, szinten tartó felújítási munka költségei, és az üzemszerű működést szolgáló költségek,
16. azok az eszközök, amelyek a támogatást igénylő által már használt tárgyi eszközöket, támogatható immateriális javakat váltják ki anélkül, hogy a kiváltás a meglévő létesítmény kapacitásának bővítését, a létesítmény termékpalettájának a létesítményben addig nem gyártott termékekkel, szolgáltatással történő bővítését, vagy a termelési, szolgáltatási folyamat alapvető változását eredményezi,
17. ellátási vagy bekeverési kötelezettség hatálya alatt álló bioüzemanyagok előállítása,
18. garanciavállalási díj,
19. franchise díj,
20. adótanácsadás és könyvelés díja,
21. biztosítéknyújtáshoz kapcsolódó költségek,
22. jelzálog, banki garancia költségei,
23. kamatráfordítások,
24. reprezentációs költségek,
25. jogszabály frissítési díj,
26. fordítási költségek.

5. A támogatás igénylése és a támogatási döntés
A támogatás igénylése az ITM Ágazatfejlesztési Főosztály (Postafiók címe: 1440 Budapest Pf. 1.) részére megküldött, cégszerűen aláírt támogatási kérelem egy eredeti példányának postai úton történő benyújtásával történik. A támogatási kérelem formanyomtatvány a Kormány honlapjáról tölthető le. A kérelem benyújtása díjtalan.
A támogatási kérelem befogadásáról a támogató a kérelmezőt írásban értesíti.
A kérelem benyújtását követően a támogatási döntés meghozatala előtt egy alkalommal lehetősége van a benyújtott támogatási kérelem hiánypótlására.
A kérelem benyújtását követően helyszíni szemlére (előellenőrzésre) kerülhet sor.
A kérelmek elbírálásának szempontrendszere úgy kerül meghatározásra, hogy a kérelmek alapján megvalósítandó tevékenységek vizsgálata során értékelésre kerül, hogy az Irinyi Terv iparstratégiai támogatások program céljainak megvalósításához milyen mértékben járul hozzá.
A beérkezett kérelmek formai szempontból történő megfelelését követően kerül sor a tartalmi értékelésre. A kiértékelésre a kérelmek benyújtását követő 45 napon belül kerül sor.
Az Ávr. 102/D. § (1) bekezdése értelmében a támogatás igénylője vagy a kedvezményezett a támogatónál kifogást nyújthat be, ha a pályázati eljárásra, a támogatási döntés meghozatalára, a támogatói okiratok kiadására vagy a támogatási szerződések megkötésére, a költségvetési támogatás folyósítására, visszakövetelésére vonatkozó eljárás jogszabálysértő, a pályázati kiírásba vagy a támogatási szerződésbe ütközik.
Az előirányzat 2019. évi kereteinek terhére támogatói okirat kiállítására 2019. december 31-éig van lehetőség.
A kérelmező a támogatói okirat hatályba lépésével Kedvezményezettnek minősül.

6. A támogatás biztosítékai
A támogatói okirat biztosítékaként Kedvezményezett a támogatási összeg 100%-ának megfelelő biztosíték nyújtására köteles, oly módon, hogy előleg igénylés esetén az előleg folyósítási kérelem benyújtásával egyidejűleg az előleg mértékéig terjedően, azt követően a rész, illetve záró beszámoló benyújtásával egyidejűleg a beszámoló elfogadásáig, illetve fenntartási idő előírása esetén, a fenntartási idő végét követő 60. napig hatályos, a megítélt támogatási összeg 100%-ának megfelelő biztosítékot nyújt.
Biztosítékként nyújtandó a Kedvezményezett valamennyi - jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető - fizetési számlájára vonatkozó, a támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozata, valamint
a) pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia,
b) pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt készfizető kezesség, vagy
c) óvadék.
Ha a támogatás a megítélt összegnél alacsonyabb összegben kerül folyósításra, és a támogatást igénylő a számára nem folyósított összeg igénybevételéről írásban lemond, a támogatást igénylő a támogató előzetes jóváhagyásával jogosult a folyósított támogatási összeg 100%-ára vonatkozó biztosítékkal kiváltani a folyósítás előtt benyújtott biztosítékot.

7. A támogatás folyósítása, támogatási előleg
A megítélt támogatás teljes összege egyösszegű kifizetésként, támogatási előleg formájában kerül biztosításra a támogatott részére a támogatói okiratban előírt biztosítékok Támogató rendelkezésére bocsátását követően.

8. Beszámolás, visszakövetelés
A támogatói okiratban kerülnek meghatározásra a támogatást igénylő rendeltetésszerű támogatás-felhasználásról szóló beszámolási és bejelentési kötelezettsége, valamint a beszámolók benyújtásának határidői. A támogatás jogosulatlan igénybevétele, jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén a támogatást igénylő a jogosulatlanul igénybe vett támogatás összegét az Ávr. 98. §-ban meghatározott ügyleti és késedelmi kamattal növelt mértékben köteles visszafizetni.
A támogatási igény jogosságát valamint a támogatás és a saját forrás felhasználását a Támogató, az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Magyar Államkincstár, továbbá jogszabályban erre feljogosított szervek ellenőrizhetik. Az ellenőrzések lefolytatására a támogatói okirat kiadását megelőzően, a költségvetési támogatás igénybevétele alatt, a támogatott tevékenység befejezésekor, illetve lezárásakor, valamint a beszámoló elfogadását követő öt évig kerülhet sor.
A Kedvezményezett köteles a költségvetési támogatások lebonyolításában részt vevő és a költségvetési támogatást ellenőrző szervezetekkel együttműködni, az ellenőrzést végző szerv képviselőit ellenőrzési munkájukban a megfelelő dokumentumok, számlák, a megvalósítást igazoló okmányok, bizonylatok rendelkezésre bocsátásával, valamint a fizikai teljesítés vizsgálatában a helyszínen is segíteni.
A támogatói okirattal összefüggő adatok nem minősülnek üzleti titoknak, nem tarthatóak vissza üzleti titokra hivatkozással, amennyiben azok megismerését vagy nyilvánosságra hozatalát törvény közérdekből elrendeli. A fentiektől eltérően azonban a Támogató nem hozhatja nyilvánosságra azokat az adatokat, amelyeknek megismerése a támogatott üzleti tevékenységének végzése szempontjából aránytalan sérelmet okozna - így különösen technológiai eljárásra, műszaki megoldásra, know-how-ra vonatkozó adatokat -, amennyiben azok nyilvánosságra hozatalát a támogatott a támogatás felhasználásáról történő beszámolással egyidejűleg kifejezetten és elkülönítetten megtiltotta.
A Kedvezményezett neve, a támogatás tárgya, az elnyert támogatás összege, felhasználásának helye és módja nyilvánosságra kerül a www.kormany.hu honlapon történő közzététel útján.
A Kedvezményezett köteles a támogatási összeget elkülönítetten kezelni és a támogatási összeg felhasználására nézve elkülönített számviteli nyilvántartást vezetni, illetőleg a támogatással kapcsolatos valamennyi dokumentumot (különösen a felhasználást dokumentáló számlákat, bizonylatokat, szerződéseket, egyéb okiratokat) a Támogató vagy egyéb ellenőrzésre jogosult szervek által ellenőrizhető módon kezelni és nyilvántartani, valamint a Támogató általi jóváhagyásától számított legalább 10 (tíz) évig megőrizni. A Kedvezményezett ezen túl is köteles minden, az ellenőrzéshez szükséges felvilágosítást és egyéb segítséget megadni.

9. Bírálati szempontok
A projekt új ismeretet vagy technológiát hasznosít
A projekt keretében új (vagy alapvetően átdolgozott) anyagok, termékek, szolgáltatások és eljárások fejlesztése és/vagy piacra vitele történik
Teljesítmény-növekedés/év
Termelési költségek csökkenése/év
Éves, egy főre eső árbevétel növekmény
Egy főre eső százalékos bérnövekmény/év
Kutatás-fejlesztésre fordított összeg az éves árbevétel százalékában
Kutatás-fejlesztésre fordított összeg növekedése az éves árbevétel százalékában
A beruházás eredményeként várható élőmunka kiváltás a teljes létszám százalékában
Hazai beszállítók arányának növelése
Export értékesítés növekedése az éves árbevétel százalékában
Iparjogvédelmi oltalmak száma
Új prototípusok száma
Újonnan bevezetett minőségirányítási rendszerek száma
Létesített tanműhely száma
Felsőoktatási együttműködések száma
Stratégia és célok
https://www.kormany.hu

irinyi_terv-iparstrat-tam-prog-2019.zipIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum