Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás / KEHOP-1.2.1
Kiíró:
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Határidő:
Folyamatos
Érvényes:
04/01/2020
Tárgymutató:
helyi klímastratégiák kidolgozása
Pályázhat:
civil szervezetek, önkormányzatok és társulásaik
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>


FELHÍVÁS
A klímaváltozáshoz történő hatékony alkalmazkodás, illetve a klímatudatos magatartásformák elterjesztésére irányuló szemléletformáló tevékenységek megvalósítására
Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás
KEHOP-1.2.1.
Magyarország Kormányának felhívása civil szervezetek, önkormányzatok és társulásaik részére klímaváltozáshoz történő hatékony alkalmazkodás társadalmi feltételeinek megteremtése érdekében.
A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodást, a kockázat-megelőzés és -kezelés előmozdítását, továbbá a környezetvédelem és az erőforrás-felhasználás hatékonyságának előmozdítását. A cél elérését a Kormány civil szervezetek, önkormányzatok és társulásaik együttműködésével tervezi megvalósítani, jelen Felhívásban foglalt feltételek mentén.
Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:
- a Felhívás feltételeinek megfelelő projekteket a projektre megítélt 5-20 millió Ft közötti vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig;
- a támogatási előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek a Felhívásban meghatározottak szerint támogatási előleget biztosít.
A támogatási kérelmet benyújtó szervezetek az együttműködés keretében vállalják, hogy:
- projektjük megvalósításával hozzájárulnak az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, a kockázatmegelőzés és -kezelés előmozdításához, valamint a klímaváltozáshoz történő hatékony alkalmazkodás társadalmi feltételeinek megteremtéséhez, a társadalom klímatudatosságának eléréséhez;
- a kapott támogatáson felül önerőből finanszírozzák a projektet.

1. A TERVEZETT FEJLESZTÉSEK HÁTTERE
1.1. A felhívás indokoltsága és célja
A Partnerségi megállapodás célul tűzte ki az EU 5. tematikus céljának megfelelően az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, a kockázatmegelőzés és -kezelés előmozdítását.
A klímaváltozás a legnagyobb környezeti kockázatok egyike, ami nemcsak a gazdaságot, hanem közvetlenül a lakosság életmódját és életfeltételeit is érinti. Magyarország éghajlatában a regionális klímamodellek alapján magasabb átlaghőmérséklettel, kismértékben csökkenő és a téli félévre koncentrálódó csapadékkal, nagyobb potenciális párolgással kell számolni. Emellett várható a szélsőséges időjárási események (felhőszakadás, szélvihar, hőhullámok), az árvizek és erdőtüzek gyakoriságának és intenzitásának növekedése is, valamint új kártevők és betegségek megjelenése, a természetes ökoszisztéma, valamint ezzel szoros összefüggésben az agrárgazdálkodási lehetőségek változása. A vízgazdálkodás infrastruktúrájának így a jövőben a rendkívüli árvizek és az aszály egyaránt kihívást jelent majd.
Hazánk globális és európai léptékben is különösen sérülékeny területnek számít az éghajlatváltozás várható hatásait tekintve, ugyanakkor a klímaváltozás hatásaival szembeni sérülékenység Magyarországon belül is igen nagy területi különbséget mutat. Míg a klímaváltozás mérséklése globális összefogással érhető el, addig a kedvezőtlen hatásokra való felkészülés - a hatások jellegének és mértékének nagymértékű területi differenciáltsága eredményeképpen - minél alacsonyabb területi szinten valósítható meg a leghatékonyabban. Kiemelten fontos ezért a helyi és a vonzáskörzeten alapuló térségi szintű klímastratégiák kidolgozása, az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodást és üvegházhatású gázkibocsátás-csökkentést elősegítő helyi kapacitások megerősítése.
További jelentős probléma, hogy a lakosság klímatudatossága, valamint az éghajlatváltozás helyi hatásairól való ismerete alacsony szintű. A 15 éves és idősebb magyar lakosság körében végzett reprezentatív felmérés (Cognative kutatás, 2009) kimutatta, hogy ugyan egyre többen tudnak a sarki és magashegységi jég és hó megolvadásának jelenségéről, az éghajlatváltozás hazánkat érintő hatásait - például elsivatagosodást és tartós szárazságot - jóval kevesebben ismerik. Ezért kiemelten fontos feladat a klímaváltozással kapcsolatos szemléletformálás erősítése.
Az Európai Bizottság 2013 áprilisában, közleményben hozta nyilvánosságra az éghajlatváltozás hatásaihoz való alkalmazkodásra vonatkozó uniós stratégia tervezetét, amelyet a Környezetvédelmi Tanács 2013. június 18-i közleményében hagyott jóvá. A stratégia a 3. intézkedés keretében szorgalmazza a települések adaptációs erőfeszítéseit, elsősorban helyi adaptációs stratégiák elfogadására és szemléletformálási intézkedések megvalósítására irányuló önkéntes kötelezettségek kezdeményezése révén, míg a 4. intézkedés közvetlenül az ismeretbeli hiányosságok felszámolását célozza.
Magyarország Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégiája szintén kiemelt hangsúlyt fektet a klímaváltozás hatásaira való felkészülésre, valamint az üvegházhatású gázok 2030-ig (kitekintéssel 2050-ig) tartó csökkentésére vonatkozóan. Az éghajlati alkalmazkodás céljaként a nemzeti természeti, humán, társadalmi és gazdasági erőforrások készleteinek és minőségének megóvását, a változó külső feltételekhez való rugalmas természeti, társadalmi-gazdasági alkalmazkodást határozza meg, amelynek legfontosabb eszköze a várható változásokra időben történő felkészülés, eredményességének alapvető feltétele pedig, hogy a felkészülés széleskörű partnerség és társadalmi-gazdasági konszenzus keretei között valósuljon meg. Ennek megteremtése érdekében növelni kell az éghajlatváltozással, a megelőzési és alkalmazkodási intézkedésekkel kapcsolatos tájékozottságot.
Magyarország a gazdasági versenyképesség és növekedés, a társadalmi jólét megteremtése és a szegénység elleni küzdelem, valamint az éghajlatvédelem szempontjait egyaránt figyelembevevő pályán fokozatosan áttér az alacsony szén-dioxid kibocsátású gazdaságra. Az áttérés elsődleges hajtóereje nem a nemzetközi kötelezettségeknek való megfelelés szándéka. A 2014-es adatok szerint Magyarország 1990-hez képest 40%-kal alacsonyabb üvegházhatású gázkibocsátással rendelkezik. A 2014-ig tartó tényadatokat követően az előrevetített trend tekintetében 1990-hez képest 2030-ra 29% és 64% közötti csökkenés várható, 2050-re pedig a csökkenés 34% és 76% közötti lehet. Alapvető cél, hogy a költséghatékony és egyúttal a fenntarthatóság felé való átmenetet támogató magyarországi dekarbonizációnak 2050-re 52-77% közé kell esnie a 1990-es évhez képest.
Az üvegházhatású gázok hazai kibocsátásainak csökkentése és a klímaváltozáshoz történő hatékony alkalmazkodás társadalmi feltételeinek elősegítése érdekében jelen felhívás egyik célja a klímaalkalmazkodást és klímaváltozás megelőzését szolgáló tevékenységek kereteinek, peremfeltételeinek biztosítása, helyi szintű klímastratégiai dokumentumok kidolgozásával. A klímastratégiák végrehajtása, illetve a klímaváltozást okozó társadalmi tevékenységek megváltoztatása elengedhetetlen a helyi közösségek bevonása nélkül. Ennek megfelelően a felhívás alapvető célja a klímaváltozáshoz történő alkalmazkodással kapcsolatos tudásmegosztás, valamint széleskörű szemléletformálási programok megvalósítása.
Jelen konstrukció keretében kizárólag olyan támogatási kérelmek támogathatóak, amelyek megfelelnek a fenti célkitűzéseknek.
1.2. A rendelkezésre álló forrás
A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 1,59 milliárd Ft.
Jelen felhívás forrását a Kohéziós Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.
A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 150 db.
1.3. A támogatás háttere
Jelen felhívást a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) keretében a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programok Irányító Hatósága (IH) hirdeti meg a mindenkor hatályos éves fejlesztési keret alapján.
A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program által lefedett valamennyi fejlesztési terület és beavatkozási irány esetében 4 db horizontális célnak kell érvényesülnie, amelyek egyike a klímaváltozás kedvezőtlen hatásainak megelőzése és mérséklése, az alkalmazkodóképesség javítása. E horizontális cél elérését legközvetlenebbül a KEHOP 1. prioritási tengelye szolgálja, amely megnevezésében - "Klímaváltozás hatásaihoz való alkalmazkodás" - is egyértelműen tükrözi a kitűzött célt. A KEHOP 1. prioritás tengelyének első specifikus célkitűzése a klímaváltozáshoz való alkalmazkodást, valamint a természeti katasztrófák megelőzését szolgáló adat- és tudásbázis megteremtése, beleértve ebbe nem csak a nélkülözhetetlen szakmai tudásbázis megteremtését, hanem egyben a társadalom klímaváltozással kapcsolatos ismereteinek bővítését, a lehetséges és szükséges klímaváltozáshoz való alkalmazkodást szolgáló tevékenységek, követendő magatartás-minták megismertetetését is. A klímaváltozással kapcsolatos szemléletformálás és a helyi klímastratégiák kidolgozása révén bővülnek a lakosság, a helyi köz- és gazdasági szereplők klímaváltozással összefüggő ismeretei, aminek következtében javul a klímaadaptációs intézkedések végrehajtásának hatékonysága.
A szélesen értelmezett - a lakosság mellett a vállalkozói, közintézményi szereplőket is magában foglaló - társadalom klímaváltozással kapcsolatos ismereteinek hiánya meghiúsíthatja a várható változásokhoz való alkalmazkodást szolgáló intézkedések hatékony megvalósítását. Ennek elkerülése érdekében a KEHOP 1.2.1 intézkedése a hatékony alkalmazkodás társadalmi feltételeinek megteremtésére irányul. A klímaváltozás hatásai térségenként rendkívül változatosak, így az azokhoz való alkalmazkodási programok és intézkedések minél alacsonyabb területi szinten valósíthatók meg hatékonyan. A klímaváltozással kapcsolatos kihívások, lehetőségek, feladatok meghatározása - a helyi érdekeltek bevonásával zajló partnerségi folyamat keretében - kulcsfontosságú a hatékony adaptációhoz. Ennek elősegítése érdekében a támogatások helyi klímastratégiák kialakítására irányulnak. A klímastratégiák sikeres megvalósításához elengedhetetlen az érintett célcsoportok tájékoztatása és szerepvállalása, amelyet célzott, a klímaváltozás mérséklését, azaz a megelőző környezetvédelmet hangsúlyozó és a klímaváltozáshoz való alkalmazkodásra is kiterjedő szemléletformálási akciók támogatása révén kell elősegíteni.

2. ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK ELÉRHETŐSÉGE
Ha további információkra van szüksége, forduljon bizalommal a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálathoz a 06/1 896-0000-ás, normál díjazású telefonszámon, ahol hétfőtől csütörtökig 8:30-16 óráig, pénteken 8:30-14 óráig fogadják hívását.
Kérjük, kövesse figyelemmel a felhívással kapcsolatos közleményeket a http://www.szechenyi2020.hu oldalon, ahol a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálat elektronikus elérhetőségeit is megtalálhatja.

3. A PROJEKTEKKEL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK
Kérjük, hogy a támogatási kérelem összeállítása során vegye figyelembe, hogy a projekteknek meg kell felelniük különösen a következőknek:
3.1. A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek
A 3.1.1.1. pontban meghatározott tevékenység kötelezően elvégzendő minden 5000 fő vagy annál magasabb lakosszámú helyi önkormányzat esetén. Továbbá minimum egy tevékenységet a 3.1.1.2., valamint minimum egy tevékenységet a 3.1.2.2. pontban felsorolt tevékenységek közül megvalósítani szükséges, a kidolgozott klímastratégiával összhangban.
5000 főnél kisebb lakosszámú helyi önkormányzat esetén:
A 3.1.1.1. pontban meghatározott tevékenység opcionálisan elvégezhető. Kötelezően elvégzendő minimum egy tevékenység a 3.1.1.2., valamint minimum egy tevékenység a 3.1.2.2. pontban felsorolt tevékenységek közül.
Azon helyi önkormányzatok, amelyek számára a KEHOP-1.2.0-15-2016-00001 azonosító számú "Klímastratégia kidolgozásához kapcsolódó módszertan- és kapacitásfejlesztés, valamint szemléletformálás" című projekt keretében klímastratégia kerül kidolgozásra, a 3.1.1.1. pontban meghatározott tevékenységre nem adhatják be a támogatási kérelmüket. Ezen önkormányzatok számára a KEHOP-1.2.0-15-2016-00001 projekt keretében kidolgozott klímastratégiával összhangban kötelezően elvégzendő minimum egy tevékenység a 3.1.1.2. pontban, valamint minimum egy tevékenység a 3.1.2.2. pontban felsorolt tevékenységek közül.
3.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek
A felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan:
a) helyi klímastratégia kidolgozása helyi önkormányzatok részére;
b) intézményi, települési illetve több településen átívelő, interaktív tematikus szemléletformálási programsorozatok szervezése és lebonyolítása;
c) települési figyelemfelhívó akciók megvalósítása;
d) helyi szereplők szemléletformálása, ennek keretében: tájékoztató előadások/workshopok/fórumok szervezése és lebonyolítása a projektben érintett intézmények munkavállalói számára;
e) gyakorlatorientált ismereteket átadó, pozitív, a mindennapos tevékenységekbe integrálható, jól alkalmazható példákat közvetítő térségi és helyi tanulmányi versenyek szakmai előkészítése és lebonyolítása.

4. A TÁMOGATÁSI KÉRELMEK BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELEI
Amennyiben jelentkezni kíván a Felhívásra, kérjük a következő információkat vegye figyelembe.
4.1. Támogatást igénylők köre
Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:
Helyi önkormányzatok, helyi önkormányzatok társulása
KSH szerinti gazdálkodási forma kód alapján:
- 321, Helyi önkormányzat
- 327, Helyi önkormányzatok társulása
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség.
Önállóan nem, kizárólag konzorciumi partnerként nyújthatnak be támogatási kérelmet az alábbi szervezetek:
Civil szervezetek
- 517, Egyéb szövetség
- 529, Egyéb egyesület
- 561, Közalapítvány
- 563, Egyéb alapítvány önálló intézménye
- 569, Egyéb alapítvány
- 599, Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet
Egyéb megkötés:
- Székhely: A Támogatást igénylőnek Magyarországon székhellyel, illetve telephellyel kell rendelkeznie.
Egy támogatást igénylő egy támogatási kérelem benyújtására jogosult. Civil szervezet konzorciumi partnerként legfeljebb 3 projektben vehet részt.
A konzorciumba maximum 2 partner vonható be, a konzorciumi vagy társulási megállapodásban legalább az alábbi feltételeket kell a résztvevő tagoknak egymással rendezni:
- A tagok együttműködési kötelezettsége legalább a fenntartási időszak végéig.
- A konzorcium képviseletére felhatalmazott szervezet, illetve a szervezet nevében eljárásra jogosult személy jogai és kötelezettségei.
- A támogatásból megvalósítani kívánt feladatok felosztása (földrajzi terület és költségvetés szerint).
- Saját forrás esetén saját forrás tagok közötti felosztása.
- A beszerzett eszközök tulajdonjoga és számviteli aktiválása.
- Kilépésre vonatkozó szabályok, a tagság megszűnése, szankcionálás.
Együttműködési megállapodással a projektek végrehajtásába bevont civil szervezetek, intézmények száma nem korlátozott.
4.3. A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja
4.3.1. A támogatási kérelem benyújtásának határideje
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2018. április 1. napjától 2020. április 1-jéig van lehetőség.
Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:
- 2018. május 1.: Az első értékelési határnapig az alábbi helyi önkormányzatok, illetve azok konzorciumai nyújthatják be támogatási kérelmüket: Budapest kerületei, valamint a megyei jogú városok.
- 2018. június 1.: A második értékelési határnapig helyi önkormányzatok, helyi önkormányzati társulások, illetve konzorciumok nyújthatják be támogatási kérelmüket.
- 2018. július 1.: A harmadik értékelési határnapig helyi önkormányzatok, helyi önkormányzati társulások, illetve konzorciumok nyújthatják be támogatási kérelmüket.
- 2018. augusztus 1.: A negyedik értékelési határnapig helyi önkormányzatok, helyi önkormányzati társulások, illetve konzorciumok nyújthatják be támogatási kérelmüket.
- 2018. szeptember 1.: Az ötödik értékelési határnapig helyi önkormányzatok, helyi önkormányzati társulások, illetve konzorciumok nyújthatják be támogatási kérelmüket.
- 2018. október 1.: A hatodik értékelési határnapig helyi önkormányzatok, helyi önkormányzati társulások, illetve konzorciumok nyújthatják be támogatási kérelmüket.
- 2020. április 1..: A hetedik értékelési határnapig helyi önkormányzatok, helyi önkormányzati társulások, illetve konzorciumok nyújthatják be támogatási kérelmüket.
4.3.2. A támogatási kérelem benyújtásának módja
A támogatási kérelem benyújtásának módja online benyújtás, elektronikus kitöltő programon keresztül.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a kitöltő programban véglegesített támogatási kérelemhez a felhívás 6. pontjában leírt módon kell csatolni a kérelem elektronikus benyújtását hitelesítő, cégszerűen aláírt nyilatkozatot is. A nyilatkozat papír alapú példányát - ha azt nem minősített elektronikus aláírással látták el - postai úton is be kell nyújtani az elektronikus benyújtást követően legkésőbb az elektronikus benyújtást követő 3 napon belül zárt csomagolásban, postai ajánlott küldeményként vagy expressz postai szolgáltatás8/futárposta-szolgáltatás (garantált kézbesítési idejű belföldi postai szolgáltatás) igénybevételével a következő címre:
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság
1437 Budapest, Pf. 328.
Kérjük, hogy a küldeményen jól láthatóan tüntesse fel a felhívás kódszámát, a támogatást igénylő nevét és címét.

5. A FINANSZÍROZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

Kérjük, a projekt előkészítése során vegye figyelembe, hogy a támogatást a projekt megvalósítása során csak akkor tudja majd igénybe venni, ha megfelel a következő szabályoknak.
5.1. A támogatás formája
Jelen felhívás keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül.
5.2. A projekt maximális elszámolható összköltsége
Jelen felhívás keretében a projekt elszámolható összköltsége legfeljebb 20 millió Ft lehet.
5.3. A támogatás mértéke, összege
Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 5 millió Ft, maximum 20 millió Ft.
A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100%-a.
https://www.palyazat.gov.hu/kehop-121-helyi-klmastratgik-kidolgozsa-valamint-a-klmatudatossgot-erst-szemlletformls-1
A fenti kiírást terjedelmi okokból rövidítettük, az eredeti a szövegben található webcímen elérhető. (A Szerk.)

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
pályázati csomagIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum